1901-1905. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1901–1906. Budapest, 1901.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Kristóffy József - Kubik Béla

301 Európában és a keleten eddig is s azontúl is, midőn szülőföldjén, Szarvason 1890 végén a főszolgabírói állást elfoglalta, a hol kép­viselővé tcirtént megválasztásáig maradt, miközben 1899-ben a mohamedán vallási intézményekből a bölcsészeti fakultáson habili­táltatta magát. A keleti és bosnyák ügyekről többször irt külön­böző lapokba. Hosszabb tanulmányai : »Das \Vakufrecht«, a mely a lipcsei »Zeitschrii't der deutschen morgenlándisehen Ge­sellschal't«-ban és a »Török jogrendszer és igazságszolgáltatás*, a mely a Budapesti Szemlében és különlenyomatban is megjelent. Az 1901. évi általános választásokon Szarvas város szabadelvű programmal képviselővé választotta.. Tagja a zárszámadási bizott­ságnak. Kristóffy József, Csanádmegye, Nagylak kerület született Makón 1857-ben. Középiskolai tanulmányait Temesvárott és Aradon, jogi tanulmányait Bécsben és Budapesten végezte. 1880 1883-ig megyei aljegyző Csanádban, 1S83—86-ig ministeri fogalmazó a volt közmunka- és közlekedési ministeriumban, 1886—96-ig megyei főjegyző Csanádban ; ez utóbbi idő alatt a közigazgatás terén szerzett érdemeiért legfelsőbb kitüntetésben részesült. Mint szabadelvű párti 1896-ban először választatott országgyűlés képviselővé, lilénk részt vett a parlament munkálkodásaiban. Mint a földmívelésügyi bizottság tagja befolyt a munkástorvények alko­tásába, később a közigazgatási bizottságba lépvén át, a közigaz­gatás rendezésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott s e minő­ségében előadója volt a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló tör­vényjavaslatnak. Tagja volt az összeférhetlenségi torvényt re­videáló bizottságnak is, hol az enyhébb álláspontot képviselte s ez irányban több rendbeli módosítványa fogadtatott el. Tagja a IV. bíráló bizottságnak, a közigazgatási bizottságnak és 1898. óta a delegácziónak. Kubik Béla, Borsodmegye, Mezőcsáth kerület született 1860-ban Vattán, Borsodmegyében. Végezte a budapesti polytechnikumot, hol műépítészi oklevelet nyert el. Tartalékos huszárhadnagy és az athletikai klub bajnoka. Élénk részt vett Borsodmegyc közigazgatásában, hol mint megyebizottsági t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom