Képviselőházi napló, 1875. XIV. kötet • 1877. november 30–1878. február 4.

Ülésnapok - 1875-340

340. országos ülés február 1. 1878. 365 térni időközben nem lehet, és a mennyiben nyo­morult anyagi viszonyok képesek egy nemzetet elkorcsositani, alig lehetne kétségbe vonni, hogy ezen törvény egyszersmind egész államéletünk messze jövőjére döntő befolyással fog lenni. Mindezek után azt is láthatja a t. ház, mi­szerint sikerült a kormánynak az alkotott helyzet által, egy nemzet jogos — értem, törvényes — aspi­rátióit oly vaskorlátokkal környezni, hogy itt me­nekvésről alig lehet szó ; mert vagy a többség elfogadja feltétlenül a kiegyezés dicső müvét, ugy a mint a par excellence honboldogitó kormán y ezt ajánlja és ekkor hazánk közgazdasági érdekei min­den consequentiáival együtt egy általános reactió­narius politikának áldozatul esnek; vagy önök szi­lárd meggyőződéssel ragaszkodnak egy nemzet tör­téneti múltjában kijelölt és törvényeiben szentesitett jogaihoz, de ekkor el kell, hogy készülve legyenek, nemcsak az egyéni érdekeket a nemzet életének alá rendelni; hanem el kell, hogy készüljünk arra is, miszerint igaz. csakis a legroszabb esetben, de még is arra, hogy a már egy izben 20 éven ke­resztül folytatott politikai negatiók terére szorulunk. T. ház! Én beismerem, miszerint a választás nem nagy és igy ide állítva, nem is valami na­gyon kecsegtető, de a kérdés már közjogi és köz­gazdasági fontosságánál fogva a mérleg ily szigorú alkalmazása daczára sem képes ennek fejtegetésé­től engem visszariasztani és ezért bocsánatot ké­rek, ha a t. ház becses idejét és figyelmét az szokottnál valamivel hosszabb ideig vagyok kény­telen igénybe venni. T. ház ! Ha végig tekintünk a történelem lapjain, ugy azon sajátságos jelenséget fogjuk fel­fedezni, miszerint minden egyes. Magyarország történetében korszakot képző válságos pillanat egy folyton megújuló áldozat, a mit osztrák szövetsé­geseinknek hozni kénytelenek voltunk és részben vagyunk, igy volt ez régente, igy történt ez 1867-ben és igy van ez ma is, mindig ott találjuk a joggal szemben a merev önzést és tessék elhinni, csak is igy történhetik, hogy alig találkozik valaki itt az országban, a ki ne érezné sajnálkozással, mennyire hátráltatja ezen folytonos kényszerhelyzet hazánk gyorsabb és üdvösebb fejlődését. Hogy én ennek daczára nem kívánok mereven a szentesitett tör­vénynek betűihez ragaszkodni, hanem a méltányos­ság korlátait fen akarom tartani: ennek okát az ország határain belől ugy, mint kivül könnyen meglehet találni és ezért a jelzett tért elhagyni még azon meggyőződésem daczára sern kívánom, miszerint én erősen hiszem, hogy Ausztria komo­lyan gondolkozó államfórfiai csak ugy, mint ezek nálunk, igen jól tudják, hogy azon kapocs, mely minket összefűz, habár főleg, de nem egyedül a polgári hűségben találja tápanyagát, hanem hogy ezen Ausztriára nézve soha sem, de Magyaror­szágra gyakran nagyon terhes szövetség kapcsa az emiitetten kivül az érdekközösségben lelt ter­mészetszerű életképességet. Én nem tagadom, hogy ezen szövetségre Magyarországnak nagy szüksége van, de ez Ausztriára nézve már közgazdasági ér­dekeinéi fogva is sokkal nagyobb, és hiába szé­pitgetnők a dolgot, mert tényleg, inig a monar­chiát környező és benne lakó szlávok egy tekintélyes része, ugy a Lajthán tul, mint eminnen a kulturális fejlődés jogos követelményeiknek kielégítését az oroszok foglaló politikájától és nem saját szabad­elvű intézményeiktől várják, továbbá inig Bismarck politikája virágzó nemzetek sirhalmain vas rajzón­nal kezében alkotja Európa uj térképét és egy di­cső toleráns nemzet erejét egy esetleges pápa választásra elfecsérli, addig különösen az osztrák­német elem a keleten a panszlavisinus foglaló politikájával szemben csak ugy, vagy még jobban reá vau utalva a magyar elemre, mint ez a németre. Es én csak csudálkozhatnám, ha valaki el akarná hitetni velünk, miszerint Németország a keleten jelenleg nem űz actió-politikáí, vagy világosabban szólva: ez időben nem csinál üzletet ezen politikában. Pedig azt bárkinek is bajos volna elhinni, miszerint Poroszország csak azért adott Eumániáuak fejedelmet, hogy ez a keleti Dunában egy lábvizet véve, azután a szláv uralom legflag­ránsabb erőszakoskodásai elől missiójáról lemondva, hazájába visszatérjen. (Derültség és helyeslés a baloldalon.) Nem uraim ! En Bismarck akarat-erejét inkább méltányloin, minthogy ilyesmit feltehetnék róla és ezért röviden szólva, én azt hiszem, Ausztria ós Magyarország vegyes népei lettek kiszemelve, hogy azon akadály legyenek, a mely az oroszok foglaló politikáját akár mint ezek szövetségese, ha máskép nem lehet, mint ellenségek korlátolják. Ez a nekünk kijelölt szerep, a mely azonban Ma­gyarországra nézve csak addig tart és egy pilla­nattói sem hosszabb ideig, mint a mig Franezia­ország bosszupolitikája ártalmatlanná tétetik. Hogy ily viszonyok, ha a helyzetet kellően fel tudjuk használni, nem csak a kiegyezés kérdéseire elő­nyös befolyással lehetnek, hanem ebből kifolyólag egyszersmind Magyarország egész jövőjére, ez kétséget nem szenved. Feltevéseim alaposságát a a tények igazolják Németország, mig nyugoti ha­tárai veszélyeztetve vannak, az oroszok barátsá­gára utalva, ezek iránt a legnagyobb előzékeny­séggel kell hogy legyen és ezt semmi áron sem koczkáztathatja. De hogy addig is, mig reá érne a keleten igényeit előtérbe tolni, a szlávok hatalma valahogy túlsúlyra ne vergődhessek, Ausztria és Magyarország iránti őszinte ragaszkodásának jeleit Bismarck ő excellentiája annak idején még a seres poharak csörgése közepette is (Derültség bal felöl.) jelezni szükségesnek tartotta, sőt mi több, kimondotta nyíltan, hogy Ausztria és Magyaror-

Next

/
Oldalképek
Tartalom