Képviselőházi napló, 1869. IX. kötet • 1870. junius 23–julius 13.

Ülésnapok - 1869-201

] 54 20i- országos ülés Julius 5. 1870. állítani, hogy nagy örömmel ízlelték meg. A mit Mocsonyi ur, mint theoriát állított föl, az egy nagyon ékes boríték, egy eouvert, mely egy vál­tót rejt magában, melyet ő részben, vagy egé­szen honoráltatni akar, s illetőleg, ha lehet, kö­vetelni fog. Önök nem tudják : ki van e töltve az a váltó ? nem tudják : mi van arra irva ? és már készek voltak e váltót honorálni. Azért is legfontosabb ezen árnyalat, mert legközelebbről érdekli azt, a mit Mocsonyi ur keresett, de nem talált meg — mert megtalálni nem akart: — t. i. azon legmagasabb politikai szempontot, mely­ből ezen törvényjavaslat is kiindul. Ha Mocsonyi képviselő ur valóban meg akarta volna ezen magas politikai szempontot találni, megtalálhatta volna; megtalálhatta volna, ha kissé tovább megy az elmélet térén, ha elmegy egészen a lét és és nem lét fogalmáig, abból is kihozhatta volna, hogy a lét czélja önmagának s hogy annak, ki létezik, joga is van élni; kimagyarázhatta volna ebből azt, hogy: mert a magyar állam létezik, joga is van élni, ós igy ha joga van élni: joga van azon biztosítékokat is megszerezni magának, melyek életére szükségesek. Tehát Mocsonyi Sán­dor képviselő ur a legegyszerűbb okoskodás utján föltalálhatta volna azt, a mit keresett; de nem találta meg, mert nem akarta ; megtalálhatta volna t. i. azon igen egyszerű, mondhatni leg­egyszerűbb okoskodás fonalán : hogy a magyar állam alapja a magyar nemzet. A magyar kormány, mig Magyarország lé­tezik, ezen alapot nem nélkülözheti. Egész poli­tikájának, minden törvényjavaslatának, melyet a ház elé terjeszt, czélja csakugyan nem lehet más, mint ezen állam megvédése, ezen államnak biz­tosítása. Mocsonyi képviselő ur a helyett, hogy ezt kereste volna, az elméletből egy egészen más okoskodást vont le ; de azt sem ugy vonta le, mint a megtalált legfőbb politikai elvet; hanem ezen czég alatt jelezni akarta azon aggodalmat, melyet benne saját politikájára nézve a törvény­javaslat lehető vagy legalább valószínű követ­kezménj r e keltett és a theoria mezején tovább menve, azért fogadta el azon politikai elvet, mert azt hitte, hogy azon aggodalom és azon hátrány, melyet ő ezen általa el nem fogadott törvényjavaslatból kimutatni igyekezett, az ő sa­ját politikáját előmozditandja. Nem lenne tanácskozásunk teljes, ha a nem­zetiségi politikát érintetlenül hagynók. Azonban nincs tisztában magával, véleményem szerint az, ki ezen kérdést, ugy mint minden kérdést, saját czéljaira iparkodik kizsákmányolni. Egyről bizonyosak lehetünk mindnyájan és ez az, hogy ezen földön, ezen területen, me­lyet ma Magyarországnak nevezünk, csak ugy és csak azon esetekben állhat meg a szabadság folytonosan: ha itt a magyar állam egysége föntatartik. Minden más combinatió, jőjön az bármely fcederalisticus alakban ós legyen az bár­mely más hatalom által föltételezve itt, a szabadság lehetetlen azért: mert a nemzetnek egy nagy részét, a nemzetnek legfontosabb ré­szét folytonosan contumacirozni kellene ; a hol pe­dig folytonos contumacirozás létezik, ott valódi szabadság nem létezhetik. A másik árnyalat, melyet a legszabatosab­ban Irányi képvisel: az a theorethicus ár­nyalat. A theoria felállít egy elvet, és azt tovább vezeti minden következményében. A theoriánál azonban nem szükség, hogy az mindvégig maga­magához következetes maradjon, ez nem szük­séges azért, mert a theoria már föltételezi a haladást, mert a theoria koronkint változik. (Helyeslés.) Irányi képviselő ur azt monda, hogy előbb centralista volt, és az elmélet folytán egészen az utolsó következéséig volt az. Most municipalista és elfogadja ezen elvnek is minden következ­ményét, még azon esetre is, ha azok_ a mi ha­zai viszonyainkra nem alkalmazhatók. 0 elfo­gadja az elméletnek legfőbb postulatumát, az átalános szavazatot. Az átalános szavazat pedig, uraim még oly rejtély, melynek gyakorlati ha­tása nincs megfejtve; különösen nincs megfejtve az, hogy az átalános szavazati jog, a parlamenti kormány és az örökös dynastia összeférhetnek-e egymással ? Francziaországban, igaz, már három hó óta teszik ezen kísérletet, de hogy mi lesz ennek a kö­vetkezménye ? azt még nem tudjuk. Felfogásom szerint az átalános szavazati jog kizárja ugy az örökös monarchiát, mint a parlamentalismust; az átalános szavazati jog megállhat egy respubli­cában, a mely kicsiny és olyan fekvésű, mint Sveicz, de megállhat Észak-Amerikában is, mert ennek meg van oly mértékű conservativ ereje, a mely más államnak nincs és van oly roppant territóriuma, a melyen még több millió ember elférhet, a hol tehát még a társalmi összeütközés csaknem lehetetlenség. {Helyeslés jobb felől.) De hogy örökös monarchiában és parlamenti rend­szer mellett az átalános szavazati jog megáll­hasson, az még a jövő talánya. De ha megállhatna is, t. uraim! az átalá­nos szavazatjog magára az államra nézve, alig áll­hat az meg kisebb körben, a munieipiumban és a községben. Az átalános szavazati jog a mu­nicipiumokban és a községekben mulhatlanul és és kikerülhetlenül a tömeg kezébe adja a hatal­mat. A tömeg pedig — és itt a tömeg alatt nem akarok épen turbulens tömeget érteni —

Next

/
Oldalképek
Tartalom