1905-1906. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1905–1910. Budapest, 1905.

Főrendiház - IX. Örökös jogon - B) Grófok - Széchényi Géza - Széchényi István - Széchényi Kálmán - Széchényi László - Széchényi Manó

106 megye közgyűlésein a szabadelvűpárt egyik vezérférfia. Mint a nagyatádi gazdasági egyesület elnöke sokat fáradozik gazdasági kiállítások rendezése s a lótenyésztés emelése körül. Széchényi Géza született 1860. március 14-én Horpácson; öccse Imre grófnak. Számos nagy tengerentúli utazást tett, bejárta egész Eszakamerikát, az Indiákat, Kelet- és Délafrikát. Cs. és kir. kamarás. 1901-ben nőül vette Hoyos Terézia grófnőt. Visonta-csokonyai birtokán lakik. Széchényi István 1873. május 6-án született; Dénes gróf öccse. Tartalékos huszár­hadnagy a Nádasdy-huszároknál. Cs. és kir. kamarás. Az Idegen­forgalmi és utazási vállalat r.-t. igazgatósági tagja. Széchényi Kálmán 1824. október 6-án született, a család széniora, legidősebb fia néhai Pál grófnak. Vasmegyei birtokain kivül az iváni hitbizo­mányi birtoknak lévén haszonélvezője, Sopronmegyében játszik szerepet, főleg a gazdasági életben ; a megyei gazdasági egyesü­letnek elnöke. Az agrárius eszmék híve s e szellemben irodalmilag is működött. A soproni lóversenyek rendszeresítése körül érdemei vannak. A főrendiház tárgyalásaiban már 1861-ben részt vett. 1848-ban nyerte a kamarási, 1892-ben pedig a titkos tanácsosi méltóságot; neje Grünne Karolin grófnő. Széchényi László 1879. február 18-án született Horpácson. Legifjabb fia Imre gróf néhai londoni nagykövetnek. A királyi meghívólevelet 1904-ben eszközölte ki. Széchényi Manó született 1858. július 13-án mint Kálmán gróf legifjabb fia. Egy ideig a diplomáciai pályán működött és hosszabb ideig volt tb. követségi tanácsos Konstantinápolyban. 1898. december 20-tól 1900. március 7-ig a Felség személye körüli miniszter volt. A szuverén máltai rend díszlovagja, cs. és kir. kamarás, való­ságos belső titkos tanácsos. A pénzügyi bizottság tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom