Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 247-296. szám)

1943-11-02 / 247. szám

J. oidai. OJLCSt (Trianon 24.) 1943 november 2. Befejeződött a moszkvai háromhatalmi értekezlet Az értekeztek befejezése után közös nyilatkozatot adlak ki Berlinből jelentik. A szövetséges ha* talmak külügyminiszterei befejezték ta­nácskozásaikat. Tegnap a tanácskozások lezárása után közös kommünikét adtak ki. Illetékes berlini helyen megállapítják, hogy a kommüniké ;semmi újat sem mon* dott s az angolszász államokban bizonyá­ra csalódást fog kelteni. A heteken át ■tartó és feszült várakozással figyelt táré gyalások csupán azt az eredményt hoz­ták, hogy a három külügyminiszter meg* erősítette a szövetségeseknek a háború együttes folytatására vonatkozó elhatáro­zását. Igen figyelemreméltó azonban az euró* pai nemzetek számára az a tény, hogy Edén és Hull kénytelenek voltak meg* hajolni Sztálin akarata előtt s Európát teljesen kiszolgáltatták a bolsevizmusnak. Az értekezlet ugyanis a kis államok függetlenségét és szabadságát elvetette azzal az indokolással, hogy a kis államok* nak nincs is szükségük függetlenségre — írja a londoni Observer. Hosszas vita folyt Ausztria kérdésében, azonban az errevonatkozó tárgyalás is nagyon zavaros volt. Megállapítható a tárgyalások folyamán az is. hogy a szovjet egyre nagyobb be­folyásra tett szert a Földközi;tenger tér­ségében és magában Olaszországban is. Sztálinnak Tuniszban, Algirban és Egyip­tomban elért sikerei ennek a legjobb bi* zonyítékai. Az angolszászok nem állnak útjában annak, hogy a kommunizmus meg­kezdje szervező munkáját Olaszországban. Berlini vélemény szerint Sztálin aFö’d* közi tenger és Európa kerületi kérdései tekintetében bianco csekklapojt kapott az angolszász külügyminiszterektől s ezzel Európát az angolszászok teljesen kiszol­gáltatták a bolsevizmusnak. Szerencse — jelenük Berlinből, — hegy Európa népei tisztában vannak azzal a veszedelemmel, amelyet számukra a bo'se* vízmus terjeszkedése jelentene, ezért együtt menetelnek a bolsevizmussai szem­ben a teljes győzelem kivívásáig. (MTI.) A szövetségesek októberi vesztesége Berlinből jelentik. A német haditenge* részét és a légierő október hó folyamán a szövetséges ktreskedelmi és utánpótlá­si flotta ellen vívott küzdelmei során ösz- szesen 52 ellenséges hajót süllyesztettek el 301.700 bruttó regiszter tonna ürfar* talommal. Ezenkívül megtorpedóztak 18 kereskedelmi hajót több mint 100.000 tonna tartalommal. Ezeknek a hajóknak az elvesztésével is számolni lehet. Ke- vésbbé súlyos találatod ért el 27 ellen­séges hajó 170.000 bruttó regiszter tonna tartalommal. Az ellenséges haditengerészet elleni küzdelemben elsüllyedt 1 angol cirkáló, 11 romboló, 3 őrhajó és 4 gyorsnaszád. Súlyosan megrongálódott 5 cirkáó, 2 rom* bo!ő és sok más kisebb hadihajó. A keleti arcvonalon október hónapban a németek elpusztítottak 2795 páncélos harckocsit és lelőttek 1744 repülőgé­pet. (MTI.) Hajdanában — danában ... Amikor abalasl Juli mi szamáríiátoii kocogott a császárvárosba A ferenejózsefí békevilágban nem lehe* tett nemes Kiskunhalas városát más hon­atyával elképzelni, mint Kolosvári Kiss István (tekintetes úrral, ugyanis ő képvi­selte emberöltő óta függetlenségi prog­rammal ezt a nyakas magyar várost az cr* szággyűlésen. Ahogyan Kolosvári Kiss István, bá­tyánk nélkül Halas sem volt Halas, úgy a képviselőházban nem nem lehetett a halasi követet elképzelni másként, mint pepitanadrágban. Ez Ihozzátartozoltjt. — Ugrón Gábor szűkebb baráti körének volt egyik oszlopos tagja a halasi képvi­selő, aki nagy