1892-1896. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1892–1897. Budapest, 1892.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Beniczky Árpád - Beniczky Miksa - Beöthy Algernon

102 Beniczky Árpád, Nógrádmegye, Fülek kerület 1849. január 24-én Budapesten született. Iskoláit itten végezte, ugyancsak a pesti egyetemen hallgatta a jogi tanfolyamot. 1871. június 16-án jogi vizsgáit letévén, Tcrbelédre jött haza s miután atyja birtokainak kezelését átvette, gazdaságának élt. Mint a megye bizottságának tagja még 1871. őszén tiszteletbeli aljegyzője, később tiszteletbeli főjegyzője lett a megyének, mely 1884-ben a közigazgatási bizottság tagjává választotta. Mint a függetlenségi párt hívét a balassa-gyarmati kerület 1887-ben választotta képvise­lővé. A nógrádmegyei gazdasági egyesületnek választmányi tagja, a felső nógrádmegyci közművelődési egyesületnek alelnöke, vala­mint több ágostai evangélikus egyház felügyelője. Az 1892-iki általános választások alkalmával a fülcki kerület választotta meg. A naplóbiráló bizottság tagja. Beniczky Miksa, Nyíregyháza kerület született a 20-as években. A szabadságharezban részt vett mint honvéd; később ügyvédi irodát nyitott. 1889 óta képviseli a nyír­egyházi kerületet. A függetlenségi párthoz tartozik. Beöthy Algernon, Biharmegye, Ugra kerület 1839-ben Nagy-Marján, Biharmegyében született. Atyja Beöthy László volt, Beöthy Ödön testvéröcscse. Gymnasiumi tanulmányán otthon, a jogot Budapesten végezte. 1861-ben megválasztotta Biharmegye közönsége szolgabírónak, de az alkotmány felfüggesz­tése után állásáról lemondott. 1868-ban Biharmegye főjegyzőjévé lön. de egy esztendő után leköszönt. 1860-ben lépett fel képviselő­jelöltnek balpárti programmal Csanády Sándor ellen Berettyó-l'j­faluban, de kisebbségben maradt. 187f)-bcn megválasztotta a hosszu­pályii kerület, majd a verseczi, szászsebesi s 1884-ben valamint lS02-ben az ugrai kerület. Időközben négy évig volt a Kőrös­szabályozó társaság ideiglenes igazgatója, majd a Magyar-Kranczia biztosító részvény-társaság nagyváradi képviselője. A ház jegyzői karának egyik (legrégibb) tagja volt, miglen 1890-ben e tiszté­ről lemondott; jelenleg a New-York biztosító-társaság igazgató­sági tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom