1887–1892. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Új országgyülési almanach 1887–1892. Budapest, 1888.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Benedek Elek - Beniczky Árpád

J7<; radnai kerületet szabadelvűpárti programmal, de fentartásával bizonyos nemzetiségi pontoknak. Tagja a számvizsgáló bizottság­nak. Az aradi román közmivelődési társulat 1885-ben igazgatójává választotta. Benedek Elek, Háromszékmegye, Nagy-Ajta kerület 1859. szeptember 29-én Kis-Baczonban, Udvarhelymegyében szü­letett ; régi lófő székely család ivadéka. A gymnasialis osztályo­kat a székely-udvarhelyi ref. gymnasiumban végezte s majd a budapesti egyetemre jött, hol a bölcsészeti tanfolyamot végezte. A »Budapesti Hirlap« alapításakor azonnal belmunkatársa lett s Székely Huszár név alatt írt tárczákat és K jegygyei könyv, kritikákat. 1884-ben segédszerkesztője, majd 1885-ben felelős szerkesztője lett az » Ország-Világ « magyar képes lapnak, s e mellett állandó belmunkatársa maradt a »Budapesti Hirlap«-nak is, melytől csak képviselővé történt megválasztása után vált meg. A székely népköltészeti termékeket összegyűjtötte s gyűjteményét a Kisfaludy-társaság adta ki; nagy »Székely Tündérország« czímű mesés könyve jelent meg, írt egy regényt is, melynek tárgyát szintén a székely népéletből merítette. Számos csikk jelent meg tőle szét­szórtan a székely nép szokásairól, a székelyföldi viszonyokról. A ház megnyitásakor mint korjegyző szerepelt. Ujabban a »Magyar Nép« czím alatt képes heti lapot ad ki, mely a szabadelvű párt érdekeit képviseli. Beniczky Árpád, Nógrádmegye, Balassa-Gyarmat kerület 1849. január 24-én Budapesten született. Iskoláit itten végezte, ugyancsak a pesti egyetemen hallgatta a jogi tanfolyamot. 1871. június 16-án jogi vizsgáit letévén, Terbelédre jött haza s miután atyja birtokainak kezelését átvette, gazdaságának élt. Mint a megye bizottságának tagja még 1871. őszén"tiszteletbeli aljegyzője, később tiszteletbeli főjegyzője lett a megyének, mely 1884-ben a közigazgatási bizottság tagjává választotta. Mint a függetlenségi párt hívét a balassa-gyarmati kerület 1887-ben választotta képvise­lővé. A nógrádmegyei gazdasági egyesületnek választmányi tagja,

Next

/
Oldalképek
Tartalom