Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 247-296. szám)

1943-11-02 / 247. szám

Egy gyilkos és három fel búj tó az akasztófa árnyékában R<*mrcgf£ny beillő borzalmak kerníteb napfényre az orosi j^i'ilbosság Htatáriális tárgyalásán — A. szerencsétlen Orosz Antalt először robbanó anyaggal akarták eipnsztiSanl Drámai ssembesíiésein és beismerő vallomásain A háborús borzalmak mellett is méltó feltűnési kelteit az a kegyetlen szándé­kossággal elkövetett gyilkosság, melyet ez év februárjában (követtek el Ores köz* «égben áhol íelbujtásra a mezőn agyon­lőtték Orosz Antal orosi gazdát. A gyil­kosság előzményei hátborzongatóan sö­tétek és borzalmasak. A nyíregyházi statáriális bíróság dr. Hclényi Sándor kir, törvényszéki elnök elnökletével ma reggel 9 órakor ült össze, kogy ítélkezzék ebben a véres bűnügy- bér, melynek vádlottjai a legnagyobb el­ve teimüitségge! uónapokon ét készültek arra, hogy kioltsanak egy fiatal életet. A bíróság tagjai a kővetkezők: Dr. Rácz István törvényszéki tanácselnök, dr. Sztehló János, dr. Varga János és dr. Tőrök István kir. törvényszéki bírók. A vádat dr. Képes József kir. ügyész kép­viselte. Jegyző: Dr. Oláh Béla, A vádlottak védelmét a következők tátják el: Dr. Kosa Barna, dr. Eröss Já­nos, dr. Vietórisz István és dr. Bálint István nyíregyházi ügyvédek, A kora reggeli órákban a nyíregyházi torvenvezék bejárasát valósággal ostrom Alá vették, óriási tülekedés indult meg, hogy mindenki bejuthasson a tárgyalóé terem be. A rendőrök emberfeletti munkát végez­nek, hegy rendet teremtsenek. A tör­vényszéki szolgák valósággal bírókra kel­nek a közönséggel, hogy megakadályoz* za-k * tomegrohamot és arra törekednek bogy a már régen megtelt tárgyalóterem-’ en annyi hely maradjon, hogy közleked- n, lehessen. Ilyen érdeklődést tárgyalás want Nyíregyházán már évtizedek óta nem tapasztaltunk. Pontosan 9 órakor négy szuronyos fog- hazőr felkíséri a vádlottakat. Elől ül a ST;, ?Ura,y Ján°S- Ronáyosan, üres e .ntettel. Ugy ül a vádlottak padján, ,n„em kövefc‘e v«Ina el a Iegször- yubb bunt: a gyilkosságot. Beszélgetni veretne vádlott társaival ebben azon- ban a fogházőrök megakadályozzák. Mel- ,ógora Pa, éf kTOSSá* felbujtója Gurály mlvet't 3 Seí' ÍdŐSebb falusi föld, ZZLVf-?? tCkÍntette1’ *záatotian i9 |alam- e,et’, Ugy néz kí, mintha most a valami rosszban tömé a fejét. A sor­án armadik az anyós, a gyilkossági bunugy egyik legsötétebb aJakjl ikinl a Íitíya,j során ^éez rZT G ÍU6 'éS2lC,ek k'rfi!-k «P­™ ÓLn ZZ * Nem ^ 3 ^ono6z boszorkány. — Sr.«. lh ni. A negyedik várit (.mwdent '«taggad­*"■ —^a, ban sírva fakad végig is sírja az egész táigyalást. Rettenetesen fél, látni a szem­rebbenésén, az ideges sírásán, olyan, m nt egy rossz gyerek, aki nagyon rossz fát telj; a tűzre és most fél a kikap ás tó! . . . Kilenc óra 15 perckor bevonulnak a statáriális bíróság tagjai a tárgyalási te­rembe. Dr. Holényi Sándor elnök m;g* nyita a tárgyalást. Dr. Képes József be­jelenj, hogy a vádlottakat előállíttatta a főtárgyalásra. A gyilkos: Gurály József 41 éves, nap- kori lakos, mezőőr, hat gyermek apja. Felesége reve: Soltész Ilona. Gurály sze* mélyadatai szerint, felesketett mezőőr, négy elemit végzett, vagyontalan, felesé- . gének négy hold földje és háza van a j megfelelő belsőséggel. A felbujtók: Palsák József orosi lakos, 53 éves, négy hold i földje és háza van, felesége: Soltész Márta 48 éves, egy gyer­mek anyja, négy elemit járt, vagyona nincs. A negyedik vádlott: Orosz Antalné szül. Palsák Verőn, mindössze 22 éves. Dr. Képes József kir. ügyész ezután megteszi vádindítványát, majd a gyilkos védője. dr. Kosa Barna előterjesztést tesz. Kéri annak megállapítását, hogy eb­ben a bűnügyben már volt bírói eljárás, kihallgatások és nyomozások, így tehát a bűnügyet nem tárgyalhatja a statáriális bíróság, hanem azt rendes bíróság elé kell utalni. Dr. Képes József kir. ügyész, a beje­lentésre annak megállapítását kéri, hogy ez az ügy mint „öngyilkosság" került először az ügyészségre, csak hónapok múlva, feljelentésre rendelték el a holt­test exhumálá.sát. Bírói ti járás ebben az ügyben nem volt, sem vizsgálóbírói ki* hallgatás, így semmi akadálya nincs an- nak, hogy a gyilkossági bűnügyet a statá- ríális bíróság letárgyalhassa. Dr. Kosa Barna előterjesztéséhez a többi vádlót* tak védői is csatlakoznak, A bíróság ta­nácskozásra vonul vossza. majd dr. Holényi Sándor elnök kihirdeti, hogy az előterjesztést elutasítja. Ezután a gyilkos Gurály János kihallga­tása következik. Az elnök kérdésére ki* jelenti, hogy bűnösnek érzi magát. Meg­értette a vádat, beimért, hogy megölte Orosz Antalt, azonban azzal védekezik, hogy felbujtották a gyilkosságra. Már 1942. év Őszén merült fel először a kér­dés, hogyan lehetne elpusztítani a fiatal gazdát. Gurály elmondja, hogy földet vá* sárolt, pénze azonban nem volt, így só­gorától, Palsák Józseftől kért kölcsön öt­száz pengőt. Palsáék ezenkívül minden jó* val segítették, zsirt, lisztet, húst küldöz­gettek részére, ahányszor látogatóba jöt­tek hozzá, mindég ajándékokkal kedves* kedtek. Eleinte semmi rosszra sem gon­dolt. azt hitte, hogy mindezt „szeretet­Q bői" teszik vele. csak az egyik őszi es* én álltak elő azzal a kéréssel, hogy „ez­zel az Orosz Antallal csinálni kellene va­lamit“. Elnök: Azt nem mondták, mit kellene csinálni? — Először nem szóltak arról. Csak má* sodszor mondta Palsák, hogy „le kell lőni". Erre a célra adott is nekem öt vadásztöltényt, ebből hármat elhasznál­tam. — Maga rögtön vállalkozott is arra. hogy megölje Oroszt? — Nem. azt válaszoltam, hogy én „nem csinálom“! Aztán annyit beszéltek, min­dennap jöttek és örökösen arra beszéltek ! rá, hogy meg kell ölni. Én, végül is azt 1 mondtam, hogy „majd meglátcm". Egy* szer eljött hozzám Palsák József és fele­sége és azt mondották, hogy szerezzek a bátyámtól valami rob­banóanyagot és azzal robbantsuk fel a vejéf. Azt is megbeszélték, hogy majd úgy tűn* tetík fel, mintha véletlen szerencsétlen­ség történt volna. A bátyám azonban nem akart robbantószert adni. Amikor a bá­tyám egyízben nálam volt, Palsák így szolt hozzá: ..Hallja Gurály úr, adjon nekem valami robbanószert, mert a vejemet akarom felrobantaní“. Elnök: Ez a sok megbeszélés mind 1942* ben történt? —• Igen, még azt is mondották, hogy ha félek meggyilkolni Oroszt, akkor adnak bort és azzal előbb itassam le őt, azon­ban