1906-1910. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1906–1911. Budapest, 1906.

Képviselőház - A) Magyarországi képviselők - Hock János

120 hogy az 1906. évi általános választások alkalmával Fedák Ist­vánnal, a függetlenségi és 48-as párt hivatalos jelöltjével szem­ben a mezökászonyi kerületben függetlenségi és 48-as program­mal képviselővé választották. Hock János, Kecskemét város, I. k 1859-ben Devecserben, Veszprémmegyében született ; közép­iskolai tanulmányait Pápán a bencéseknél, majd az ottani ref. kollégiumban végezte; azután teológiát hallgatott Veszprém­ben s még mint teológus »Költemények« cím alatt vers­gyűjteményt adott ki. 1882-ben befejezvén teológiai tanulmá­nyait, Gogánfára (Zalamegyében) káplánná neveztetett ki, ahol egy esztendeig működött. 1883-ban Kaposvárra helyeztetett át káplánná s nemsokára a megye a kaposvári gimnáziumhoz hit­tanárrá nevezte ki. 1885-ben »Hervadt levelek«cím alatt beszély ­gyüjteményt írt és adott ki. Lelkészi és irodalmi tevékenysége mellett élénken részt vett a közügyekben is. 1887-ben Somogy­megye szili kerülete szabadelvüpárti programmal képviselővé választotta. Az 1887-i országgyűlés folyama alatt átment a nem­zeti párthoz. Mint ennek híve választatott meg 1892-ben Csong­rádon ; 1896-ban Mezőkövesden nyert mandátumot. Az utolsó fúzió alkalmával belépett a szabadelvüpártba. 1899-ben Buda­pest-kőbányai plébánossá választották meg. Mint a Nemzeti Szalon elnöke jelentékeny szerepet vitt a képzőművészetek népszerűsítése terén; ez állásáról 1901-ben mondott le. Az 1901-i általános választások alkalmával a fővárosi IX— X. ke­rületben jelölték szabadelvű programmal. Pótválasztás vált szükségessé, amelyből ö került ki győztesen a szintén szabadelvü­párti Springer Ferenccel szemben. A Khuen-kormány megala­kulása után kilépett a szabadelvüpártból és Bánffy báró zászló­bontása után az új párthoz csatlakozott, amelynek érdekében nagy agilitást fejtett ki. Híres hitszónok és nagy elterjedtségü imakönyv szerzője. A képviselőháznak is legjobb szónokai közé tartozik. Az 1905-i általános választások alkalmával Kecskemét város alsó került " választotta meg képviselőjévé. A szövetke­zett ellenzék vezérlő-bizottságának tagja lett. 1906 elején Bánffy báró szegedi levele következtében elhagyta az új pártot és a

Next

/
Oldalképek
Tartalom