Országgyűlési irományok, 1949. I. kötet • 1-51. sz.

1949-15 • Törvényjavaslat a Magyar Népköztársaság alkotmányának hatálybalépésével kapcsolatos egyes átmeneti rendelkezésekről

4(> 15. szám. / Melléklet a lő. számú irományhoz. 4 Indokolás a Magyar iNépköztársaság alkotmányának hatálybalépésével kapcsolatos egyes átmeneti rendelkezésekről szóló törvényjavaslathoz. Üj alaptörvényünk, a Magyar Népköztársaság alkotmánya döntő változást jelent eddigi közjogi rendszerünk tekintetében. Ahhoz, hogy az alkotmány által meghatározott változások hatályba lépjenek és a gyakorlatban érvényesüljenek, számos külön törvényre és átmeneti rendelkezésre van szükség. Minthogy a Magyar Népköztársaság alkotmánya természetszerűen rendelke­zést tartalmaz az államhatalom legfelsőbb szerveire és így az országgyűlésre nézve, továbbá az államfői jogok gyakorlására hivatott szerv tekintetében is, az alkot­mány hatálybalépésével kapcsolatban mindenekelőtt e két legfontosabb közjogi kérdésre vonatkozóan kell átmeneti rendelkezéseket alkotni. Ezt a célt szolgálja a jelen törvényjavaslat. A Magyar Népköztársaság alkotmányáról szóló törvény az államhatalom legfelső szervéről, az országgyűlésről a III. fejezetben, az országgyűlés választására vonatkozó alapelvekről pedig a IX. fejezetben rendelkezik. Tekintettel arra, hogy az országgyűlési képviselők megválasztására nézve az alkotmányunk által meghatározott alapelvek lényegükben azonosak azokkal az elvekkel, amelyek alapján legutóbb az 1949. évi május hó 15. napján az országgyűlés tagjait meg­választották, a törvényjavaslat 1. §-a kimondja, hogy az 1949. évi május hó 15. napján megválasztott országgyűlést az új alkotmány rendelkezései szerint meg­választott országgyűlésnek kell tekinteni. A Magyar Népköztársaság alkotmányának 19. és következő §-ai szerint az államfői jogokat a Népköztársaság Elnöki Tanácsa gyakorolja. A jelenlegi köz­jogi helyzethez képest döntő változást jelentő e rendelkezés hatálybalépése végett szükséges, hogy az országgyűlés a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csát megválassza. A törvényjavaslat 2. §-ának (i) bekezdése erre nézve harminc napos határidőt szab meg az országgyűlés számára. Az alkotmány 19. §-ának (i) bekezdése értelmében a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának tisztségviselőit és tagjait az országgyűlés tagjai sorából választja. Ez a rendelkezés eddigi közjogi rendszerünktől eltér. Minthogy azon­ban az államfői jogkört gyakorló szervek az államhatalom legfőbb szervével, az országgyűléssel való kapcsolatbahozatala új alkotmányunk egyik alapelve, mint­hogy pedig a köztársasági elnök a törvényjavaslat 2. §-ának (») bekezdése szerint

Next

/
Oldalképek
Tartalom