a bort mi otthon megittuk. Elnök: Orosz Antal felesége nem volt 1942-ben egyszer sem magánál? — Nem, ő nem jött el, csak Palsák és felesége jártak nálam. Elnök: Mit kapott maga Palsáéktól? — Előzőleg három mázsa búzát, majd 200 pengőt és 14 zsák vetőburgonyát kaptam. Azt ígérték, ha elkövetem a gyilkosságot, lesz pénzem bőven. Annyit ígértek és nekem csak a földvásárláson járt az eszem, így annyira megszédítettek< hogy végül i;s vállalkoztam arra. hogy megölöm. Elnök: Mikor volt a döntő tárgyalás? — Február 16 vagy 17*én. Akkor eljöitteik mind a hárman. Palsák József, felesége és leányuk, Orosz Antalné, Az­zal jöttek, hogy ők már sok jót tettek velem, még jobban fognak segíteni, csak hajtsam végre a tervet. Palsák előtte- való este eljött és megmondta, hogy ho* vá küldik a vejét, melyik dűlőre, hol vár­jam és hol végezzek vele. Elnök: Hogy történt a gyilkosság? — Február 18*án, reggel felkeltem ko­rán, elővettem a vadászfegyveremet, meg­töltöttem és elindultam a végzetes útra. Orosz Antal már várt rám, arról volt szó, hogy nyúlra vadásszunk. Én lehasaltam a földre és vártam, amig Orosz Antal szem* bekerül velem, akkor közvetlen közelről vadászfegyveremből egy lövést adtam le. A fejének céloztam, azonban a sőrétek a mellébe fúródtak. Hangtalanul zuhant a földre, akkor va­dászfegyveréből egy töltényt kivettem és egy üres 16*os töltényt tettem a fegyve­rébe, hogy azt hígyjék, hogy öngyilkossá lett. A gyilkosság színhelyére kétszer is visszajöttem és megnéztem. Szóltam hoz­zá: „Anti élsz?“ Amikor láttam, hogy halott, elmentem, hogy megmondjam Palsák Józsefnek, hogy megcsináltam. Ott várakozott a domb mögött a gyilkosság színhelyétől nem messze. Elnök: Hát magát nem furdalta a lelki* ismerete, nem félt? — De nagyon féltem, a temetésen olyan rosszul voltam, hogy majd összeestem. Elnök: A temetés után mikor ment el Palsáékhoz a pénzért, amit ígéritek? — A feleségem vette át a pénzt, amit küldtek, 180 pengőt, meg egy zsák bú­zát. Elnök: Mit mondtak Palsákék a gyil* kosság után? — Hát azt, hogy ez bizony jól sikerült, nem tudják megállapítani, hogy nem ön- gyilkosság történt. Még azt is mondották, hogy amivel tartoztam Orosz Antalnak, azt a 150 pengőt; azit sem kell megfi* zetnem. Elnök: Hát maga haragudott Oroszra? — Nem én! — Nem követelte magától a tartozást? Nem volt szándékában megölni? — Nem, ha ez a Palsák el nem veszi az eszemet. Ezzel a gyilkos kihalgatása befejződöntt és következett a felbujtó Palsák József kihallgatása. A tárgyalás lapzártakor tart. ítélet a késő esti órákra várható. Az amerikai kányákat lefoglalták Amsterdamból jelentik. A brit hírszol­gálat washingtoni jelentése szerint Roose* weit elnök a szénbányákat lefoglalta. — Nyilatkozatában kijelentette, hogy a szén- termelés annyira leesett, hogy nem Iehe* tett biztosítani a hadiipar üzemképessé­gét. Felszólította a bányászokat. hogy egyeten nap elvesztegetése nélkül min* ienlki foglalja el azt a munkahelyét, me- yen eddig dolgozott. (MTI.) I» ■~T~IUW 1111—W is Sfifeakar és kLtdóhivital: Bethlen-u, 1. 5#88GS8£glÉrréltí cM&kasám: 47.138. SCsLcfon 20-73 Előfizetés : 1 hónapra 4’30s negyedévre Ite'A0 P

Next

/
Oldalképek
Tartalom