1931–1935. évi országgyűlés Lengyel László – Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. 1931–1936. Budapest, 1931.

Képviselőház - Scheuer Róbert

munkásságának körében gyakorolt valóban nagy és irányító be­folyást a földreform végrehajtására, továbbá egész sereg nagy­lontosságu mezőgazdasági érdekű törvény létrejöttére. Az Országos Központi Hitelszövetkezet vezérigazgatói széké­ben országos propagandát indított a hitelszövetkezetek saját tő­kéinek megerősítésére s ennek a propagandának volt eredménye, hogy a hitelszövetkezetek iizletrésztökéje négy év alatt meghá­romszorozódott, még pedig tisztán a gazdák befizetéseiből s hogy betétállományuk 1931-ig 13 millióról .'{8 millióra nőtt; ebben az időben az 1010 hitelszövetkezet iizletrésztökéje a négy év előtti 11 millió helyett 30 millióra rúgott. A hitelszövetkezetek és az OKH saját tőkéjét 26 milliióról 54-re növelte, anélkül, hogy az intézet az. államtól ujabb tőkéket vett volna igénybe. Mivel azonban korábban az állam látta el tőkével az intézetet, bár illetményeiről mindjárt kezdetben lemondott, mégis az összeférhetetlenségi állandó bizott­ság ítélete alá bocsátotta azt a kérdést, hogy állása összeférhetet­len-e a képviselői mandátummal s a bizottság Ékkor meg is álla­pította, hogy az összeférhetetlenség esete nem forog fenn. A képviselőházban több nagy beszédet mondott a költség­vetés, a karteljavaslat, az iparfejlesztés, a fővárosi javaslat, a közigazgatási reform, a vámpolitika és vízügyi javaslatok vitájá­ban s állandóan résztvett a pénzügyi bizottság, a közgazdasági és közlekedésügyi, továbbá a földmivelésügyi bizottság munkájában. Az 1931-i országgyűlési választásokon csak Devecserben lépett fel, ahol Rupert Rezső kossuthpárti jelölt felett győzedelmeske­det nagy szótöbbséggel. Az uj Házban a nagy európai pénzügyi és hitelválság alatt egyik vezérszónoka volt az egységespártnak a pénzügyi felhatalmazási vitában. A 33-as Országos Bizottság helyettea elnöke. SCHEUER ROBERT (Pilisixirösoár) Bécsben született 1883-ban. Budapestén a Deák-téri gimnáziumban végezte közép­iskolai, s a kir. József-műegyetemen főis­kolai tanulmányait. 1904-ben mérnöki ok­levelet nyert, azután pedig leszolgálta ftri­kéntesi évét a cs. és kir. 4. sz. lovastüzér­osztálynál. Életpályája során a Siemens Stíhuckerl villamossági r.-t. mérnöke, majd osztályvezető főmérnöke lett s ezt az állást töltötte be egészen a háború kitöréséig. A háborúban negyvennégy hónapig frnaitszol­2W

Next

/
Oldalképek
Tartalom