1927-1931. évi országgyűlés Kun Andor – Lengyel László – Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. Budapest, 1932.

Képviselőház - Urbanics Kálmán

fővárosi községi polgári párthoz (Ripka-párí). 1926 végén meg­tartót! országgyűlési választások előtt belépett az egységes­pártba, s mint e párt jelöltjét, két helyen választották meg, még pedig Budapest H-ik (északi) kerületében és Kaposvárott. A kaposvári választás egyike volt a legérdekesebb és legizgalma­sabb választási küzdelmeknek. Rassay Károlyt, az egyesült bal­párt vezérét, győzte le mintegy 4000 szavazattöbbséggel. Kiváló szónok, egyike a Ház legelismertebb tekintélyeinek s értékes publicisztikai tevékenységet is fejt ki. URBANICS KÁLMÁN (Nagylak.) 1884-ben Makón születeti. Középis­koláit Makón ós Szegeden, a jogtudo­mányt Budapesten és Kolozsvárott vé­gezte el és államtudományi államvizs­gái tett. A közigazgatási pályára lépve, Í906-bau közigazgatási gyakornok volt Csanád vármegyében. 1906-ban szolga­bíró, 1907-ben vármegyei aljegyző lett és még ebben az évben a mezökovdcs­iiázai járás szolgahirájá vá választották meg. Az 1910. évi képviselőválasztáso­kon a kormány hivatalos jelöltjévé] szemben a Jnstli-párl jelöltjét támo­gatta, ezért Nagylakra, majd Makóra helyezték át, ahol 1912-ben főszolgabíró lett és 1914-ben Csa­nád vármegye központi járásának föszolgahirájává választot­ták. A háború, alatt tapintatos, megértő intézkedéseive] népsze­rűségre tett szert. Érdemei jutalmául a polgári érdemkereszt I lik osztályát kapta. Hivatala mellett a közgazdasági életben is élénk részi vett. Mint a vármegye törvényhatósági bizottsá­gának tagja, a vármegye életében mindenkor vezetöszerepel vitt. A forradalom alatt a polgárság megszervezéséi sürgette. Ennek következménye volt, hogy Földeákon a szervezeit, föld­munkásság merénylete! követeti el ellene. A kommunizmus alalt a Makóra lerándul! terroristák öt is elfogták és a hírhedté vált szegedi halálvonaton Návay Lajossal együtt Budapestre hur­colták. Életének feledhetetlen emléke az a háromnapos utazás, amelyet a vonaton (öltött. A kivégzett tizenegy áldozattal, köz­tük a mártírhalált halt Návay Lajossal, ("» beszéli utoljára. A 296

Next

/
Oldalképek
Tartalom