1905-1906. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1905–1910. Budapest, 1905.

Képviselőház - Magyarországiak - Szerb György - Széli Kálmán

393 Szerb György, Krassó-Szörénymegyc, Nagyzorlenc kerület 1850-ben Belényesen született; középiskolai és jogi tanulmányait Budapesten végezte; 1874-ben ügyvéd lett. 1871.-től 1876-ig a foldmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumban mint fogal­mazó szolgált. 1876. április havában a nagyzorlenci kerületben képviselővé választatott s azóta szabadelvűpárti programmal már" a kilencedik országgyűlésen képviseli e kerületet. Ez idő alatt a véderőbizottságnak volt folyton tagja, részben jegyzője és elő­adója ; a delegációnak 1877 óta tagja s mint ilyen a hadügyi és pénzügyi albizottságban vett részt, az utóbbiban mint előadó fejtett ki tevékeny működést; 1876 óta ügyvédkedik is. 1877 óta a görög-keleti román egyház karansebesi püspöki zsinatának, 1878 óta pedig az egyetemes nagyszebeni görög-keleti román egyház­kongresszusnak tagja. 1903-ban ő Felsége az udvari tanácsosi címet adományozta neki. Széli Kálmán, Vasmegye, Szentgotthárd kerület 1845-ben Gasztonyban, Vasmegyében született, hol atyja, József, 1842-től 1848-ig és 1861-ben alispán, 1865-től 1867-ig orsz. képviselő és 1867-től 1871-ig főispán volt. Tanulmányait Sopron­ban és Szombathelyen végezte, a jogot Budapesten hallgatta; 1866-ban jogtudorrá avattatott, 1867-ben szolgabíró lett s a kö­vetkező évben a szentgotthárdi kerület képviselője. E kerületet képviseli most is. Hét éven át jegyzője volt a háznak és állandó előadója a pénzügyi bizottságnak, központi bizottságnak, horvát ügyekben kiküldött országos bizottságoknak és a delegáció had­ügyi bizottságának. Kiváló munkásságot fejtett ki minden téren, főleg közgazdasági és pénzügyi kérdésekben. Sokat volt Deák Ferenc körében, kinek kedvencévé vált és kinek gyámleányát, Vörösmarty Mihály leányát, Ilonát vette nőül. Deák Ferenc 1868-tól 1875-ig a nyarat mindig nála töltötte Rátóton. Több ízben kínálták meg miniszteri tárcákkal, míg végre 1875-ben a fúzió után pénz­ügyminiszter lett; a boszniai okkupáció után megvált ez állásától. Mint pénzügyminiszter kezébe vette az ország megromlott pénz­ügyeinek rendezését és megrendült hitelének helyreállítását; szigorú,

Next

/
Oldalképek
Tartalom