Képviselőházi irományok, 1901. XXVI. kötet • 334-386. sz.

Irományszámok - 1901-384. Rátkay László képviselő törvényjavaslata, az egységes magyar nemzet himnuszáról

384. szám. 333 384. szám. Törvényjavaslat, az egységes magyar nemzet himnuszáról. i. §. Kölcsey himnusza (melynek szövege ós dallama leirva ezen törvény kiegé­szítő részét képezi) az egységes magyar nemzet himnuszává avattatik. 2- §• Ezen törvény 1903. évi augusztus hó 20-ik napján lép érvénybe és végre­hajtásával a kormány bizatik meg. Benyújtja: Hátkay László s. k. 1-ső melléklet a 384. számú irományhoz. Indokolás. Minden művelt nemzetnek meg van az ő dalba foglalt nemzeti fohásza, melyet hymnusznak nevezünk. A magyar néplélek Kölcsey Ferencz költőnknek Erkel Ferencz dalköltőnk által megzenésített »hymnusz« czimű költeményét avatta fel a magyar nemzet fohászává. Mi sem akadályozza tehát, hogy a magyar népiéleknek ezen választása tör­vényhozás útján is szentesítve legyen. Rátkay László s. k

Next

/
Oldalképek
Tartalom