mezőgazda hírében is ál­lott, hiszen olyan juhászata senkinek sem volt abban a homokbuckás végtelen ha* itárban, mint neki és a birkáinak száma ezrekre rúgott. Abban az időben azokon az óriási pusztaságokon nem is lehetett másai gazdálkodni, mint birkákkal. Aki akkor látta Halast s ma nézi meg újra, az bizony nagyot bámulhat. Eltűntek a pusztaságok, el a buckák, a végtelen le­gelők. Ma kultúra van. Szőlő, gyümöl­csöskertek, a birkaúsztató sóspocsolya helyén csodás gyógyfürdő, amelynek ha­tása Szovátával vetekszik, végtelen cu­kornád ültetvények a Bergendy Szilvesz­ter keserves szorgalmának eredményei, vagyis a fiókszaharából Édenkert lett. A magyar szorgalom megtermetté gyümöl­csét, a munka áldást hozott. Kolosvári Kiss István bátyánk-urunk mindezt megálmodta ugyan, de nem élte már meg. Amikor ő kora reggel a kúriája ablakából, hosszúszárú pipájából pöfé­kelve, kinézett a poros halasi utcára, bi­zony nem autók és autóbuszok száguldot­tak arra. hanem a konda, falka, csorda poroszkáltak a sovány legelők felé, rádió- zene helyett a kolomp, s a kondás kürtje szóltak és a pulik ugattak nagy izgal­mukban. De abban az időben ex a zene volt a kedvesebb. Egy nyári meleg napon, — a történetet Móricz Pál barátomtól hallottam, s lehet, hogy meg is írta valahol., — amint Kis9 István végeláthatatlan birkanyája elvonu­lását szemlélte a jó gazda örömével, csak kiáll a sorból a vén számadó a szama­rával, melynek hátán s nyakán hatalmas tarisznyák lógtak elemózsiákkal fe’pak- kolva s odaáll akkurátus tisztességtudás­sal a kenyéradó gazdája elé az ablakhoz. — Adj' Isten jó reggelt, nemzetes uram ! — köszöntötte gazdáját Bögfe Puli Márton, vén számadó juhász. — Adjon Isten, Márton, mi jót hoztál? — Tíz napi szabadságot kérek, húsz éve nem volt szabadnapon,. — Jól van, Márton, hűséges számadóml Megadom. De aztán minek az néked? — Becsbe megyek a császárvárosba. Kolosvári Kiss Istvánnak meniten kie­sett a pipa a szájából a nagy csodálko­zástól. Alig tudott szóhoz jutni: — Hová mégy? — Becsbe, nemzetes uram ! — Csak nem ette meg a fene a jó dol­godat?! — De biz az úgy van! — Aztán a vasút drága, a hajó is, — Tudom azt, de a Cucel (így hívták az öreg szamarát) majd elvisz oda is, — Nem bánom, Menj Isten nevében. Itt van 5 forint a komención felül, ne­hogy pénz nélkül légy! Jártál-e már Bécsben? — ötven év előtt, amikor Taliánország- ba vittek az Alfonzo bakákkal. Ott utaz­tunk keresztül. — Most mit keresel ott? — Hallottam, hogy beteg a Jancsi fiam, aki a császárhuszároknál szolgál, ispotályba került, s megnézem: mi van vele? — Hát akkor indulj! Nagy tisztesség érte a hsűéges cselé­det, mert nem öt, de tíz pengőt nyomort a gazda a markába s még a kezét is megrázta. A vén számadó felült a szamárra s először a Dunához mentt, majd a Dun» mentén felkocogott Bécsbe, Hatodnapra ért föl, s amint bécsiek meglátták a fúr» szerzetet, menten körbefog ák a juhászt szamarával együtt. Rendőr is előkerült * vallatták, de biz Márton számadó egy árva vákakntást sem !íudo:t Goethe nyel- Csak annyit mondott folyton; ,,Huszár Spitál!