1848–1849. évi országgyűlés A képviselőház rendszabályai [1848] In: A képviselőház irományai 1848/49. 1. szám

I-ső szakasz. A ház ideiglenes alakulásáról és igazolásról.

1-ső szám. <r* <U{ j«' ­K képviselőház Rendszabályai. ; -;íhe I-ső szakasz. A ház ideiglenes alakulásáról és igazolásról. i. Az országgyűlés megnyitása után a képviselőház leg­korosabb tagja az elnöki, s a legfiatalabb hat tag jegyzői helyöket foglalván el, a ház tagjai igazolásához kezd. 2. A megbizó leveleiket átadott tagok, az elnök által eszközlendo sorshúzás utján, kilencz egyenlő osztályra osz­tatnak. 3. Az első osztály megvizsgálja a második osztálybe­liek tagságát, a második osztálybeliek a harmadik osztály­beliekét, a harmadik a negyediket, a negyedik az ötödiket, az ötödik a hatodikat, a hatodik a hetediket, a hetedik a nyolczadikat, a nyolczadik a kilenczedikef, a kilenezedik osztály pedig az első osztálybelieket. 4. Ez okból a megbizó levél gyanánt szolgáló válasz­tási jegyzökönyvek, ugy a választás érvényessége ellen intézett ellenmondások és panaszok Írásba foglalva az elnöknek előzetesen átadandók. 5. Az elnök ezen iratokat, a 3-ik czikk értelméhez képest, az osztályok között felosztja. 6. Mindenik osztály elnököt és előadót választ általános szótöbbséggel. 7. Ha a vizsgáló osztálynak valamelíy tagja, a vizs­gálata alá tartozó valamellyik tagnak jelölttársa volt, ezen tagnak vizsgálatánál nincs szavazata az osztályülésben. S. Azon választások, mellyek iránt vitatkozás lehet, csak a ház alakulása után és általános szótöbbségen alapuló véleménynyel terjesztetnek elő. 9. Kifogás nélküli választásnak tekintetik, mellynek választási jegyzőkönyve rendben van, s melly iránt panasz beadva nincs. 10. Panaszt csak az illető választó kerületi követje­löltek , vagy választók, s egyedül Írásban tehetnek, s csak ugy vétetik figyelembe, ha okadatolva van. 11. Azon tagok igazolására, kik az országgyűlés ele­jére meg nem jelentek, s ekkép a kilencz osztályba fel nem oszlattak, a ház saját kebeléből fog egy kilencz tagú állandó bizottmányt választani. 12. Minden osztályban a tagok legalább fele részének kell a vizsgálatnál jelen lenni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom