Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 97-145. szám)

1944-06-06 / 126. szám

MnmwtK „ WAbolcsi hirLAP (Trianon 24.) 1944 június 6 Szabolcsvármegye Közigazgatási Bizottságától. 3833/1944. Kb Az Alkaloida Vegyészeti giár R*t. kisajátítás iránti kérelme. Hirdetmény A m. kir. Honvédelmi Miniszter Űr 1944. évi 24 881. elnöki 10. sz. rendeletével elrendelte, hogy a büdszentmihályi 3648. számú telek­könyvi betétben A. kereszt 2, sor» szám 2665/2. helyrajzi szám alatt foglalt és V- Gál Balázs, valamint felesége született Oláh Zsófia tu­lajdonát képező 1327 négyszögöl területű, továbbá a büdszentmi­hályi 4748. számú betétben A. ke­reszt 1 sorszám 2666 helyrajzi szám alatt foglalt Gál Imre és neje született Fuíus Zsófia tulaj­donát képező 900 négyszögöl te­rületű, végül a büdszentmihályi 4607. számú telekkönyvi betétben A, kereszt 2, sorszám 2665/4. hely­rajzi szám alatt foglalt és Cs. Kiss Sándorné született K. Róka Esz tér tulajdonát képező 1019 négy­szögöl területű és a vonatkozó ki­sajátítási összeírásban és tervrajz­ban feltüntetett ingatlanok kisajá títását a m. kir. kincstár javára az 1939. évi lí t. c. 105. §. a alap­ján elrendelte. Az 1831. évi XLI. t. c. 33. § a értelmében a helyszíni tárgyalást ezennel elrendeljük és annak fo­ganatosítását ezennel elrendeljük és annak foganatosítására a vár megye alispánja helyett dr. vitéz Lázár Ferenc vármegyei főjegyző vezetésével dr- Síesztay András vármegyei tisztifőügyész é^Tarnóy István műszaki főtanácsos, a nyír­egyházi m. kir. Áilamépítészetí Hivatal főnökéből álló bizottságot küldjük ki, jegyzőül pedig Büd- szentmiháíy község főjegyzőjét ren­deljük ki. A helyszíni tárgyalás határ­idejéül 1944- évi június hó 20. nap­jának d. e. fél 10 óráját tűzzük ki, összejövetelt helyűi az Alkaloida Vegyészetigyár R.-t. büdszent mihályi telepét jelöljük meg. Egyben közhírré tesszük, hogy a fent hivatkozott rendelettel a közérdekű sürgősség alapján a m. kir. Honvédelmi Miniszter Űr meg­engedte, hogy a jogerejüleg meg­állapított kisajátítási tervbe felvett területek az Alkaloida Vegyészeti* gyár R,-t által azonnal birtokba vehetők és azon az építési mun* kálaiok a kártalanítási eljárás előtt a tulajdonolok belegyezése nél kül, az 1881. évi XLI. t.-c. 45. §-ában foglalt rendelkezések be­tartása mellett megkezdhetők. A vonatkozó kisajátítási tervet és összeírást Büdszentmíhály köz­ség Elöljáróságának egyidejűk g kiadni rendeljük és az Elöljáró ságot utal juk, hogy a kűajáiítási tervet és összeírást a községházé nál a tárgyalást megelőzően leg alább 15 napi közszemlére tegye ki és erről, valamint a tárgyalás idejéről az érdekelt feleket vétív mellett haladék nélkül értesítse. A meghirdetést igazoló bizonyla­tot és véhveket, valamint a csa tolt összeírást és tervet a tárgya lás meckezdése előtt a tárgyalás vezetőjének adja át. A kiküldött bizottság haiáskö rében tartozik határozni mind azon igények és észrevételek fe lett, amelyeket a felek az 1881. évi XLL t. c. 22. §-ai alapján ne­talán emelnek. A bizottság a ki­sajátítási terv megállapítása felett akkor is érdemileg határoz, ha az érdekeltek közül a tárgyaláson senki sem jelenne meg. Ezen hirdetményt a Budapesti Közlöny hivatalos értesítőjében egyszer, a Nyírvidék*Szabolcsi Hírlap nyíregyházi nspilapban pe­dig 3 szór közzétenni rendeljük. E hirdetményről értesítést kap­nak : a m. kir. Honvédelmi Minisz­ter Űr 24.88í/eln.-14-1944. számra hivatkozással vitéz dr, Lázár Fe renc vármegyei főjegyző, dr. Szesz- tay András vármegyei t. főügyész, Tarnóy István műszaki főtanácsos Helyben, BCdszentmihály község Elöljárósága Büdszentmihályon és az általa valamennyi, a k>sajáti tásí összeírásban megnevezett Hsa* jáiiíást szenvedők (3 fél), a Buda­pesti Közlöny Kiadóhivatala egy szeri és a Nyir vidék-Szabolcsi Hírlap háromszori közlés végett. Nyíregyháza, 1944. május 16. BORBÉLY SÁNDOR dr. sk. alispán, h. elnök. Nyíregyháza megyei város polgár- mesteri hivatalától. K. 12 180/1944. Hirdetmény Közhírré teszem, hogy a június havi szelvényes petróleum utal- j ványok értékét 6 di.-ben állapi- I tottam meg. Egy szelvényre tehát | 3 dl. petróleum szolgáltatható ki. j Nyíregyháza, 1944. június 5. NYIREG'í HÁZY PÁL s. k. 3x polgármester. Nyíregyháza m. város polgármesteri hivatalától. K: 16265-1944. Hirdetmény A Bőranyaggazdálkodás M. kir. Kormánybiztosa kizáiólag a köz tisztviselők és családtagjaik részére elsőrendű minőségű műanyagtalpu lábbelit bocsát rendelkezésre. E lábbelik között lesz férfi, női, fiú, leány és gyermekcipő. A cipők ára még nem ismeretes. Ezúton is felkérem a közhivatalok vezetőit, szíveskedjék hivatalokban a szükségletet összeíratni és a városháza 4. számú szobájába be jelenteni, hogy a hivatal részére fajtánkínt hány pár iiyen cipőre van szükség. Az összeállított név­sort egyelőre a hivatalok vezetőjé­nél kérem megőrizni. Nyíregyháza, 1944. június 2. Nyiregyházy Pá! s. k. 2x polgármester. — CERUZAHEGY EZÖK meg­érkeztek és ismét kaphatók c Jóba- papíriizletben. 10x Express hirdetések 10 szóig 2 pengő 50 fillér, minden további szó 15 fillér. Szoptatósdajlát keresek kéthónapos kisleányom mellé HERTELENDY LÁSZLÓNÉ Nyírmada, tanya legtökéletesebb patkányirtószer és Svábirtó por kapható lilán; siinozOn*! Amnstk utca 9, Telei of 29— 55. Apróhirdetés# 10 szóig 1 pengő, vasárnap 1 pengő 20 fillér, minden további szó 10 fil­lér, vasárnap 12 fillér. Állást ke­resőknek 10 szóig 80 fillér, vasár­nap 1 pengő, minden további szó 8 fillér, vasárnap 10 fillér. — Cím a kiadóban, valamint jeligés hirdeté­sek és telefonon bemondott hirde­tések beiktatásáért 30 fillér keze­lési költséget számítunk. KIADÓ LAKÁSOK. Kiadó kétszobás, előszobái, vízvezetékes lakás Holló u. 17 5390-2­_______________ í S zoba konyháé lakás kiadó. Értekezni lehet Örökösföld 111. szakasz 32 5 426 Bútorozott szoba kiadó 2 személy részére Virág u. 109 5415 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Nyíregyháza város a sóstói strandfürdő­höz úszómestert vizsgával bíró fürdőmeetert keres. Jelentkezés a város mérnöki hiva- tálában 5078-5 Biztosító vállalat keres magas fizetéssel és jutalékkal üzletszerzőket. (Kezdőket is) Ajánlatokat a kiadóba kérünk 5284-? Mindenes főzőnőt keresek azonnalra, vagy l-ére Szent István út 25 5154-4 önállóan megbízható gépészt keresek a nyárt csépléere és őszi szántásra 24-es Hartpark és ezres Hoffer cséplő mellé jó- bizonyítvánnyal Nagv György Rohod. 5253-5 Tésztagyárba komoly, rendes munkás- nőket felveszek Batta Elek Vay Ádám u. 2 _____________________________5303-6 Bejárónői azonnalra felveszek Vécsey u- 36. 5427 Szőlőmnnkásokat felveszek, fizetés pénz, termény, szalonna Sóstói út 49 5305 Komoly, perfekt könyveiőnőt azonnalra alkalmazok. írásbeli ajánlatot kérek Lukács Károly terménykereskedő Közraktár, a Máv. p. u.