1901-1905. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1901–1906. Budapest, 1901.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Nagy Mihály - Nagy Sándor - Nedeczey János

326 államtitkárává, mire az akkor épen üresedésbe jutott vissói kerület képviselői mandátumát nyerte el. E kerület választotta most. az 1901. évi általános választások alkalmával újból képviselővé. Nagy Mihály, Kecskemét város, I. kerület 1860. január hó 8-án született Tolnán. A gymnasiumot Pécsen es Kecskeméten, a jogot Budapesten végezte. 1884-ben önkéntes és a 33-ik gyalogezredben hadnagy lett. 1885-ben jogtudorrá, 1886-ban az államtudományok tudorává avattatott és azután Pestmegyénél közigazgatási gyakornok és megyei tiszteletbeli al­jegyző lett; ügyvédi diplomát ugyanezen évben nyert Budapesten. 1888-ban igazságügyministeri segédfogalmazóvá, 1889-ben kecs­keméti kir. alügyészszé, 1894-ben kecskeméti kir. törvényszéki biróvá és vizsgáló biróvá neveztetett ki. Az 1896-ban megtartott általános képviselőválasztás alkalmával a néppárti Zichy Nándor gróf, a függetlenségi és 48-as Bartók Lajos és a Kossuthista Rapcsányival szemben nem nyert absolut többséget. A pótválasztus alkalmával 58 szótöbbséggel szabadelvű programmal legyőzte a néppártot. 1901-ben hasonlókép pótválasztás útján nyert mandá­tumot Rapcsányi függetlenségivel szemben. Az igazságügyi bizott­ság tagja. Nagy Sándor, Zemplénmegye, Megyaszó kerület 1859-ben Dóvaványán született. A középiskoláit Kisújszálláson gs Budapesten végezte. 1831-ig hallgatta Budapesten a jogot. Ezután másfél évig Parisban a bűnvádi eljárást és a börtönrendszereket tanulmányozta; az utóbbit azután Angliában és Belgiumban foly­tatta. 1883-ban Szolnokon a járásbíróságnál joggyakorlaton volt, majd azt Budapesten ügyvédi irodában befejezve, 1887 óta az ügyvédi praxist folytatja. 1892. óta a megyaszoi kerületet kép­viseli mint a szabadelvű párt híve. Tagja a zárszámadás-vizsgáló bizottságnak. Nedeczey János, Beregmegye, Munkács kerület 1852. október hó 23-án Munkácson született. Első kiképeztetését a szülői háznál nyervén, a gymnasiumi felső osztályokat Szatmáron végezte, innen a jogi tanfolyamra Eperjesre ment, az

Next

/
Oldalképek
Tartalom