1910–1918. évi országgyűlés Vásárhelyi Ferenc, szerk.: magyar Országgyűlés 1910–15. Budapest 1910.

Főrendiház - X. grófok - Pallavicini György őrgróf - Pallavicini Sándor őrgróf - Pejacsevich László - Pejacsevich Tódor - Pongrácz Frigyes

73 PALLAVICINI GYÖRGY őrgróf. (Lásd: Képviselőház.) PALLAVICINI SÁNDOR, őrgróf. Született Bécsben 1853. május 6-án. Tanulmányait a szülői ház­nál végezte, majd a bécsi egyetemen jogot végzett. A diplomáciai pályát választván, egy ideig a szentpétervári nagykövetségnél mint attasé működött. Hazatérve, átvette magyarországi és morvaországi nagyter­jedelmü birtokainak kezelését. Csongrádmegyei birtoka egyike az ország legnagyobb uradalmainak. Ritka áldozatkészségének legfényesebb tanú­jelét a szegedi árvízkatasztrófa alkalmával nyújtotta, amikor is Szeged városának tartozását, amelylyel a városnak a védőmunkálatok költségei­hez kellett volna járulnia, elengedte. A katasztrófa után is óriási pénz­áldozatokat hozott a rombadőlt községek, főleg pedig Algyő község érdekében. Az árvízkárosultakat egyrészét saját birtokán telepitette le és telepitvényei egyike „Sándorfalva" is. 1881-ben a II. oszt. vaskorona­renddel tüntettetett ki. Mint főrendiházi tag résztvett a delegáció mun­kálataiban. 1884-ben a szegvári választókerület szabadéivüpárti pro­grammal képviselőjévé választotta, a következő ciklusokban azonban már nem vállalt mandátumot. Császári és királyi kamarás és valóságos belső titkos tanácsos. 1903. áprilisában az aranygyapjas-rendde! tüntettetett ki. A német lovagrend tisztje. Neje Széchenyi Irma grófnő, csillag­keresztes és palotahölgy. (Wien, I., Josefplatz 5.) PEJACSEVICH LÁSZLÓ. Született 1828. november 14-én. A család rumai ágazata hitbizo­mányainak ura. Sokáig volt főudvarmestere Károly Lajos főhercegnek, valamint Mária Annunciáta főhercegasszonynak. — A Lipót-rend nagy­keresztese, a Szent István-rend lovagja. Tulajdonosa az orosz fehérsas és a gyémántokkal díszített I. oszt. Szent Anna-rendnek, az orosz Szániszló-rendnek, a porosz vörös sas-rendnek és az I. oszt. korona­rendnek, a spanyol Izabella-rend nagykeresztjének, továbbá több más külföldi rendjelnek. Császári és királyi kamarás és valóságos belső titkos tanácsos. Szolgálaton kívüli őrnagy. Tagja a Magyar földhitel­intézet felügyelőbizottságának. Neje Czernin Mária grófnő, csillagkeresz­tes és palotahölgy. (Budapest, IV., Angol királynő-szálloda. — Wien, Wickenburg­Gasse 4.) PEJACSEVICH TÓDOR. (Lásd: képviselőház.) PONGRÁCZ FRIGYES. Született Nedeczen, 1850. május 22-én. Jogot Budapasten és Bécsben hallgatott. Államszolgálatba lépve, gyorsan haladt előre. Közös pénzügyminiszteri osztályfőnöksége alatt nagy szerepet játszott a dele-

Next

/
Oldalképek
Tartalom