1922–1926. évi nemzetgyűlés Baján Gyula, szerk.: Parlamenti almanach 1922–1927. (Sturm–féle országgyűlési almanach) Budapest, 1922.

VII. A kormány és a nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai - A kormány tagjainak életrajzi adatai - Dr. Walko Lajos, m. kir. kereskedelemügyi miniszter

178 ban Andrássy Gyula gróí és Rakovszky István meg­gátolták. Részben ez volt az oka annak, hogy Budaörsnél a király és a kormány csapatai között összeütközésre került a sor. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjában beállott szakadás alkalmával az Ernszt Sándor és Huszár Károly vezetése alatt álló csoporthoz csatlakozóit és Vasvárott lépett fel a pártcsoport programmja aiapján. A kerület mandátumát ezúttal nem sikerült elnyernie, mert Haller István 628 szótöbbséggel legyőzte. A Bethlen­kabinet rekonstrukciója alkalmával a kultusztárcát a népjólétivel cserélte fel. Dr. Walko Lajos, m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1880 október 30-án született Budapesten. Ősrégi szepesi család sarja. Ág. evang., nős. Elemi és középiskoláit Budapesten végezte, azután jogot hallgatott a budapesti lipcsei és berlini egyetemeken. Külföldi tanulmányútja i­ról hazatérve, letette az állam- és jogtudományi dok­torátust és ügyvédi oklevelet szerzett. Huszonketéves korában a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank szol­gálatába lépett, ahol titkár és rövidesen cégvezető lett. 1911-ben kilépett a bankból és mint pénzügyminiszteri titkár állami szolgálatba lépett. Az államnál óriási karriert futott be, amennyiben nyolc évi szolgála* után, 1919 szeptemberben már adminisztratív államtitkár lett. 1911 elején rövid ideig szolgálatonkívüli viszonyban volt és azután a külügyminisztériumhoz helyezték át, melynek státusában rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter lett. Ebben a minőségében a magyar kormány megbízásából többízben folytatott tárgyalásokat Paris­ban, Londonban és Rómában a külföldi állami és magán­adósságok rendezése ügyében. Hegedűs Lórántnak a pénzügyi tárcáról történt lemondása után Kállay Tibor pénzű yminiszter kinevezéséig ő vezette átmenetileg a pénzügyminisztériumot miniszteri hatáskörrel. Amikor Bethlen István gróf 1922 júniusában a választások lezaj­lása után a kormányt rekonstruálta, a távozó Hegyes­halmy Lajos helyébe lépett, mint kereskedelmi miniszter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom