Főrendiházi napló, 1865. I. kötet • 1865. december 14–1868. deczember 9.

Ülésnapok - 1865-16

120 XVI. OKSZÁGOS ÜLÉS. nos, Zichy Béla, id, Zichy Edrnund, ifj. Zichy Ed­mund, Zichy János (lángi), Zichy Sándor, Zichy Gábor grófok, Ambrózy Gyula, Barkóczy Mihály, Hor­váth Antal, Horváth József, Kemény Ferencz, Lu­zsénszky József, Majthényi Izidor, Nyáry Gyula, Nyáry Sándor, Sennyey Viktor, ifj. Vay Miklós, Wenckheim László, Wenckhim Viktor bárók, Radnót­fáy Nagy Sámuel erdélyi királyi hivatalos. Nemmel szavaznak: Károlyi György gr. korona­őr, Péchy Manó gr. ábauj-, id. Majthényi László b. hars-, Wenckheim Béla b. békés-, ifj. Majthényi Lász­ló b. hont-, Bánffy Béla gr. kraszna-, Nádasdy Li­pót gr. komarom-, Wesselényi Ferencz b. középszolnok-, Forgách Antal gr. nógrád-, Jankovics László somogy-, Murányi Ignácz temes-, Sztankovánszky Imre tolna-, Karácsonyi László torontál-, Révay Simon b.turócz-, Festetics György gr. zalamegyei főispánok, Andrássy Aladár, Andrássy Manó, Batthyányi Ferencz, Batthyá­nyi László, Beleznay Árpád, Berchtold Richárd, Bethlen Ferencz, Boka István, Bolza Péter, Csáky Béla, Degenfeld-Schomburg Imre, Erdödy István, Erdödy László, Erdödy Sándor, Eszterházy Géza, ifj. Eszterházy Imre, id. Eszterházy László, ifj. Eszterházy Pál, Festetics Béla, Festetics Gyida, Gyulay Lajos, Hal­ler Sándor, Hunyady László, Károlyi István, Korniss Ádám, Korniss Miklós, Lazanszky Sándor, Mikes János, Pállfy János, Pállfy József, Pállfy Rudolf, Pejache­vich János, Pejachevich Márk, Pejachevich Pál, Por­cia Lajos, ifj. Ráday Gedeon, Ráday Pál, Sigray Fülöp, Szapáry Antal, Szapáry Imre, Szapáry Iván, Széchenyi Gyida, Széchenyi János, Széchenyi László, Széchenyi Ödön, ifj. Széchenyi Pál, Sztáray Béla, Sztáray János, Szluha Aladár, Teleki Károly, Teleki Sándor, Teleki Sámuel, Vay Ádám, Vay László, Wenckheim József, Wenckheim Rudolf, Zichy Paidai Ferencz, Zichy Nep. János, ifj. Zichy Miklós, Zichy Ottó, Zichy Pál, Zichy Rudolf Zichy-Ferraris Manó grófok, Ambrózy György, Apor Sándor, Barkóczy Zsigmond, Bésán János, Eötvös Dénes, Gerliczy Bódog, Horváth Gedeon, Majthényi Ottó, Mesznil Viktor, Mednyánszky Ede, Nopcsa Ferencz, Orczy Andor, Orczy György, Podmaniczky Géza, Podma­niczky Levente, ifj. Podmaniczky László, Prónay Gá­bor, RédlBéla, Reviczky József, Reviczky Géza, Rud­nyánszky Iván, Splényi Henrik, Splényi Ödön, Vay Alajos, Vécsey Miklós, Vécsey Sándor bárók.) Elnök: Méltóságos főrendek! Van-e még, a ki név szerint föl nem hivatott? Lipthay Antal b.: Az én nevem nem ol­vastatott. Nemmel szavazok. Elnök: Van még valaki? (Felkiáltások: üj­faludjy Sándor!) Ujfaludy Sándor erdélyi hivatalos : Nemmel szavazok. Elnök: A mellékterembe megyünk, méltó­ságos főrendek,a szavazatok összeszámítása végett; addig az ülést felfüggesztem. (Tiz pereznyi szünet.) Méltóságos főrendek! Van szerencsém a sza­vazás eredményét következőkben bejelenteni: Czi­ráky János gr. ő excellentiája indítványa mellett szavazott 102, inditványa ellen szavazott 106; e szerint az indítvány 4 szavazattöbbséggel tduta­sittatott. (Éljenzés és taps a teremben és a karzato­kon.) Azon törvények értelmében, melyeknek szent­sége iránt nem csak e teremben, hanem az egész országban foly most a vitázás, a hallgatóság el van tiltva akár helyeslő, akár egyéb nyilatkozatok tételétől. (Helyeslés.) Kérem a karzatot, hogy ezen törvényhez szabja viseletét; különben imáskor, a főrendek kívánságához és határozatához képest, szigorúan fognék eljárni. (Helyeslés.) Következik Péchy Manó gr. ő méltóságának inditványa, mely mindenekelőtt fel fog olvastatni. Szlávy József jegyző (oh ássa Péchy Manó gr. abaujmegyei főispán indítványát.) Elnök: Méltóságos főrendek! Talán nem szükséges ezen indítványhoz való hozzájárulásukat név szerinti szavazás tárgyává tenni, hanem talán egyszerű felállás utján nyilatkozhatnának ? (He­lyeslés.) Tehát méltóztassanak mindazok, kik Pé­chy Manó gr. indítványát elfogadják, fölállani. (Megtörténik.) Az indítvány el nem fogadtatik. Következik Wenckheim Béla b. ő méltósága inditványa. Szlávy József jegyző (olvassa Wenckheim Béla b. békés megyei főispán indítványát.) Elnök: A kik Wenckheim Béla b. indítvá­nyát pártolják, méltóztassanak fölállani. (Megtörté­nik.) Wenckheim Béla b. inditványa elfogadtatott. (Helyeslés.) Holnap déli 12 órakor a jegyzőkönyv fog hi­telesíttetni. Az ülés végződik d. u. 4 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom