Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 97-145. szám)

1944-05-01 / 97. szám

Beárad a magyar életösztön ózondús. nap­fényes levegője a legkisebb zugba is. Friss tavaszi erők nyitogatnak, tépnek, szaggatnak minden külön világokat, sötét szándékokat, meré­szen őrült terveket rejtegető zárat és torlaszt. Csak a márciusi ifjak lendülete hasonlítható össze a most kirobbant nemzeti tetterővel. Ez a gátját szakított erő megfordította a nemzet sorsát és arra az útra indí­totta el, amelyhez az adott szó, a becsület és minden érdekünk már régen elkötelezett. Csak most, ami­kor az új események sodrában szív­juk magunkba ennek a zsendítő magyar tavasznak a levegőjét, döb­benünk rá, milyen rettentő mélysé­geknek szakadékán álltunk. Csak egy lépés kellett volna még, hogy a feltámadást nem ígérő sírba zu­hanjunk és magunkkal ántsuk az utánunk következő - emzedékek sorsával együtt talán rz ezeréves nemzetet is. De a nemzet Géniusza ismét ott állt mellettünk. Áldó ke­zével átölelt és megmentett a mély­ségbe való zuhanástól. És azóta még fanatikusabban hiszünk Isten jósá­gában. Hisszük, hogy rajtunk tartja védő palástját, hogy maradéktala­nul betölthessük hivatásunkat és kül detésünket a Kárpátok kcszorúzta Örök magvar földön. A világtörté­nelmi események tűzkohójában, a magyar tetterő roppant lendületé­nek sodrában az új magyar élet ter­mő magjai hullanak szét. Ez az igazi magyar magvetés szép, ígére­tes tavasza. Honvéd hősök, mártí­rok vére, agyonbombázott családi tűzhelyek mellett elpatakzó köny- nyek termékenyítik az elvetett ma­gokat. Most csak együtt maradjon a nemzet és ápoljon, élesztgessen minden úi magyar tavaszi tüzet, hadd poriasszanak el mindent a győzni és életében megujhodni aka­ró nemzet útjából. És a tüzek fé­nyénél lássuk meg egymást. Le­gyen testvérszomszéd kunyhó és palota, úr és szolga, munka és tőke szegény és gazdag. Fényeskedjék a hit, Istent áldja és dicsérje minden munka. A nemzet Géniusza most is­mét megmentett minket nemcsak a szégyentől, hanem a haláltól is. Ez a Géniusz parancsol most, hogy a nemzet minden fia segítsen tartani a kormány kerekét, hogy a nemzet hajója azon az úton haladhasson, amelyen a most kirobbant tavaszi erők előrelendítették. Akik pedig más utat választanak, azok pusztul­janak az útból, nehogy szétmorzscl- ja őket az új magyar életnek az áradása. A mgyar életösztön nagy magvetése egyszer majd beérik. És lesz megint tej jel-mézzel folyó Nagv-Magyarország. És az áldott Boldogasszony országa újra tele lesz virággal. Igen, ezért a jövő-ért akarunk bátran és becsülettel élni és ha kell, meghalni. Csapat Irta: dr. KÖSA BARNA, a MNSZP megyevezetője. — LAKÁSIGÉNYLÉSHEZ szük­séges nyomtatvány kapható a Jóba- papír üzletben. 10* Álljunk meg egy szóra. Nézzünk körül magunkon. Mindenütt nagy tülekedést, zsibongási látunk. Úgy néz ki a társadalom, mint egy meg­bolygatott hangyaboly. A kis, fia­tal szatócssegéd a legnagyobb fű­szer- és gyarmatárú kereskedés megkaparíása után törtet. A zug- textiles, aki idáig csak a lakásán feketézetí, most pont a városháza épületében akarja a legnagyobb üz­lethelyiséget. A munkakerülő száj­hősök mindenáron nélkülözhetet­len közéleti tényezőknek képzelik magukat. A politikai zongoristák mindnyájan a joboldali billentyű­kön játszanak és a legfelsőbb C kö­rül kaparásznak. A politikai pártok harsogják az összefogást és közben őrült iramban igyekeznek egymást megelőzni és egymást zsebrevágni. Féktelen harácsolási láz fogta el az embereket. Úgy képzelik, hogy a zsidó tulajdonból közvagyonná