1931–1935. évi országgyűlés Lengyel László – Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. 1931–1936. Budapest, 1931.

Felsőház - X. Az örökösjogu főrendü családok által választolt felsőházi tagok - Mailáth István Géza gróf - Pejacsevich Mikó Endre gróf

MAILÁTH ISTVÁN GÉZA GRÓF 1860 január 14-én született Pécsett Atyja Mailáth György, a hires országbíró volt. Középiskolai tanulmányai befejeztével elvégezte a tengerészeti akadémiát is és ti­zenhat éven át szolgált mint haditengerész; ezidőszerint tartalékos sorhajóhadnagy. Az egész világot beutazta különböző hadiha­jókon. 1882-ben résztvett az Albrecht páncé­los kazamatta-hajón a crivoscei hadjárat­ban, 1889-ben pedig a Saida-karvetten kö­rülutazta Afrikát. Később kilépve a hadi­tengerészeti szolgálatból, beutazta Indiát, Sziámot, Indokinát, Annamot, Kínát, Japánt, Jávát és a Sandvich szigeteket, Észak­Amerikát, Angliát, Hollandiát és Franciaországot. Ez útjairól igen érdekes előadásokat tartott a Magyar Földrajzi Társaságban, melynek tiszteletbeli tagja. Szolgált a dunai monitorokon is és parancsnoka volt a Szamos monitornak. Hazatérve, 1894 óta nógrádmegyei kiterjedt birtokain gazdálkodik, igen élénk részt véve a katolikus ügyek intézésében; a nógrádi kerület katolikus autonómiai képviselője. 1905-ben a szécsényi kerület néppárti programmal országgyűlési képviselővé választotta. 1917—18-ban Nódrágmegye főispánja volt. Császári és királyi kamarás. Neje Zichy Marietta grófnő, Zichy Nándornak, a magyar katolicizmus és konzervativizmus elhunyt vezérének leánya. PEJACEVICH MIKÓ ENDRE GRÓF Ludányban szülelett 1884-ben. Atyja, Pejacsevich Arthur gróf, anyja Mikó Anna grófnő volt. Tanulmányainak elvégzése után birtokainak vezetését vette át és főként gazdasági kérdések­kel foglalkozik. Minthogy a hídvégi Mikó grófi csa'ád, Erdé'ynek egyik legrégibb székely eredelü, ősi nemzetsége férfiágon kih ; lt, a királytól engedélyt kapott régi családi nevének a Mikó grófi család nevével és címerével va'ó egyesítéséhez. A régi főrendi­háznak 1910 óta volt tagja egészen az összeomlásig. A politikai éíetben nem igen szerepelt, a társ; dalmi életben azonban állan­dóan élénk részt vett és szerepet vállalt Nógrád vármegye minden közérdekű mozgalmában. Az uj felsőház megalakulása alkalmává! az örökös jogú fő­rendi családok képviseletében póttagnak választották meg. Ké­sőbb, megüresedés foilytán rendes tagké-nt került be az ország­gyűlés felső házába. 26 401

Next

/
Oldalképek
Tartalom