Képviselőházi napló, 1872. II. kötet • 1872. november 4–december 23.

Ülésnapok - 1872-43

148 48. országos ülés november 29. 1872. Űrményi Miksa : Bocsánatott kérek, ha ne nem értettem az elnök ur szavait; de azt hi­szem, hogy nem méltóztatott végzést kimondani azon kérdésben, vajon a c) pont alá esö képviselők szavazata számittassék-e vagy nem ? mert lehet oly eset, hogy egy szavazat döntő külömbséget tesz. (Felkiáltások: ki van mondva, hogy számíttatik.) Elnök : T. ház! Én kimondtam, hogy ezen esetben a ház megnyugszik abban, hogy a képviselő ur szavazata számittassék. (Helyeslés bal felől.) Ezen vitának gyakorlati értéke alig van; mert a ház ugy is elhatározta, hogy a házszabályok átvizs­gáltassanak ; és miután a háznak majdnem minden tagja igazolva van: alig fog a jelen eset ismétlődni. (Helyeslés.) Mihályi Péter jegyző (olvassa Irányi Dániel módositv anyát) A második bekezdés után ez tétessék: „ezen, valamint átalában minden szavazás­nál használt szavazati lapok fehér papírból és min­den külső ismertetőjegy nélkül valók legyenek." Elnök : A kérdés tehát, mely fölött szavazni kell, az: elfogadtatik-e ezen hozzáadás a 26-ik szakaszhoz, vagy nem? A kik elfogadják méltóztas­sanak felállani. (Megtörténik.) A többség nem fo­fogadja el. Következik a 27-ik §. Wächter Frigyes jegyző (olvassa a 27. §-t.) Horn Ede: Egy módositványom volna a 27. §-hoz. E szakasz második bekezdésére vonatko­zik s három utolsó sorának kihagyását kívánja, azaz azon tételt, miszerint a hivataloskodási határ­idő letelte után a kilépés kerületenkint történik a bizottság nem-virilis tagjaira nézve. Elismerem ugyan, hogy a kilépés módja szoros összeköttetésben áll a belépési móddal és talán in­kább helyén lett volna azt, amit indítványozni aka­rok, azon §-nál indítványba hozni, ahol a belépés­ről van szó, vagyis a választási módról. Hogy ezt nem tehettem, abban nem én vagyok hibás; a t. köz­ponti bizottság, melynek szövegezése sok tekintet­ben czélszerübb a kormány javaslatánál, e pontra nézve szem elől tévesztette a logieai egymásutánt, minthogy, amig csak a 46. §-ban intézkedik arról, mikép lehet valaki bizottsági taggá, már a 27. §-ban arról szól, mikép szűnik meg bizottsági tag lenni, vagyis mikép történik a kilépés. Megfordítva min­den esetre czélszerübb lett volna a berendezés. A kérdés, melyet ennek következtében már itt kényszerítve vagyok felhozni: abból áll, t. ház! mi­kép történjék a szavazás eredményének kiderítése és meghatározása a bizottság azon felére, mely sza­badon választatik meg; vajon kerületenkint történ­jék-e ez és azok legyenek-e Pest város képviselői, a kik valamely kerületben kaptak többséget, vagy pe­dig az eredmény kiderítése összesen történjék és Pest város képviselői azok legyenek, a kiket az egész város választó testülete arra legméltóbbnak, legatkalmasbnak ítél? Ez két nagy megkülönböztetést tesz a bizott­ság két fele között és mint mondám, egyetlen egy szót sem hallottam ennek okadatolására. Őszintén megmon­dom, hogy ami az első pontot illeti, ezt nem irigy­lem a virilistáktól, és nincs semmiképen szándékom­ban azt kívánni, hogy terjeszszék ki a szabadon választandó bizottsági tagokra; nem kívánom ezt, mert rosznak találom. Én azt óhajtom, hogy a választás, mint az alkotmányos polgár legmagasb jogának gyakorlata, komoly legyen; komoly választásnak pedig nem ne­vezhetem azon választást, ahol minden választó 250 emberre van kényszerítve szavazni. Nincs egyetlen Tisztelt ház! .Néhány perczczel ezelőtt szavaz­tunk a virilis intézmény fölött. Éa tegnapelőtt ha­tározottan ellene szólaltam föl ép ugy, mint 1870­és 1871-ben; de a t. többségnek tetszett ezt elfo­gadni a fővárosokra nézve; a többség határozata előtt meg kell hajolnom, tehát egy szót sem fogok ez alkalommal a virilis intézmény ellen mondani; sőt tovább megyek és a t. többséget főleg arra ké­rem fel: legyenek oly szívesek a szabadon válasz­tandó tagokra is alkalmazni azon — nézetem sze­rint — igen hasznos, igen czélszerü intézkedést, melyet a virilisek megválasztatására elfogadtak. Az épen megszavazott §-ban, azon kívül, hogy a virilis intézmény el van fogadva, azaz, hogy a bizottság­nak egyik fele szabadon választatik, a másik fele pedig az 1200 legtöbb adótfizetők közül: még két nagy megkülönböztetést tesz a bizottság két fele közt. Én nagy figyelemmel hallgattam végig a három napi tárgyalást és várva vártam e fölött valami fel­világosítást ; de semmi oldalról, sem a központi bi­zottság, sem a kormány részéről a legkisebb felvi­lágosítás nem adatott afelől, hogy mi oka ezen kettős megkülönböztetésnek. Az első abban áll, hogy mig minden választó az egész városban mind a két­száz virilistára fog szavazni, másrészről mindegyik kerületben minden választó csak egy határozott számú szabadon választandó tagra 20—25-re, sza­vaz, tehát minden választó 200 virilistára és csak 20—25 szabadon választandó tagra. Van még egy másik különbség, mely abban áll, hogy a virilistákra adott szavazatok együttesen összeszámittatnak s azok lesznek virilis képviselők, kik az egész városban többséget kaptak; ellenben a szabadon választandó polgárokra beadott szavazatok kerületenkint állíttat­nak össze és fővárosi képviselő az lesz, aki vala­melyik kerületben többséget kapott,

Next

/
Oldalképek
Tartalom