-nál 5360-vv Jómunkás borbélysegéd felvétetik azon­nalra Rákóczi u. 12 5428-3 Ügyes, megbízható szobalányt azonnal fel­vesz a rém. kát. plébánia hivatal 5364-5 Jé munkás úrifodrászsegéd azonnal be­léphet Karóczi fodrásznál Koseuth tér 3. ^3430-3 Fűszert, csemegét, italárut, konzerveket nagy választékban előzékeny kiszolgálás mellett vásárolhat BATTA ELEK cégnél Nyíregyháza, Vay Ádám utca 2. Telefon : 20—78. Mindennemű INGATLANT kóxvetlt ARATÓ MARIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza. Széchenyi-út 1 (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29— U ——1----m—i i -r- |-TWI>liMln»MII ,| .......... K ÜLÖNFÉLÉK Szőlőkötözésre főzbáncs kapható Kozma Ferencnél, Kenézlő 5156-10 Műléppréselést vállalok. Sonkojért mű- lépet cserélek Tátra u. 4. Tejüzemnél 5306-7 HEGEDŰ KOTTÁK AT keresek megvételre Mezes—Bloch : II. füzet. Etudes brillantes op, 36. Bloch : Űjgyakorlatok 111, füzet op. 60, Dancla : 15. Etudes 68. Feiger! 24. gyakorlat. Választ a kiadóba kérek 4500-2 ELADÓ FÖLD Szabolcsban 100 m. h. — Ára 2200 pengő Eladási engedéllyel HAU BERGER-IRODA Bencs Lászlé-tér i. — Telefon: 29—S5. Vennék 20—30—35 HP Hoffer Cormick vagy más jómárkás traktort, hibásat is. — Vennék vemhes kocákat, malacot nagyobb tételt 50—200 ig B. Tóth István Újfehértó, Telefon 102 5380-2 Bérbeadó nyersolaj magánjárómotor, eset­leg cséplőgéppel Cséplésre gépészt keresek Jakab, Nyírpazony 5389-2 26x2 B jelű Ballon-külsőt keresek meg­vételre Juhász, Közeilátás 5393-2 Új sezlon sürgősen és olcsón eladó — Szarvas u. 109. 5394-3 1 pár alig használt 43-as férfi box csizma sámfával, 1 drb. békebeli anyagból készült fekete kangárnnadrág eladó. Cím a kiadó- ban ______________ 5406-2 M eghívásra házhoz megyek pedikürözni Tóth András Szent István u. 11 5408-4 Vennék 2—3 pár jókarban lévő, erős igás- szerszámot, 1 pár jókarban lévő kulcsos, bőristrángos kocsiszerszámot, 2—3 drb. erősfuvarozásra alkalmas, lehetőleg gumi. kerekű szekeret. — Közvetítőt díjazok. — Cím a kiadóban 5423-3 Jókarbau lévő zománcos, vagy csempéé asztalspórt veszek. Cím a kiadóban 5420 Házmestert állást vállal gyermektelen házaspár (kőműves segéd) Hostyisóvszki Mihály Nyíregyháza, Borbánya 111. kapu 143 ____________________________________5419-2 Eladó egy Giayton Schutleworth 1370-ee cséplőszekrény elevátorral és kieezíjakkaL Megtekinthető Leveleken, Lévayn&l 5418-3 Elveszett egy 2 hónapos tarka malac a Hunyady u. 42. szám alól. Becsületes meg­találó jutalom ellenében értesítsen 5417 Kitűnő állapotban megvételre keresek sezlont, vagy rekamiert Cím Vay Ádám n. 5. Hazai Biztosító 5416-3 Ein Ungar cucht Stellung als Dolmetschter oder d. g. I. spricht Deutsch in Wort und schrift cshriftliche Offerte an die Ansgebes- telle ________ 5422-2 E gy magyar, aki a német nyelvet perfekt bírja, állást keres. Leveleket a kiadóba kér________________________________542! -2 J óállapotban lévő stráfkocsit megvételre keres Berzeviczy, Bocekay u. 37 5425 Vennék elsőréez Hackel: „Tanuljunk könyen, gyorsan németül“ könyvet Cím a kiadóban 5429 Elveszett fél pár gyermekcipő a Honvéd u. és Kisteleki utcai útvonalon. Megtaláló szíveskedjék beadni a Kisteleki n. 33. sz. alá ______________________________________5432 Elcserélném 1 szoba konyhás lakásomat hasonlóért Szabadka u. 18. 5433-4 A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcst . Hírlap lapkiadó betéti társaság. Kovách B. és Társai laptulajdonosok Nyomatott OROSZ KÁROLY nyomdaüzemében, NYÍREGYHÁZA i Bercsényi utca 3. — Telefon 25-77. |

Next

/
Oldalképek
Tartalom