Főrendiházi napló, 1910. V. kötet • 1917. július 4–1918. november 16.

Ülésnapok - 1910-116

11)10—1915 A FŐRENDIHÁZ CXVI. ÜLÉSE 1918 november 16-án, szombaton dr. Wlassics Gyula b. elnöklete alatt. Tárgyai: A képviselőház üzenetének átvétele. — Az ülés jegyzökönyvének hitelesítése. (Az ülés kezdődik d. e. 10 óra 15 perczkor.) WlassiCS Gyula b. elnök : Az ülést megnyitom. A jegyzőkönyv vezetésére Hertelendy Fe­rencz jegyző urat kérem fel. Méltóságos főrendek! A történelem forró szele járja át egész életünk légkörét. A nagy át­alakulások földrengésének moraja zug minden ol­dalról felénk. Allamképző és állambontó erők vul­kánikus ereje mozgat és dönt fel régi kapcsolatokat, régi pilléreket. Uj államalakulatok keletkeznek, uj államformák lépnek régi államformák helyébe. E nagy idők sokat szenvedett nemzedékének mentalitását egyik nagy esemény a másik után tartja lekötve. Ennek a forrongó időnek csaknem minden órája uj nehéz feladatokat tol előtérbe. Kiemelkedő eseménye azonban, hogy Magyar­ország visszanyerte teljes függetlenségét és előtte áll uj államalakulatban a független Magyarország berendezésének óriási munkája. Az uj népkormányia mindnyájan nemcsak azzal a reménynyel tekin­tünk, — hanem egyenesen mindnyájunknak köte­lességünk is őszintén közreműködni, — bog}' a for­rongó átalakulás e nagy korszakában, mely való­ban sorsdöntő, sikerüljön is a belső rendet és nyu­galmat biztosítani, (Igaz ! Ugy van !) határainkat rabló betörésektől megvédeni (Igaz! Ugy van!) és oly békekötést elérhetővé tenni, melynek áldo­zatai közé hazánk területi integritása ne kerüljön. (Elénk helyeslés.) Irtózva attól a gondolattól, hogy czéltalanul folyjon tovább a magyar vér, — a hosszú pusztitó harczban különben is kimerülve, — letettük a fegyvert. Letettük annál is inkább, mert ha nem volt üres szó az, hogy ennek a rettenetes világ­katasztrófának egyenesen kitűzött hadiczélja az, hogy ez a háború legyen egyúttal »háboru a háború elleni és megalakuljon a népek szövetsége, melyben a független, egyenjogú államok nemzet­közi viszályait a jog hatalmával kívánják elintézni, akkor a logika dialektikájának kérlelhetetlen rendje szerint a békekötésnek nem volna szabad másnak lennie, mint csak igazságosan megértőnek. Igen, igazságosan megértőnek, mert a népek szövetségének kohéziója és ezzel az uj jogi rend tartóssága, vagy felbomlása csakis a békekötés igazságosságán, vagy igazságtalanságán fordul meg. Azok, akik a tartós békét intézményszerüleg bizto­sítani akarják és ezek között elsősorban Wilson is, ki egy életen keresztül ezeknek a tanoknak hódolt, aki a nagy világháború alatt több izben tett nyilatkozataiban egyenesen hadiczélnak nyil­vánította a tartós jogbéke állapotának elérését azoknak meg kell akadályozniok, hogy az elkese­redés mérgével legyen átitatva az uj világrendnek fentartó alapja, a népek szövetségét megalkotó békekötés. Már pedig a bosszút, a gyűlölséget, a lealázást lihegő békekötés az összeomlás bomlasztó veszedelmével borítaná el az uj jogrend alap­vetését és csakhamaT szárnyaszegetten hullana a porba az az eszmény, melynek Wilson nemcsak a tanszéken volt apostola, de ezt hirdette a világ ma legjelentékenyebb államának, az Unió elnöki székének magaslatából is. Ha ez igék csak pusztá­ban elhangzó szavak maradnak, akkor darabokra tör ennek a rettenetes világkatasztrófának biza­lommal várt, úgyszólván egyetlen felemelő vigasz­talása, hogy ezt a szörnyű ember- és vagyon­pusztitást az emberiség jövőjének jobbsorsot bizto­sító tartós jogbékéje fogja követni. Ez a gondolatmenet tünteti fel előttem lehe­tetlennek azt, hogy a népek szövetségén alapuló uj világrendet megteremteni hivatott békekötés a nemzeti és univerzális történelmi hivatását igen nehéz viszonyok között, komoly kitartással tel­jesítő ezredéves magyar államnak területi egységét bontaná meg. Bármely hangos lármával kavarognak is előttünk a magyar állam megcsonkítására szá­mító kapzsi törekvések, nekünk nem szabad le­mondani arról a reményről, hogy majd a komoly elhatározás pillanatában a békekötési tanácskozások felelősségteljes történeti napjaiban, midőn a döntő tényező s minden oldalról sugárzó és nemcsak egyoldalúan színezett világításban látják a magyar

Next

/
Oldalképek
Tartalom