1927-1931. évi országgyűlés Kun Andor – Lengyel László – Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. Budapest, 1932.

Képviselőház - Gschwindt Ernő

egyéb keresztényszocialista lapokba. A károlyi-forradalom alatt ö volt egyike azoknak, akik legelőször emeltek szót a forrada­lom ellen. A nevezetes 1919 február ."$-iki székesfehérvári me­gyegyűlésen nyíltan hangoztatta, hogy ö ellenforradalmár és felszólalásában Károlyi József bizalmatlansági inüitványát pár­tolta. A kommün alatl ellenforradalmár magatartása miatt ül­dözésnek volt kitéve. A nemzetgyűlésbe gróf Cziráky József kisgazdapárti jelölttel szemben a csornai kerület küldötte radi­kális keresztényszocialista programmal, melynek alapján a Ke­resztény Nemzeti Egyesülés pártjának tagja volt. Egyike a kép­viselőház legkiválóbb szónokainak s legképzettebb tagjai­nak, különösen szociális kérdéseknek alapos ismerője. Intran zigens keresztényszocialista, akinek erősen szociális irányú felszólalásait pártkülönhség nélkül nagy figyelemmel hallgat­ják. A kereszténypárt kettészakadásakor a Haller-csoporthoz csatlakozott és ennek a pártnak a programmjával választotta meg a csornai választókerület. Majd mint a keresztény gazda­sági és szock'üis párt tagja győzött ismét, ugyanitt 1926-ban. A képviselőház jegyzője. GSCHWINDT ERNŐ (Törökbálint.) Budapesten 1881 szeptember 27-éu született; előkelő régi, budapesti patrí­cius család, sarja. Tanulmányait Bu­dapesten, a II. ker. kir. főgimnázium­ban, a heidelbergi (németországi) tu­dományegyetemen s a budapesti keres­kedelmi akadémián »végezte. Heidel­bergben a bölcsészeti fakultás hallga­tója volt. Tanulmányai végeztével Hol­landiában és Németországban gyakor­lati tanulmányokat folytatott, majd pe­dig a Gschwindt-féle szesz- és élesztő­gyár r.-t. szolgálatába lépett s 1907 óta ennek a hatalmas gyárvállalatnak a ve­zérigazgatója. A; háborúi mint a 4. sz. honvédhuszárezred tar­talékos tisztje küzdötte végig, legutóbb tartalékos századosi rangban. Vitéz magatartásáért több izben kitüntették, birtokosa a III. oszt. katonai érdemkeresztnek s az arany és ezüst Signura landisnak. Nemzetgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül 125

Next

/
Oldalképek
Tartalom