1905-1906. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1905–1910. Budapest, 1905.

Képviselőház - Magyarországiak - Szalay László - Szappanos István

388 Szalay László, Abaúj-Tornamegye, Szikszó kerület született Abaúj-Tornamegye Beret községében 1857. január 28-án. Középiskolai tanulmányait Miskolcon 1873-ban, a jogot Eperjesen 1875-ben végezte be. Ügyvédi vizsgát Budapesten 1878-ban tett és mint ügyvéd Kassán telepedett le, ahol úgy társadalmi téren, mint a közéletben nagy szerepet visz és megyeszerte nagy tekin­télynek örvend. Buzgón részt vesz a református egyház ügyeiben, a tiszáninneni egyházkerület főjegyzője, az abaüji ev. ref. egyház­megye tanácsbirája, a tiszáninneni egyházkerület részéről zsinati póttag, az abaúj-tornamegyei közigazgatási bizottság tagja, a pénzügyi szakosztály és erdészeti bizottság elnöke, az osztrák­magyar bank váltóbirálója. Nős, neje csebi Pogány Ilona, Pogány Sándor volt függetlenségipárti képviselő leánya. Az 1901.-i és az 1905.-i általános választások alkalmával a szikszói kerület küldte a házba függetlenségi Kossuth-párti programmal. Az I. biráló-bizottság elnöke. Szappanos István, Kecskemét város, II. kerület 1818-ban született Kecskeméten. Jogot végzett, földbirtokos és ügyvéd. Az alföld politikai és társadalmi mozgalmaiban hetven év óta visz jelentékeny szerepet. Mint Pestmegye táblabírája és később mint Kecskemét város tanácsnoka jeles szolgálatokat tett vármegyéjének és városának. A kecskeméti ev. ref. egyház fő­gondnoka. A függetlenségi párt régi híve, amelynek eszméit mint hírlapíró is szolgálta. A (iÜ-as években »Falusi gazda« címen szakközlönyt adott ki, jelenleg is főszerkesztője Kecskeméten a függetlenségi és 48-as párt lapjának, a »Függetienség«-nek. Sze­mélyes barátság fűzte Irányi Dánielhez és Károlyi Gábor gróf­hoz. A kecskeméti felső kerület függetlenségi és 48-as körének elnöke, az alsókerülcti 48-as kör örökös tiszteletbeli elnöke. Az 1005.-Í általános választások alkalmával Kecskemét város felső kerületében függetlenségi és 48-as programmal képviselővé vá­lasztották.

Next

/
Oldalképek
Tartalom