1901-1905. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1901–1906. Budapest, 1901.

Főrendiház - IX. Örökös jogon - B) Grófok - Széchényi István - Széchényi Kálmán - Széchényi Manó - Széchényi Péter - Széchényi Sándor

111 Széchényi István 1873. május G-án született; Dénes gróf öcscse. Tartalékos huszár­hadnagy a Nádasdy-huszároknál. Széchényi Kálmán 1824. október 6-án született, a család seniora, legidősebb fia néhai Pál grófnak. Vasmegyei birtokain kivül az iváni hitbizo­mányi birtoknak lévén haszonélvezó'je, Sopronmegyében játszik szerepet, főleg a gazdasági életben, a megyei gazdasági egyesü­etnek lévén elnöke. Az agrárius eszméknek híve, s e szellemben irodalmilag is működött. A soproni lóversenyek rendszeresítése körül érdemei vannak. A főrendiház tárgyalásaiban már 1801-ben részt vett. 1848-ban nyerte a kamarási méltóságot; neje Grünnc Karolin grófnő. Széchényi Manó született 1858. július 13-án mint gróf Széchényi Kálmán legifjabb ha. Egy ideig a diplomácziai pályán működött és hosszabb ideig volt tb. követségi tanácsos Konstantinápolyban. 1898. deczember 20-tól 1900. márczius 7-ig a Felség személye körüli minister volt. A szuverén máltai rend díszlovagja, cs. és k. kamarás, valóságos belső titkos tanácsos. A pénzügyi bizottság tagja. Széchényi Péter 1870. márczius 4-én született; Ha néhai Széchényi Imre gróf, lon­doni nagykövetnek. Cs. és kir. kamarás és a testőr-lovasszázad főhadnagya. Széchényi Sándor 1837-ben október 27-én Bécsben született. Tanulmányait Sopron­ban végezte. Olasz-, Németországot és Németalföldet beutazva, 1801-ben Tolnamegye tiszteletbeli megyei aljegyzője, majd a duna­löldvári járásban szolgabíró volt s a Schmerling-korszak beálltával a tisztikarral ő is lemondott hivataláról. 1867-től 1871 végéig a simontornyai járás főszolgabirája gyanánt szerepelt. 1872 elején visszavonult a magánéletbe, hogy tevékenységét első sorban nagy

Next

/
Oldalképek
Tartalom