Képviselőházi napló, 1872. II. kötet • 1872. november 4–december 23.

Ülésnapok - 1872-43

43. országos ülés november 29. 1872. 149 'egy választó, ki azt mondhatja: Pest város lakosságát oly jól ismeri, hogy ő 250 embert kijelölhet, kiket bizottsági tagokra méltóknak talál; és ha kiterjeszt­jük ezt a szabadon választandó tagokra, akkor min­den választó Pesten kényszerítve volna 500 férfiura szavazni, s akkor lehetetlen, hogy a választás csak valamikéj) komoly legyen; én pedig azt akarom, hogy a ki szavaz, ismerje is azokat, a kikre szavaz: vajon méltók-e valóban, és képesek-e a városi kép­viseletben részt venni. Mi a második pontot illeti, hogy mikép történjék a szavazatok összeszámítása: azt kívánom, hogy a sza­badon választandó tagokra terjeszszék ki azon ösz­szeszámitási rendszert, mely a virilistáknál alkal­maztatik, azaz: legyen minden kerületben szavazás 20—25, vagy 30 tagra; de aztán minden szavazat beküldetik egy központi bizottságba, mely összeszá­mítja ezeket és az eredmény ugy hirdettetik ki, hogy szabadon választott képviselők azok lesznek, kik az egész fővárosban a legtöbb szavazatot nyer­ték. Ezt pedig, t. ház, nemcsak az egyformaság vé­gett kívánom, hanem két, nézetem szerint igen fon­tos okból is. Az első az, ha föntartatik azon össze­számítási mód, mely a törvényjavaslatban tervezte­tik, azaz: kerületenként összeszámittatnak a szava­zatok, mi lesz az eredmény? A törvényjavaslat azt kívánja, hogy legyen annyi kerület, hogy minden kerületre 20—30 tag essék; tehát minthogy 200 szabadon választani való tag van, lesz körülbelül 10 keiület. Azt is tudjuk az utóbbi választásokból, hogy Pesten, Budán és Ó-Budán van körülbelől 16,000 választó, ha tehát egyenlők a kerületek, minden kerületre 1600 választó esik; minthogy mindenhol legalább 2 szavazati névsor fog felállít­tatni, minden kerületben 7—800 szavazat lesz a többség; 7—800-zal lesz megválasztva a képviselő minden kerületben. Mit fogunk látni ? Találkozik sok olyan polgár, ki egyik másik kerületben nagy öszszeköttetéssel bir, sok barátja van, korteskedik és ő azon kerület­ben meg kapja a 7—800 szavazatot, meg lesz fő­városi képviselőnek választva. Ez minden kerületben igy történhetik. Ezzel szemben fogunk látni sok oly polgárt, kiket az egész város ismer, tisztel és becsül, lesz ezeknek például 600 szavazatuk mindegyik ke­rületben, tehát összesen 6000 szavazatuk az összes városban, és mégis elesnek a képviselőségtől; míg mások, kik csak 7—800 szavazatot kaptak, ugyanazon kerületben bejutnak a főváros képviselő­testületébe! Ezt oly képviselőségnek tartom, hogy valóban törvénybe nem való. De van még egy másik ok is, amiért önöktől azt kívánom, hogy a szabadon választandó tagokra is terjeszszék ki azon összeszámítási módot, melyet a virilisekre nézve elfogadtak. E másik ok abban áll: én azt tartom, mindnyájan óhajtjuk, hogy a fővá­ros képviselő-testülete valóban fővárosi legyen és nem kerületi, nem kaszt érdekű, azaz: át legyen hatva a fővárosi szellemtől, soha se érezze magát eme vagy ama kerület külön s kizárólagos képvi­selőjének; a főváros érdekeit, összes érdekeit ka­rolja föl és védje. Ezt pedig csak ugy érhetjük el, ha az összes fővárosi polgárság által választatik meg és nem kerületekben, hogy ne kelljen attól félnie, hogy mikor a kilépés ideje elkövetkezik, azon kerületben, melyben előbb megválasztatott, bűnül róják föl neki azt, hogy, a város összes érdekeit inkább tartotta szem előtt, mint a kerületnek külön érdekeit. Ezen okból azt óhajtom, hogy amint már mondottam, a szabadon választandó tagokra nézve ugyanazon összeszámítási mód álljon fön, melyet önök a virilistákra nézve el fogadtak. Nagyon ter­mészetes , hogy ha ez történik, ha elfogadtatik az, hogy az összeszámítás az egész városra nézve tör­ténik: akkor a kilépés nem kerületenkint fog tör­ténni, hanem minden 3-ik esztendőben a képviselő­testület fele kilép és az egész városban uj választás van, s annyi képviselő választatik újra, mint ameny­nyi kilépett; de nem alkalmaztatik sorshúzás min­den kerületre külön-külön, hanem kisorsoltatik az egész városi képviselő-testület fele. Az elmondottak szellemében bátor vagyok a 27. §. 2-ik kikezdéséhez a következő szövegezést ajánlani: „Á kilépők sorshúzás utján határoztatnak meg oly módon, hogy a sorshúzás mind a legtöbb adőt­fizetők, mind a többi választók soraiból választott bizottsági tagokra nézve külön történik" — kiha­gyásával ezen szavaknak : a választás kerületenkint történik. Én, a mint mondottam, a virilis intézményt nem támadom meg. Elismerem, hogy ez most meg van és csak arra kérem önöket, ne tegyenek szükségtelen megkülönböztetéseket a bizottság két fele közt; elég az, hogyha az egyik fele szabadon választatik, hogyha a másik fele a legtöbb adófizetők sorából vétetik: a többiekben legyen tökéletes egyenlőség és egyöntetűség s akkor minden tekintetben jobban fog működhetni a főváros képviselőtestülete. Ajánlom módosításomat elfogadás végett. Szapáry Gyula gr. előadó : Ha jól fogtam fel az előttem szóló képviselő urnák mondott, szavait, először is hibáztatta a központi bizottság által előtérj esztett szöveg alakját, hogy abban nincs meg a chronologicus sorrend annyiban, hogy intézkedik a választás iránt itt is, és intézkedik arról ké­sőbb a 47. §-ban. Erre nézve bátor vagyok megjegyezni, hogy ezen intézkedés, mely a most felolvasott szakaszban foglaltatik, csak átalánossá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom