1906–1910. évi országgyűlés A magyar országgyülés. A főrendiház és a képviselőház tagjainak életrajzi adatai. Budapest, 1906.

Képviselőház - III. Választókerületek megyék szerint - Brassómegye - Csanádmegye - Návay Lajos

270 Hermány. Brassómegye. Kopony Vilmos (alkotmánypárti). Született 1870-ben, Rozsnyón. A korábbi években szülőhelyén a községi erdészetnél volt erdész. Állásáról lemondván, Brassóban bérbevette az Esterházy-pinczéket és virágzó borüzletet folytatott. A képviselőháznak az idén lett tagja először a szászhermányi kerület mandátumával, amelyet pótválasztáson nyert el. Vidombák. Schmidt Károly (alkotmánypárli). Brassóban született 1866. június 19-én. A középiskolát Brassó­ban végezte, ezután egy évig a müncheni műegyetemnek lett hallgatója. 1885-ben azonban átlépett a jogi pályára, s az egye­temet hallgatta Budapesten; ugyanitt avatták 1892-ben tudorrá is. 1893-ban ügyvédi oklevelet szerzett és mint gyakorló ügyvéd Brassóban telepedett le, hol nagy tevékenységet fejtett ki a szo­cziális téren és több egyletnek volt választmányi tagja, illetőleg titkára. Tartalékos honvédhadnagy. 1895-ben nagy része volt a mérsékelt „Kronstadter Tageblatt" megalapításában, melynek fele­lős szerkesztője lett. Ugyanazon évben választották meg a vidom­báki kerületben, szabadelvüpárti programmal. E kerületnek azóta állandóan képviselője. 1897-ben kilépett a szabadelvüpártból, de 1903-ban újból tagja lett. A párt föloszlása következtében ez idén alkotmánypárti program alapján lett megválasztva. Budapest, IV., Duna-utcza 3. Battonya. Csanádmegye. Návay Lajos (alkotmánypárti). A csanádmegyei Földeákon, 1870. szeptember 18-án született. A gimnázium négy első osztályát magánúton Szegeden, a többi négy osztályt a budapesti piarista-gimnáziumban végezte. Jogi tanulmányait Budapesten és részben a berlini és bonni egyetemen elvégezvén, jogtudori oklevelet kapott. Ezután a közigazgatás

Next

/
Oldalképek
Tartalom