1896-1901. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1897–1901. Budapest, 1897.

ELŐSZÓ. Alig múlt egy hónapja, h»>gy az új országgyűlés megnyílt, es a magyar közönség már birtokában van az Országgyűlési Almanach új kötetének, a mely az 1897—1901-iki országgyűlés valamennyi tagjá­nak életrajzi adatait tartalmazza. E kötet újabb, érde­kes és annál értékesebb anyagot fog szolgáltatni korunk politikai történetéhez, mivel az utolsó évtizedek legkiválóbb szereplői siettek szives hozzájárulásukkal e kiadás becsét emelni. Az utolsó három évtized majdnem valamennyi államférfia, a ki még most is tagja az országgyűlés egyik vagy másik házának, nem sajnálta a fáradságot, hogy lehetővé tegye az előbbi kötetben megjelent adatok megfelelő kiegészí­tését vagy helyreigazítson a köztudatból átvett egyes téves adatokat. Ha mind a mellett még most is helylyel­közzel hézagosak ezen adatok, a szerkesztő joggal hivatkozhatik arra, hogy minden érdekeltnek bő) alkal­mat nyújtott e hézagok kipótlására és hogy rajta nem múlt, ha ezen mű sem tökéletes. Az országgyűlés két háza összealkotásának amugv is örökké hullámzó voltánál fogva lehetetlen volt valamennyi potválasztas eredményét bevárni, úgy hogy acsaczai, halasi es péter-

Next

/
Oldalképek
Tartalom