1896-1901. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1897–1901. Budapest, 1897.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Rakovszky Géza - Rakovszky István - Rátkay László

329 Rakovszky Géza, Trencsénmegye. Trencsén kerület 1845. úpril 27-én Trencsénben született. Tanulmányait Budapesten végezte; 1867-ben Trencsénmegye tiszteletbeli aljegyzővé nevez­tetett ki, 1868-ban aljegyzővé választatott s egyúttal tiszteletbeli főjegyző lőn. 1871. évi október haváig mint törvényszéki jegyző működött, a mikor megnősülvén a megyei szolgálatot abbahagyta és gazdaságának élt. 1879-ben a trencséni kerület képviselővé választotta s azóta folyton c kerületet képviseli, mindenkor egy­hangúlag választatván meg. Tagja a közgazdasági bizottságnak. A szabadelvű párt híve. Rakovszky István, Sopronmegye, Csorna kerület született 1858. junius 16-án Bécsben. A középiskolát Pozsonyban végezte. Jogi tanulmányainak befejezése után katonai pályára lépett, de megbetegedvén, kilépett a katonaság kötelékéből és gyógyulás czéljából Velenczebe utazott. Innen hazatérve, nőül vette Maithényi Izidor báró leányát, Maithényi Mária bárónő csillagkeresztes hölgyet. Több izben utazott Francziaországban. Tevékeny részt vett a néppárt megalakításában és számos nép­párti gyűlésen elnökölt. Cs. és kir. kamarás. A közgazdasági bizottság tagja. Rátkay László, Tolnamegye, Pinczehely kerület született Gönyőn (Győrmegye) 1853. október 11-én. Tanulmányait elvégezvén, 1875-ben joggyakorlatra jött Budapestre Funták Sándor ügyvédhez, majd Darányi Ignácz jelenlegi ministerhez. lX77-ben ügyvédi vizsgát tett le és Dunaföldvárra költözött, a hol most is ügyvédkedik. A paksi kerület függetlenségi pártjának slnöke, a tolnamegyei függetlenségi párt jegyzője. 1885-ben és 1888-ban nem fogadta el a neki felajánlott jelöltséget, 1892-ben szabadelvűpárti jelölttel szemben kisebbségben maradt ; 1806-ban liggetlonségi programmal országgyűlési képviselővé választották. Iatkay mint több pályanyertes népszínmű (»Felhő Klári*) és sámos hírnévre szert tett népdal (»Gyere haza Kossuth Lajos«) serzője ismeretes. Az összeférhetetlenségi bizottság tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom