1884–1887. évi országgyűlés Halász Sándor, szerk.: Országgyülési almanach 1886. Képviselőház Budapest, 1886.

A képviselőház tagjainak névjegyzéke - A képviselőház tagjai - Lipthay Pál - Literáty Ödön - Lits Gyula

107 számos bizottságnak, elnöki! volt a népszínházát létesítő bizottságnak. A művészi mozgalmak iránt érdeklődéssel viseltetik ; vál. tagja a képzőművészeti társaságnak és alelnöke az iparművészeti társaságnak. Torontálmegye nagybirtokosa lévén, e megye virilistái közé tartozik. Lipthay Pál 1843. Rákos-Péczelen. Pestmegyé­ben született. Tanulmányait Esztergomban kezdte és Budapesten végezte. Gazdászatra adván magát, otthon, továbbá Maglódon és Adacsonyban gazdálkodott. 1881. Kecskemét város első kerülete képviselővé választotta, mint ilyen, a függetlenségi párt tagja. Literáty Ödön született Nagy-Bégányban. Bereg­megyében 1847. évi febr. ő-én. Jogi tanulmányait 1807. évben befejezvén. Beregmegyénél. mint tiszt, esküdt kez­dette meg nyilvános pályáját. 1868. évben a m. k. pénz­ügyminisztériumnál mint segédfogalmazó nyert alkal­mazást. 1871. évben ügyvédi oklevelet nyert, s a buda­pesti m. kir. pénzüg3 7 i igazgatóság mellett a kincstár jogügyeinek intézésével bizatott meg. mígnem 1874. év­ben az állami szolgálatból kilépvén, mint önálló gyakorló ügyvéd. Budapesten irodát nyitott. Az 1881—84. ország­gyűlésen a mezö-kászonyi kerületet képviselte. 1884-ben a munkácsi kerületben választották meg szabadelvüpárti programmal. A budapesti ügyvédi karnak választmányi tagja. A házban az igazságügyi bizottság tagja s mint előadó, több izben szerepelt. Lit» Gyula Somogymegyében, Somogyváron szüle­tett 1846-ban. Elemi tanulmányait Váczott kezdte; ugyanitt a gymnasiumot is, amelyet Budapesten folyta­tott és fejezett be. A jogi tanfolyamot a budapesti egye­fcemen hallgatta és bevégezte lS68-ban. Két évig ügy­védi gyakorlaton volts 1870-ben ügyvédi oklevelet nyert. Ugyanezen évben a budapesti kir. táblához fogalmazóvá, majd tanácsjegyzővé nevezték ki. Ezidöben tett eleget katonakötelezettségének is s a hadkötelékböl mint sza­badságolt állományú honvédhuszár főhadnagy lépett ki. 187(>-ban megválasztották Fehérmegye vaáli kerületében

Next

/
Oldalképek
Tartalom