“ Végre a jó bécsiek is megértet­ték és nagy örömmel a Kártnerstrasséo, végig elkalauzolták a breítenfurthi lovas­lak tanyába, ahol már a napos őrmester tudott magyarul s elvezette az öreget a fiához az ispotályba. Az ezredorvosmeg­nyugtatta az apát, s meg is vendégelte, A fiúnak is jólesett a hazai s hamarosan felgyógyult. Az öreg Puli Márton aztán úgy, ahogy jött utazott vissza a szamarával Halasra^ ahová ismét egy hét e’teltévei szerencsé­sen meg is érkezett. Bocsánatot kért az „Urlaub“ túllépéséért. Kolosvári Kiss István a parlament fo­lyosóján is elbeszélte ezt a való történe­tet, mint a magyar fajta nagy akara.a.rak és életrevalóságának tipikus példáját, — Régen volt. Ma olt nyugszanak már a halasi temetőben. Kolosvári Kiss István és hűséges számadója is. Aki ma Bécsbe óhajt menni, az akár repülőgépen e’julhai oda, nincs szükség a Cucel szamárra sem. így halad a világ, de arra nem kapunk, feleletet hogy akkor vol‘*2 boldogabb az ember, avagy mostan? De ezen ne tőrjük a fejünket. László Zoltán dr, A nyíregyházi törvényszék fogházbüntetéssel sújtotta a kenyér)egy drágitókat 4 három vádlott összesen 16 hónapi fogházat kapott A közellátási hatóságok leplezték e azt a kenyér jegy ékkel üzérkedő társaságot, melynek tagjai voltak: Raducziner Jó­zsefné, egy nyíregyházi kereskedő fele­sége, Klein János kereskedősegéd, Grün* baum Márton napszámos, Schlésinger Vilmos női szabósegéd és Gedinger Adolf szabómester. Raducziner Józsefné ismeretlen egyé­nektől nagyobb mennyiségű kenyérjogyet vásárolt őssé és ezekkel a jegyekkel üzérkedett. Egy kilogramról szóló kenyérjegyet 35 fillérért árultak a „feketepiacon“, 200— 200 kilogramról szóló jegyet vásárolt Klein János, Grünbaum Márton és Schlé­singer Vilmos, akik a feketén vásárolt ke* nyérjegyeket továbbadták. Klein János a kenyérjegyeket váltójegyekre váltotta át és Budapestre vitte értékesítés céljá­ból. Raducziner Józsefnél az üzletfelek­kel Gedinger Adolf hozta össze. A nyíregyházi törvényszék Sztehló* tanácsa szombaton tartott f ’tárgya'ást eb­ben az ügyben. A bizonyítási eljárás so­rán beigazolást nyert, hogy Raducziner Józsefné és társai üzérkedtek a kenyér* Kerékpárok j Szakszerű javítása, alkat­részek raktáron- Legújabb Gramafonlemezek j villany és RADIÖ cikkek kaphatók. Kasaaált és törött grana* fonlemezeket veszek. GARAY ZOLTÁN műszaki üzletében, Luther-® fi jegyekkel. A vád- és védbeszéd elhang­zása uán a törvényszék az elsőrendű vádlottat. Raducziner Józs-efnét 4 hónapi fogházra és 2000 pengő pénzbüntetésre, Klein János kereskedősegédeit 8 hónapi fogházra és 5000 pengő pénzbüntetésre, Grünbaum Márton napszámost 4 hónapi fogházra és Gedinger Adolfot 3000 pen* gő pénzbüntetésre ítélte. Sch’ésinger Vil­most a törvényszék felmentette. Az elítélteknél a vizsgálati fogságban eltöltött időt beszámították. Valamennyi lélet jogerős. Déiolaszországban fokozódik az éhínség Berlinből jelentik: Calabriában, Canp g* niában és Szicíliában az éhínség állan* dóan fokozódik. Az éhező lakosság gyak­ran megrohanja az élelmiszerszállí.mányo- kat, amelyeket az angolszász katonaság részére küldenek. A merénylőket rövid eljárás után nyomban ikívégzik. A Nápollyal szemben evő Ischia szige* tén a lakosság hetek óta csak burgonyá» és almán él. A lisztszállí mányok e mara­dása miatt a heti kenyér fejadag már csak;. 100 gram. A szigetnek 32.000 lakosa » legnagyobb éhínségnek néz elébe, merf az angolszászok nem gondoskodnak ellá­tásukról. (MTI.) Viktor Eaaannel ▼agyőnél lefoglalták Az olasz fascista köztársasági kormány Viktor Emánuel király vagyonát mind—i kártérítés nélkül elkobozta- (MTI.) NYILT-TÉR*) APOLLO Fltmztittz Teletni 25-24 Kedd szerda-rsülärtök A leöujabb magyar viőiálék. Budapesttel egyidősen­KETTE SEEN EioadaauK heiQeie Páger és Simon ürest fészerepiM«voL V«4, Ve6, Vi8 óra. Külőnváltan élő feleségem vá­sárlásaiért és adósságaiért felelős­séget nem vágatok. HÚR aY ISTVÁN könyv és papirkereskedő. K rovat alatt hWMUhktaan a—r- o—«»Alga stm a WadStHratal MaiŐaégct atm rtflal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom