1906-1910. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1906–1911. Budapest, 1906.

Képviselőház - A) Magyarországi képviselők - Szalay László - Szappanos István

222 de kisebbségben maradt, hasonlóképen 1905-ben Szegzárdon, Az 1906. évi általános választásokon a szegzárdi kerület Boda Vilmos volt függetlenségi képviselővel szemben függetlenségi programmal képviselővé választotta. Szalay László, Abauj-Tornamegye, Szikszó^kerület. Almási Szalay László Abauj-Tornamegye Beret községében 1857. január 28-án született. Középiskolai tanulmányait Miskolcon 1873-ban, a jogot Eperjesen 1875-ben végezte be. Ügyvédi vizsgát Budapesten 1878-ban tett és mint ügyvéd Kassán telepedett le, ahol úgy társadalmi téren, mint a köz­életben nagy szerepet visz és megyeszerte nagy tekintélynek örvend. Buzgón részt vesz a református egyház ügyeiben, a tiszáninneni egyházkerület főjegyzője, az abaúji ev. ref. egyházmegye tanácsbírája, a tiszáninneni egyházkerület részé­ről zsinati póttag, az abaúj-tornamegyei közigazgatási bizott­ság tagja, a pénzügyi szakosztály és erdészeti bizottság elnöke, az osztrák-magyar bank váltóbírálója. Nős, neje csebi Pogány Ilona, Pogány Sándor volt függetlenségi párti képviselő leánya. Az 1905—6-i nemzeti küzdelem alatt mint az abaúj-torna­megyei jóléti bizottság alelnöke, lelke és vezetője volt a vár­megyei ellenállásnak, amelynek befejeztével a vármegye el­határozta, hagy hazafias érdemeit a közgyűlési teremben el­helyezendő márványtáblán örökíti meg. 1901. óta képviseli a szikszói kerületet függetlenségi programmal. Az igazoló állandó bizottság rendes tagja, helyet foglal azonkívül az I. bíráló, a közigazgatási s a pénzügyi bizottságban. Szappanos István, Kecskemét város, II. kerület 1818 július 15-én született Kecskeméten. Az egyetemet Buda­pesten végezte a 40-es években és ugyanott tett ügyvédi vizsgá­latot is. Az alföld politikai és társadalmi mozgalmaiban hetven év óta visz jelentékeny szerepet. Mint Pestmegye táblabírája és később mint Kecskemét város tanácsnoka jeles szolgálatokat tett vármegyéjének és városának. A kecskeméti ev. ref. egyház főgondnoka. A függetlenségi párt régi híve, amelynek eszméit mint hírlapíró is szolgálta. A 60-as években »Falusi gazda« címen szakközlönyt adott ki, jelenleg is főszerkesztője Kecskeméten a

Next

/
Oldalképek
Tartalom