1905-1906. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1905–1910. Budapest, 1905.

Főrendiház - XI. Ő Felsége által élethossziglan kinevezett főrendiházi tagok - Ludvigh Gyula

167 Ludvigh Gyula Szepesbélán született 1841-ben. Atyja Ludvigh János volt, a kitűnő publicista és nagy hazafi, ki 1848-ban országgyűlési kép­viselő és kormánybiztos volt s a világosi fegyverletétel után Haynau által halálra Ítéltetve, családjával együtt külföldre mene­kült. Tanulmányait Belgiumban végezte. A magyar alkotmány helyreállítása után 1867-ben osztálymérnökké neveztetett ki a vasúti központi irodába; 1868-ban kiküldetést kapott a francia és belga vasutak tanulmányozására, s visszajőve több vasúti vonal nyomjelzésénél vett részt. 1872-ben mint vasúti felügyelő kikül­detett a törökországi vasutaknak az európai vasúti hálózattal való csatlakozása ügyének tanulmányozására. 1881-ben a közmunka­és közlekedésügyi minisztériumban a műszaki tanács szerveztet­vén, az út- és középítési osztály vezetőjévé neveztetett ki. 1882-ben a vasút- és hídépítési osztály élére állíttatott s 1883-ban az állam­vasutak igazgatósága összülésébe taggá lett kinevezve. 1885-ben az országos kiállításon a közmunka- és közlekedésügyi minisz­térium kiállítását ő rendezte. 1887 elején miniszteri tanácsossá s a magy. kir. államvasutak elnökigazgatójává neveztetett ki. 1893 óta élethossziglan kinevezett tagja a főrendiháznak. A hazai rendjelek közül birja a szent István-rend kiskeresztjét, a Lipót-rend lovag­keresztjét és a II. oszt. vaskorona-rendet, azonkívül számos magas külföldi rendjelnek birtokosa. Az 1896. évi' ezredéves országos kiállítás közlekedési csoportjának elnöke volt. Tagja a kereskedelem­ügyi magy. kir. minisztériumban felállított tarifa-bizottságnak. A Magyar vasúti és hajózási klub alelnöke. 17 év óta ál] a magyar államvasutak élén s ez idő alatt az államvasutak oly magas szín­vonalra emelkedtek, hogy mintaképen hivatkoznak arra; mint mérnök nemcsak itthon, de főleg a külföldön is igen nagy tekintélynek örvend. 1905. január 19-én ö Felsége a közlekedésügy terén szerzett érdemei elismeréséül titkos tanácsossá nevezte ki. Az 1905.-i választások alkalmával fellépett a késmárki kerületben, de kisebb­ségben maradt. A közgazdasági és közlekedésügyi bizottság tagja. HOLLÓS J. cég úri fehérneműi a legtökéletesebbek. o a o Budapest, V., Dorottya-utca 10. szám, egyedüli raktár, u o u

Next

/
Oldalképek
Tartalom