1906–1910. évi országgyűlés A magyar országgyülés. A főrendiház és a képviselőház tagjainak életrajzi adatai. Budapest, 1906.

Főrendiház - XI. Az Ö Felsége által élethossziglan kinevezett és a főrendiház által élethossziglan megválasztott főrendiházi tagok - Vásárhelyi Béla - Wass Albert gróf

170 választmányi tagja a Magyar Lovaregyletnek és a Nemzeti Ka­szinónak ; veszprémmegyei virilista. A politikai életben is szere­pelt. 1878-ban mint az ugodi kerület szabadelvüpárti képviselője, majd pedig 1894-ben ismét szabadelvüpárti programmal a kör­mendi kerületet képviselte. Budapest, IV., Magyar-utcza 24. — Pölöske, p. Noszlop. Vásárhelyi Béla. Született Makón, 1838-ban. Édesatyja Vásárhelyi János, csanád­megyei követ és első alispán volt. Anyja Bruneck Júlia, lelkes honleány és nővérével, Vásárhelyi Albertnével és Bohusné Szö­gyény Antóniával együtt az aradi foglyok védőangyala volt. Közép­iskoláit Aradon végezvén, az egyetemet Budapesten hallgatta, azután birtokain gazdálkodott. 1881-ben a borosjenői kerület orsz. képviselője lett. Boros Bénivel együtt a helyiérdekű vasútépítés terén úttörők voltak és megalapították 1875-ben az arad-körösvölgyi, majd az arad-csanádi viczinális vasutakat, mely utóbbinak ma is ő az egyik igazgatója. 1885-ben szintén együtt építették a bosz­niai doboj-tuzlai vasutat Kállay akkori közös pénzügyminiszter megbízása folytán, és sok évi munkálkodással megteremtették az aradi Weitzer-féle gép- és waggongyárat. 1890-ben az arad-csa­nádi takarékpénztárat alapította ; Bohus László közreműködésével pedig a csabai és baraczkai mintegy ezerholdas amerikai szőlő­telepet létesítette. Kiváló közgazdasági tevékenységéért 1893-ban a vaskorona-rend lovagjává, 1896-ban pedig a főrendiház tagjává nevezte ki a király; 1905. október 24-én Aradmegye és Arad város főispánja lett. Budapest, IV., Egyetem-utcza 7. — Arad, Széchenyi-utcza 6. Wass Albert gróf. Nagyiklódón, Szolnokdobokamegyében született 1819. február 10-én. Tanulmányait a kolozvári ev. ref. főiskolán végezte. Ezután 1840-ben Marosvásárhelyt a királyi táblánál kitűnő sikerrel tett jogi vizsgálatot és az erdélyi kir. főkormányszékhez esküdött fel; a következő évben a bécsi erdélyi udvari kanczellária, majd pedig újból az erdélyi kormányszék szolgálatába lépett, ezúttal már mint titkár. E minőségben szolgált 1848-ig, amikor a főkormány­szék feloszlattatok. A szabadságharczban Bem tábornok seregében

Next

/
Oldalképek
Tartalom