1887–1892. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Új országgyülési almanach 1887–1892. Budapest, 1888.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Neppel Ferencz - Neumann Ármin

274 nak. 1887 elején kilépett a »Pester Lloyd« szerkesztőségéből. Több éven át budapesti és bécsi levelezője volt a Gambetta által alapított »République Franc aise«-nak s a vNouvelle Revue« tu­dományos folyóiratnak, melybe a magyar parlamentről hosszabb tanulmányt irt. Önálló művei: »Rabelais és kora«, sParlamenti fegyelem és tekintély«, » Kortörténelmi rajzok«, »A franczia for­radalom hirlapirói és hirlapirodalma«, »Hungaricae res« (röpirat a Schulverein ellen), szerkeszté továbbá »Das moderné Ungarn« czímű munkát s folyóiratainkban folyton jelennek meg tanul­mányai. Neppel Ferencz, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegye, Nagy-Abony kerület 1835-ben Nagy-Abonyban született. Gymnasiumi, valamint jogi tanulmányait Budapesten végezte. Az államvizsgálatok letétele után külföldre ment s beutazta az egész nyugatot. Másfél év múlva visszatért s 1861-ben Pestmegye tiszteletbeli aljegyzője lett. A rövid ideig tartott alkotmányos időszak megszűntével ismét három évet töltött külföldön, majd átvette birtokának kezelését, ezen­kívül élénk tevékenységet fejtett ki a vízszabályozó társulatok létrehozása és azok fejlesztése terén és ma is több ily társulatnak elnöke. 1878 óta a nagyabonyi kerületet képviseli szabadelvű­párti programmal. A válaszfelirati bizottságba beválasztatott; tagja • a gazdasági bizottságnak. Neumann Ármin, Háromszékmegye, Bereczk kerület 1845-ben Nagyváradon született; tanulmányait szülővárosában és Bécsben végezte ; 1868-ban jogtudorrá avatatott Budapesten, 1869-ben ügyvéd lett és Székes-Fehérvárott telepedett meg. Itt irta meg a »Magyar kereskedelmi törvény magyarázata* czímü nagy munkáját; azonfelül számos jogi czikket tett közzé s a jogászgyüléseken mint előadó szerepelt. 1882-ben a budapesti egyetemen a kereskedelmi és váltójog magántanárává habilitál­tatott ; kevéssel azután ügyvédi irodáját is a fővárosba helyezte át. 1887-ben szabadelvűpárti képviselővé választatott. Nagyszabású beszéde a szeszadó - törvény tárgyalása alkalmával közfigyelmet ébresztett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom