1922–1926. évi nemzetgyűlés Baján Gyula, szerk.: Parlamenti almanach 1922–1927. (Sturm–féle országgyűlési almanach) Budapest, 1922.

VII. A kormány és a nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai - A nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai - boldogfai Farkas Tibor dr.

238 tották be. A szociáldemokrata mozgalomban való rész­vétele alkalmával többször összeütközésbe került a fenn­álló törvényekkel és 1913-ban a sajtó utján elkövetett vétségekért 14 napi fogházra ítélték. A forradalmat kö­vető kommunizmusban is élénk tevékenységet fejtett ki és tagja volt a szovjet-parlamentnek. A budapesti ügyés?ség ezért 1919-ben letartóztatását is elrendelte. 1915-ben hamis tanuzás és hamis vád vétsége miatt is folyt ellene eljárás. A mostani nemzetgyűlésbe a buda­pesti III. laj>tromos választókerület küldte be szociál­demokrata programra alapján. A szociáldemokrata párí intézőbizottságának tagja. A közgazdasági, a fö'dmívelés­ügyi és a közigazgatási b zottság tagja. boidogíai Farkas Tibor dr. (Zalaegerszeg, pk.) 1883-ban született a zalamegyei Felsőbagodon. Róm. kath., nőtlen, földbirtokos, járásbiró. Atyja földbirtokos, országgyűlési képviselő volt. Elemi iskoláit magánúton, a középiskolát a bécsi Thereziánum-ban és magánúton végezte, Sopronban tette le az érettségit. A bécsi és a budapesti tudományegyetem jogi és államtudományi fakultását hallgatta és itt szerezte meg a jogi és állam­tudományi doktorátust. A doktorátus megszerzése után letette az ügyvédi vizsgát és 1910-ben Angliába ment, hol 3 évigsa cambridgei egyetemet hallgatta. 1912-ben a londoni egyetemen előadást tartott a közgazdasági kérdésekről. 1913-ban kinevezték Monorra birónak s a rá következő évben a kormány a munkás- és sztrájkkérdé­sek tanulmányozására tanulmányútra küldötte. Négy hónapi külföldi tartózkodás után visszajött és a mozgó­sításkor bevonult a 11. huszárezredhez szolgálattételre. Az olasz és orosz harctereken teljesített szolgálatot a háború végéig s az ellenség előtt tanúsított vitéz maga­tartásáért a bronz Signum Laudis-szal tüntették ki. A for­radalom után visszavonult söjtőri birtokár a és azóta gaz­dálkodik. Tevékeny részt vesz a vármegye életében. 1918-ban kapcsolódott be a politikába. Ő volt az, aki Zalavármegye törvényhatóságának a múlt nemzetgyűlés munkálatát biráló feliratát készítette. Három év óta községi képviselő testületi tag Söjtőrön és két év óta Zala vármegyének törvényhatósági bizottság tagja. Pár­tonkívüli programmal választották meg Zalaegerszegen

Next

/
Oldalképek
Tartalom