Főrendiházi irományok, 1865. I. kötet • 1-166. sz.

Irományszámok - 1865-152

CLII. SZÁM. 371 II-ik melléklet a 152-ik számú irományhoz. Határozati javaslat a buda-fiumei vasútvonal zákányi kiágazási pontjának általtétele s zágráb­károlyvárosi pálya szakaszának kisajátítása tárgyában. Az osztályokból alakult központi bizottság a buda-fiumei vonal zákányi kiágazási pontjának Nagy-Kanizsára leendő általtétele s ugyanazon vonal zágráb-károlyvárosi szakaszának kisajátítási ér­dekében kéri a házat, határozza el, hogy : 1. Mihelyt a buda-fiumei vonalnak forgalma oly mértékben élénkül, hogy ez által a kiágazási pontnak Zákányból Nagy-Kanizsára általtétele indokolva lesz: a kormány ezen kiágazási pont áttéte­lét, illetőleg a zákány-zágrábi vonalnak a surdi völgyön Nagy-Kanizsáig leendő kiépitését azon­nal eszközölje. 2. Intézkedjék a kormány, hogy a buda-fiumei vonalba eső, a közforgalomnak már átadott s jelenleg a déli társaság tulajdonát képező zágráb-károlyvárosi pályaszakasz mielőbbi kisajátítása iránt a most nevezett társasággal egyezkedés kezdessék meg s ennek alapján az érintett pályaszakasz kisa­játításáról az országgyűlés elé törvényjavaslat terjesztessék. Pesten, május 20-án 1868. Mihályi Péter s. k., a képviselőház jegyzője. III. melléklet a 152. számú irományhoz. Határozati javaslat a hatvan-miskolczi vasútvonalnak Gyöngyös városát közelebb érintése s ugyan­abból Eger felé egy szárnyvonal épitése tárgyában. Az osztályokból alakult központi bizottság a hatvan-miskolczi vasútvonal tárgyalása alkal­mával előadott Gyöngyös és Eger városok kérvényeit fontolóra vévén, bogy ezen vonal minél nagyobb mérvben felelhessen meg a létrejöttéhez kötött reményeknek, kéri a házat, mondja ki határo­zatikig, hogy:

Next

/
Oldalképek
Tartalom