Főrendiházi napló, 1910. V. kötet • 1917. július 4–1918. november 16.

Ülésnapok - 1910-116

A FŐRENDIHÁZ CXVI. ÜLÉSE. 235 nemzeti állam történelmi és politikai egyéniségét, meg fogják érteni és a maga nagy súlya szerint értékelni is fogják, mit jelent az a világtörténeti hivatás, melyet a magyar állam betöltött. (Igaz ! Ugy van !) Talán felismerik, hogy nem más eszkö­zökkel, hanem alkotmány és szabadságszereteté­vel, államalkotó képességeivel tudott itt a Duna völgyében a népből politikai nemzetet és a politi­kai nemzetből államot alkotni és ezzel az állammal az emberiségnek, a keresztény civilizációnak hosszú századokon át becsületes szolgálatot teljesíteni. Hogy a magyar fajt nem terhelheti joggal a túlzott mérvben emlegetett erőszakos elnyomás vádja, ennek legkiáltóbb bizonyítéka az, hogy Ma­gyarországnak nem magyar ajkú lakosai évszázadok hosszú során át itt anyanyelvüket, kultúrájukat, irodalmukat, gazdasági életüket szabadon művel­hették és legtöbben tényleg csakis saját anya­nyelvüket beszélik, nemcsak számban gyarapod­tak, de kultúrai és gazdasági fejlődésükben is erő­teljesen megizmosodtak. Kétségtelenül követtünk el hibákat is, de ezek nem egyoldalú, de kölcsönös és nemcsak Magyarország hibái voltak. Egyébiránt voltak bizonyos cselszövők is, kik nem engedtek minket egymást szeretni. Mi készek vagyunk elmenni nem magyar ajkú polgártársaink kívánságainak teljesítésében a leg­messzebb határokig. Amennyiben pedig, — mint látszik, — nem mi magunk dönthetünk az úgy­nevezett nemzetiségi kérdésben, hanem azt az álta­lános békekonferenczia elé utalt nemzetközi kérdés­nek tekintik, akkor igen természetes, hogy ott a tárgyalások nem irányozhatók különösen csak Magyarország ellen, hanem általános elveket kell a minoritások jogainak védelmére megállapítani, melyek minden államra érvénynyel bírnak, ahol különböző nemzetiségek laknak. Mi a minoritások jogaira és védelmére vonatkozó általános elveket a legnagyobb készséggel valósítjuk meg. Ezredéves örökségünkhöz, a magyar államhoz azonban becsü­letes hűséggel a végsőig ragaszkodunk (Élénk he­lyeslés.) és sikert remélünk nemcsak azért, mert ezeréves történelmi multunk van, — hisz ez a múlt nem mindenkire döntő érv, — de sikert re­mélünk politikai, földrajzi, etnográfiai és gazdasági okokból is, melyek Magyarország területének épségben tartását egyenesen európai érdekkörbe emelik. (Ugy van !) Egy hang : Közérdek ! Elnök : »Népeket és tartományokat nem lehet az egyik állam felsőségéből egy másikba áttolni, mintha csupán tárgyakról, vagy kövekről volna szó valamely játékban«. Ezek az okos szavak Wil­son ajkairól szálltak világgá. Mi ez okos szavak igazságában hittünk és hiszünk és ha hitünkre a későbbi megnyilatkozások némileg a csalódás árnyát borították is, — hitünk sokkal nagyobb az igazságban, hogy sem csüggedés szállna meg lel­künket. Mi bizunk az erkölcsi erőnek, az emberi lelkiismeretnek a czélzatos beállításokat legyőző energiájában. A magyar néplélek nem ismerne fáj óbb sérelmet és égbekiáltóbb igazságtalanságot, mintha ezredéves állami életének e nagy világ­háború után az volna a jutalma, hogy földjét egy­szerűen szabad prédának tekintsék. (Igaz! Ugy van !) És ne felejtsék el azok, kik e háború főhadi­czéljának épen az uj világrendet, a tartós jogbéke állapotának megteremtését hirdették, hogy ilyen igazságtalanságra az uj világ rendjét, az uj világ jogbékéjét nem lehet alapítani. (Igaz ! Ugy van !) Méltóságos főrendek ! Ily világpolitikai hely­zetben, ily vészes időkben, nehogy ezek a veszé­lyek elháríthatatlan katasztrofális szerencsétlen­séggé sűrűsödjenek, a magyar lelkeknek és elmék­nek politikai párt és felekezeti különbség nélkül a közös czélokban találkozniuk kell. (Élénk he­lyeslés.) A legteljesebb nemzeti összetartás erejére van szükség, hogy a belső rendezettség alapján kérhes­sen Magyarország képviselete a nemzetek nagy tanácsában uj életet és jövőt. Nemzeti érzésünk mélysége, hazánk forró szeretete és értelmi erőnk czéltudatos parancsa követeli mindnyájunk sora­kozását és ennek a parancsnak hazánk jövőjéért, boldogságáért odaadóan ke 1 ! engedelmeskednünk. Félre kell tenni minden rekriminációt, el kell osz­latni minden meghasonlást, (Igaz ! Ugy van !) mert hazánk területi épsége a legelső érdek, melynek minden mást alá kell rendelni. (Élénk helyeslés és taps.) Oly időket élünk, melyekben csak az egye­sült erő energiája menthet meg bennünket. (Igaz ! Ugy van!) Midőn még köszönetet mondok a méltóságos főrendeknek azért a kegyes támogatásért, a mely­ben engem elnöki állásomban részesíteni szívesked­tek, legyen szabad biztositanom a méltóságos fő­rendeket, hogy közpályám egyik legnagyobb ki­tüntetésének tekintettem és tekinteni mindig, hogy ennek a diszes testületnek, bár csak rövid, de rend­kívüli eseményekben gazdag korszakában élén áll­hattam. Isten hárítson el hazánktól minden veszélyt, hogy csonkitatlanul élhesse független állami életét és leküzdve minden bajt és nehézséget, erősnek lássuk szeretett hazánkat. (Elénk éljenzés.) Méltóságos főrendek ! Jelen ülésünket a kép­viselőház egy üzenetének átvétele czéljából hiv­tam össze. Kérem a beérkezett üzenet felolvasását. Hertelendy Ferencz jegyző (olvassa a képviselő­ház < zenetét). Elnök: Azt hiszem, méltóságos főrendek, talán kimondhatom, hogy ezen üzenetet, mely szerint az 1910. évi június 21-ikére összehívott országgyűlés képviselőháza mai napon tartott ülésében magát feloszlottnak nyilvánította, a fő­rendiház tudomásul veszi. (Helyeslés.) Minthogy pedig a törvényeink szerint két házból álló országgyűlés képviselőházának feloszla­tása természetszerűleg vonja maga után azt, hogy az országgyűlés másik háza sem folytathatja alkot­mányos működését, a főrendiház tanácskozásait ezennel berekesztetteknek nyilvánítom.

Next

/
Oldalképek
Tartalom