vált értékek közprédát jelentenek. Még pedig kizárólag az itthon lévők közprédáját. Vannak, akik idehaza vidáman feketéztek és ügyesen la­víroztak. Ezeket neveztük a múlt világháborúban dekkolóknak. Ezek a paklizók és dekkolók most úgy képzelik, hogy a gyáva dekkolásuk jutalmául nekik kell megkaparinta­ni az állami javakat. Csak lassan a testtel, törtető akarnokok. Gondol­janak arra, hogy a bolsevízmus elle­ni harcokban ezrek és ezrek vérez- nek és válnak munkaképtelenekké. Ezek védik a magyar állam vagyo­nát. Ezeknek a vérzőknek nem le­het jutalma az, hogy az itthoni dek­kolók kövérre hízva sajnálkozzanak rajtuk. Gondoljanak a hadiözve­gyekre, a hadiárvákra, akik sírva töltik z éjszakáikat, miközben ezek a dekkolók és törtetők családjukkal nagy vacsorákat adnak és gyerme­keik minden szeszélyét játszva ki­elégítik. Törtető csapat állj meg. — Gondolj arra, hogy jogokat szerez­ni csak vérrel lehet. A magyar föld kenyeréből a nagyobb karaj azt il­leti meg, aki ennek a földnek a vé­delmében a vérét ontotta, az egész­ségét, munkaképességét vesztette el. A politikai pártok rohama pedig szűnjön meg. Ne csak mondják ne csak „ex kathedra“ hirdessék, ha­nem tettekkel is bizonyítsák az Ön­zetlenségüket, az egyéni céljaik el­ejtését. Követendő példaként olvas­sák el a Magyarság április 23. nap­ián megjelent vasárnapi számát, melyben Pálffy Fidél, a Magyar Nemzeíiszocíalista Párt vezetője a következő nyilatkozatot tette az ország színe előtt; „hogy az építő nemzeti együttműködés elől az ösz- szes személyi akadályokat elhárít­suk, azért a reánk háruló felelőssé­get átérezve úgyis, mint a magyar nemzetiszocialista mozgalom egyik megalapítója, legrégibb harcosa, ki­jelentette, hogy ha ezzel hozzájárul­hatok az építő nemzeti és szocialis­ta erők összefogásához, úgy a 'saját személyemre nézve nem igénylem a magyar nemzetiszocialista állam és mozgalom felelős kormányzatának vezetői tisztét. Kijelentésem nem­csak a magam, hanem helyettesem személyére is vonatkozik. Remélem, hogy mértékadó, a súlyos idők tör­ténelmi parancsait megértő, felelős­ségérzetünkről tanúskodó állásfog­lalásom megfelelő méltánylásra ta­lál a többi, számításba jövő párt ve­zetőinél és tagjainál is, és azok a nagy nemzeti és szocialista kibon­takozás érdekében hasonló állás­pontra helyezkednek, tudva, hogy személyünk előtérbe állítása nemi kockáztathatja a nagy nemzeti ér­dekek megvalósulását.“ Már több mint egy hét telt el azóta, hogy a fenti komoly lépés megiörtént. Sajnos, ezen tiszteletre­méltó álláspont méltánylást nem ta­lált a többi számottevő politikai pártoknál és egyéni érdekeiket nem voltak hajlandók alárendelni a nagy nemzeti céloknak. Ezt tisztán látja vitéz Jaross Andor belügymi­niszter is, mert a Pálffy Fidél nyi­latkozatának megtételét követő 5 nap eredménytelensége után nyi­latkozatot tett és kijelentette, hogy a nyilatkozatát már üzenetnek szánja és a következőket mondotta; „Az egyetlen nemzetszervezet meg­alkotásának szükségessége vitán fe­lül áll. Aki ezt nem látja, vagy nem akarja látni, nem mérte le az idők komolyságát. A piai megváltozott helyzet következményeit le kell vonni a pártpolitikai síkon is, bár­mily megmerevedettek, bármennyi­re személyhez kötöttek is az egyes kötelékek.“ Egvedül törtetők és politikai kö­telékekben rohanók a fenti két nyi­latkozatnak komolyságát szívleljék meg. Tanulják meg azt, hogy most a legelső parancs az önzetlenség, az áldzathozatal és a magyarságnak az erkölcseinkkel és a vérünkkel való maradéktalan szolgálata. Törtető csapatok álljatok meg. Az elsötétítés újabb szabályozása A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Honvédelmi Miniszter most kia­dott rendeletében újból szabályoz­ta az elsötétítést. Eszerint május hó 1-től 21-ig 21 óra 30 perckor, má­jus 22-től július 2-ig 22 órakor kell végrehajtani az elsötétítést. Az elsötétítés május 1-től 14úg hajnali 4 óra 30 percig, május hó 15-től július 2-íg hajnali 4 óráig tart. A vasutakra vonatkozó rendelke­zések változatlanok maradnak. A világítás megnyújtása után bekö­vetkezett légitámadás, vagy légiria­dó esetén a teljes elsötétítést azon­nal végre kell hajtani. APOLLO Fünszlníiáz Talflfm2b-?á Májas 1.2.3-4. BUDAPESTET MEGELŐZVE! macHiTA ^ Hétfí-kedd-gíerda-csütörtSk A LEGÚJABB MAGYAR KÉMFILM! Egy világhírű kalandorn5 négyarcu élete Főszerepben: Karádv K„ Petrovich Sz. Birkóc^v B., vitéz Molnár L, Bihari J. (Trianon 24.) 1944 május í. Mester Miklós dr. államtitkári kinevezése A Kormányzó Ur a vallás- é« közoktatásügyi miniszteri teendők ideiglenes ellátásával megbízott m. kír. igazságügyi miniszter előter­jesztésére dr. .Mester Miklós országgyűlési képviselőt államtit­kárrá kinevezte. Mester Miklós dr. az erdélyi ma­gyarság kiváló képviselője, a ma­gyar megújulási gondolat egyik leg­lelkesebb harcosa. Észak-Erdély felszabadulása után a Bessenyei Társaság meghívására Nyíregyhá­zán rendkívül értékes előadást tar­tott Erdély társadalmáról, így a bukovinai magyarok sorsáról. — A Bessenyei Társaság akkor megfelelő szavalatok és énekszámok beállítá­sával hangsúlyozta Mester Miklós dr. előadásának jelentőségét. A kö­zönség a haladószellemű, tiszta lel- k is egű előadót melegen ünnepelte. Elóadá«oh kezda'e hétköznap l/«4 c/«6 é» V*8, Vasáma- 1/2? V»4. 1 26 é< ^28 óra. A mai napon a következő ado­mányok folytak be lapunk szerkesz­tősége útján a bombakárosultak ré­szére: Zoltán Miklósné P 200.— Vrabely András 100.— dr. Belohorszky Ferenc 50.— Balogh Antal ny. csendőr­törzsőrmester 30.— Margócsy Emil * 20.— Bertalan István 10.— Schatz Károly 10.— Mai gyűjtésűnk összege P 420.— Ezzel az összeggel eddigi gyűjté­sünk 22.815 pengő 90 fillérre emel­kedett. Bendeiet a ssidók utazási kér­vényéinél és engedélyeinek illetőkéről Budapestről jelentik: A hivata­los lap szombati száma közli a kormány rendeletét a zsidók uta­zásával kapcsolatos illetékekről. — Eszerint a zsidók utazásának korlá­tozása tárgyában kiadott korábbi kormányrendeletben előírt utazási engedély kiadása iránti kérelem 10 pengő beadványi, a kérelemre kia­dott utazási engedély pedig 20 pen­gő kiadmányi illeték alá esik. Ille­tékmentes a kérvény, illetve az uta­zási engedély, ha az utazás szüksé­gességét polgári vagy katonai ható­ság idézésével igazolják. A Húsipari Sz&koszt&ljr közleménye Ezuúton is értesítjük a fogyasztó közönséget, hogy az 1. számú zsír- jegyre esedékes 48 dkg. zsírszalon- na vagy 40 dkg. zsír folyó évi má­jus hó 2-től 4-éig, déli 12 óráig az alább felsorolt húsiparosüzletekbe» átvehető: Balogh István, Bucsák Já­nos, vitéz Beszterczy Mihály, Cser- venák János, Csabai András, Csesz- nák István, Czihály András, Eördög Sándor, Farkas József, Gerliczky Mihály, Hajdú György, Hegedűs Zoltán, Hernádi Mihály, Hősek Ká­roly, Juhász József, Kiss Mihály, Leviczky Béla, Marcsek József, Melich József, Nagy István, Oláh András, Palicz István, Pál István, Schatz László, Szegedi János, Sin- ka Gábor, Simkó Lajos, Király­falvi Dezső, Szekretár András, Szűcs Sándon, Tassi Miklós, Vas« András, Vidoven Pál üzleteiben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom