Főrendiházi napló, 1865. I. kötet • 1865. december 14–1868. deczember 9.

Ülésnapok - 1865-16

XVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. 119 határozottsággal mondhatom méltóságtoknak, hogy a kormánytól ezen szándék távol állott, midőn a leiratot fogalmazta, és távol áll ma is. (Éljenzés.) És ezzel, méltóságos főrendek! körülbelől azon határvonalhoz jutottam , melynél előadásomat be­fejezhetném. (Halljuk! Halljuk!) Ha suabad nemzetem és méltóságtok előtt egy tanácsot adnom és véleményemet előterjesztenem: ez, szerényen kifejezve, ebben áll. (Halljuk !) Felség, kormány, nemzet és annak képviselői, az ország­gyűlés, egyaránt kivánják mielőbb a törvényes ál­lapotok lehető helyreállítását. (Zajos helyeslés.) Egy­ben van az akadály, méltóságos főrendek, abban, hogy a törvényességet teljes tisztaságában helyre­állítani nem lehetvén, meg kell nyugtatni mindkét tényezőt: mert nagyobb szerencsétlenséget nem képzelhetek, méltóságos főrendek, mint ha a felelős kormányzat ma fölállíttatnék a nélkül, hogy az a korona teljes megnyugtatásával történnék, és az országgyűlés azon hatáskörre nézve, melyet mind­két tényező tulajdonít e kormányzatnak, tökélete­sen tisztában volna. (Zajos helyeslés.) Ily rögtönzés által a félreértéseknek és veszélyeknek oly útja nyittatnék, melyre nézve a felelősséget magára nem vállalhatná senki. (Helyeslés.) így tehát, mél­tóságos főrendek, az által fogunk a törvényes álla­potokhoz leggyorsabban eljutni: ha a közös ügyek­ben dolgozva , mindazokra nézve, a mik kellő nyíltsággal tárattak az országgyűlés elé, megnyug­tatjuk 0 Felségét; ha loyális érzéssel kezet fogván -a fejedelemmel, ki a nemzet jogos igényeit széles birodalma területének és érdekeinek íentartása mel­lett ki akarja elégíteni. kezet fogván — mondom —O Felségével, a törvényességet lehetővé is tesz­szük. (Zajos helyeslés.) Méltóságos főrendek! A kormány részéről csak annyit mondhatok, hogy a kormány teljes nyu­godtsággal és szilárd elhatározottsággal fogja kö­vetni az eddigi ösvényt, és csüggedetlenül meg­küzdve az egyes nehézségekkel, fogja közvetíteni azon tért, mely kölcsönös kiegyezés útján a törvé­nyesség ösvényére vezetheti az országot. Az ered­mény sok részben az országgyűlés közreműködé­sétől is függ. Bármily elismeréssel találkozzanak azonban a jelen kormányférfiak, azon egyről meg lehetnek győződve, hogy a magyar nemzet és or­szággyűlése irányában mindig teljes és elhatáro­zott nyiltsággal és őszinteséggel fognak nyilatkoz­ni , mert azon meggyőződésben vannak, hogy csak azon állapotok lesznek tartósak és vezetnek üdvös eredményekre, melyek kölcsönös őszinteségen, fér­fias nyiltsággal bevallott, állandó és mindkét rész­ről utógondolatok nélkül elfogadott alapokon nyu­gosznak. (Éljenzés.) Ezennel köszönöm a méltóságos főrendeknek irántam való türelmét. (Hosszas, élénk éljenzés.) Három indítvny tétetett. Először fogunk sza­vazni Cziráky' János gr. indítványára, mivel az legtávolabb áll a fölirattól; másodszor Péchy Ma­nó gr. Abaujmegye főispánjának indítványára; és harmadszor Wenckheim Béla b. Békésmegye főispánjának indítványára. Most Cziráky János gr. indítványa fog fölolvaastatni. Szlávy József jegyző (olvassa Cziráky János gr. indítványát.) Elnök: A méltóságos főrendek közül tizen név szerinti szavazást kivántak, de magam is kény­telen vagyok azt kérni, mert különben a többsé­get kivenni alig lehetne. (Helyeslés.) Tehát azok, kik Cziráky gr. indítványát pártolják, igennel, a kik nem, azok nemmel fognak szavazni. Majthényi László b. fogja olvasni a névjegyzéket, a szavazó­kat pedig Szlávy József főispán és Vay Miklós b. jegyző urak fogják följegyezni. Ifj. Majthényi László b. jegyző (olvassa a főrendi tagok névsorát. Igennel szavaznak: Scitovszky János az ország hg-primása, Bartakovies Béla egri érsek, Ranolder János veszprémi, Szaniszló Ferencz n.-váradi, Girk György pécsi, Szenczy Ferencz szombathelyi, Simor János győri, Peitler Antal váczi, Bonnáz Sándor csanádi, Pap-Szilágyi József n.-váradi t g. sz. kath., Fogarasy Mihály erdélyi, Fekete ^Mihály b. nóvi, Lé­vay Sándor driveszti, Forgách Ágoston gr. sebenicoi, Liptay András ansári, Biró László skutari püspök, Kruesz Chrysosthom sz.-martoni főapát, Répássy Jó­zsef j aszói apát, Saguna András b. g. kel. érsek és er­délyi román metropolita, Ivacskovics Prokopj aradi g. kel., Stojkovics Arzén budai g. kel. püspök, Maj­látli Antal gr.föasztalnokmester, Cziráky János gr. fö­kamarásmester, Nyáry Antal b. koronaőr, Pópa György arad-, Pongrácz Ferencz gr. árva-, Rudics József bács-, Csernyus Andor báránya-, Szlávy József bihar-, Vay Miklós b. borsod-, Szögyény László fehér-, Kubinyi Ru­dolf gömör-, Balogh Kornél győr-, Zichy Henrik gr. mo­sony-, Ocskay Rudolf nyitra-, Barkóczy Ferencz b. tor­na-, Mednyánszky Dénes b. trencsén-, Nehrebeczky Sán­dor ung-, Fiáth Ferencz b. veszprém-, Sztáray Viktor gr. zemplénmegyei föispjánok, Almássy Mór, Appjonyi Sándor, Berchtold László, Brenner Ágoston, Brunszvik Géza, Dessevjjfy Egyed, Dessewffy Gyula, Dessewffy Károly, Dezasse Emil, Eszterházy Miklós, Festetics Géza, Festetics Leo, Festetics Tasziló, Györy László, Hadik Gusztáv, Hunyady Imre, Hunyady József Majláth József, Nákó Kálmán, Nyáry Rezső, Pálffy Alajos, Pálffy Ede, Pálffy János Károly, Pallavicini Alfonz, Pallavicini Roger, Pallavicini Izmond, Pongrácz Adolf, Serényi László. Schmidegg János, Schmidegg Ferencz, Szapáry Béla, Szapáry István, Szécsen Antal, Széchenyi Dénes, Széchenyi Kálmán. Szirmay Ferencz, Tige Lajos, Török Bálint, Török László, Török Miklós, Török Sándor, Waldstein Já-

Next

/
Oldalképek
Tartalom