1892-1896. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1892–1897. Budapest, 1892.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Horváth Ádám - Horváth Béla

23t> czímet elnyerve, jogtanári pályára készült, de azután az ügyvéd­ségre adta magát s mint ilyen Székesfehérvárott, később Buda­pesten működött. 1890-ben vette át a »Magyar Állam« vezetését­Pártonkívüli ellenzéki állást foglal cl. Horváth Ádám, Kecskemét város, II. kerület 1861. november 18-án Kecskeméten született. A gymnasiumot Kecskeméten és Nagy-Kőrösön, a jogi tanfolyamot pedig Kecs­keméten és Budapesten végezte. 1881-ben önkéntes és a 37. sz. gyalog-ezred tartalékos hadnagya lett. 1884-ben a jogtudori diplo­mát elnyervén, miután egy ideig a fővárosban volt joggyakornok, a kecskeméti jogakadémia rendes tanárává választatott meg; e minőségben jogtörténetet és egyházjogot adott elő. Kevéssel tanári székének elfoglalása után a kecskeméti függetlenségi és 48-as párt elnökévé választotta, mely állásban többek segélyével a pártot újjászervezte. 1886. május 31-én egy párbajban életveszélyesen keresztüllőtték ; felgyógyulása után nagy ovatiókban részesült. 1887-ben a fenti kerület a képviselőházba küldötte, melynek kor­jegyzőjeként szerepelt. 1802-ben régi kerületében újra megválasz­tatott. A függetlenségi és 48-as pártkör egyik jegyzője; tagja Kecskemét város törvényhatósági bizottságának. Horváth Béla, Hontmegye, Ipolyság kerület 1859-ben Felső-Túron, Hontmegyében született. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Ezek befejeztével 1882-ben Mai­thényi László báró főispán titkára lett. Az 1884. évi általános tisztújításkor Hontmegye az ipolysági járás főszolgabirájává vá­lasztotta meg egyhangúlag. 1887-ben nyerte el a képviselői man­dátumot. A szabadelvű párt híve és tagja volt a válaszfelirati bizottságnak. A kérvén}­i bizottság tanácskozásaiban vesz részt. Újból képviselővé választva az ipolysági kerületben, megválasz­tatott a VII. igazoló osztály előadójává; a VT bíráló bizottság tagjává; újból a válaszfelirati bizottságba s a kérvényi bizott­ságba, melynek legközelebb jegyzőjévé és előadójává válasz­tatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom