Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 97-144. szám)

1943-05-20 / 113. szám

A legkitűnőbb halakból készült mÍH<len isiitek <s*wí«* » Korosa Étteremben Sszombaton és vasá este TAUG a Korona Kávéházban Akarják-e az angolok a Veznvot bombázni ? Róma. (TP) A Vezúv bombázásának már íöbbszöi fölvetett terve most már a bnt alsóházban is szóba került, ahol Bal­four légügyi államtitkár kijelentette, hogy s.z angol légi fegyvernem vezetősége ki­váló szeizmográfunkkal behatóan tanul­mányozza ezt a problémát. Az olasz sajtó felkapja a bírt és megjegyzi hozzá, hogy tipikus, hogy a brit parlament is foglalkozik olyan javaslatokkal, amely­nek regényes képtelensége egy Wellshez is méltó lenne. Ha Angliában tényleg azt hiszik hogy Nápolyi a Vezúv elein inté­zet bomb aí ám adással megsemmisíthetik, úgy meg kell kísérelni azt is, hogy az olasz termést mesterségesen előidézett jégesővel pusztítsák el Szakértői körök a képtelen tervre vonatkozólag közlik, hogy még a legpontosabb találatok is olyan jelentéktelen kitöréseket idézné­nek elő a Vczuvban, hogy azok számba sem jönnek sőt még ha a központi krá­terbe pontosan bonénak be egy légiak­nát, ennek sem volna komolyabb szeiz- mografiai kihatása, legfeljebb a vulkános kúpnak évszázadokon át állandósult és világhírűvé vélt szilhuetjét változtatná meg és ezzel a jövő nemzedéknek mara­dandó emlékezetet nyújtana a Nápoly el­len intézett angolszász légi barbárságról. KÖNYVISBEBTETÉS Aimásy László: Rommel seregénél Líbiában (Stádium) Aitnásy László a líbyai sivatag feltá­rásával és térképezésével világhírnévre tett szert. Földrajzi és útleíró munkái a háború előtt magyar, német, francia és angol nyeven jelentek meg. A háború isméi a sivatagba szólította a magyar kutatót. Rommel tábornagy hősi seregénél eljesítetí szolgálatot és most háborús naplójának töredékeit tárja •az olvasó elé. Könyve a háborús irodalomban szo­katlan és újszerű. Nem foglalkozik nagy­szabású hadieseményekkel és nem kere­si a hatást a háború borzalmainak leírá- val. Az olvasó Almásyval együtt éli az afrikai harctér katonáinak életét. A szer. ző kiváló megfigyelőképesége, jóízű hu­mora és Afrika iránti nagy szeretete mel- lett egyéni szerénysége és mélységes «maberi megértése tükröződik naplója minden sorából. A háborús könyvek között ez az afri­kai napló mindenkor különleges helyet fog elfoglalni. — Muótfaufetáiok részér« Wéríaré Aokányos-kfajTtcak«, gazdasági sz4scr> t«U kftnyrak kaphatók JÓBAN AL, Nagy érdeklődéssel várja a nyíregyházi közönség a sziniévad megkezdéséi Mcgérkezetl a sskkázi titkát* 4 „Vén diófa“ dmü nagy operettel nyit a színház Az idei sziniévad iránt feltűnően nagy érdelődés nyilvánult meg. Földessy Gé­za, a miskolci színház igazgatója a leg­kitűnőbb színtársulattal érkezik váro­sunkba, hegy a hathetes nyári szezon alatt bemutassa a színpadircdalom leg­jobb termékeit. A színház titkára tegnap óta városunkban tartózkodik, szerkesz­tőségünkben nagy lelkesedéssel beszélt arról, hogy úgy a hatóságok, mint a kö­zönség részéről a legnagyobb szeretetet tapasztaljai, A titkár annak közlésére kért fel bennünket, hogy mindennap délután 5 órától este 8 óráig a színházi irodában a közönség rendelkezésére áll. Bérletiigyekben személyesen vagy telefo­non felkereshető. Földessy Géza a nyíregyházi sziniévad megkezdését a következő szövegű pla­káttal jelenti be a közönségnek: Előzetes színházi jelentés! Tisztelet­tel értesítem Nyíregyháza város közön­ségét, polgári, katonai hatóságát, és nemes sajtóját, hogy a Miskolci Nem­zeti Színház színtársulatával előadásai­mat a nyíregyházai Városi Színházban j 1943 június 2-án, szerdán este fél 8 órakor megkezdem. — Megnyitó dísz- j előadás, 1. Himnusz. Énekli az egész színtársulat. 2. Megnyitó beszéd. Mond- ! ja Földessy Géza színigazgató. — 3, ! Az Uj Magyar Színház legnagyobb operettsikere! (Budapesten több mint ! 250-szerlJ „Vén diófa“. Nagyoperett 3 í felvonásban, 5 képben. Irta: Szilágyi j László. Zenéjét szerzetté: Fényes Sza­bolcs, Díszleteket tervezte és festette: j Ballon József festőművész. Rendez: j Antalfíy József. Karnagy: Dörner La­jos. — Személyek: Özv. Szikszayné — Bartók Júlia. Kálmán, fia — Iglói Gy. | Éva — Mátray Mária. Lonci — Bázsa i Éva. Zsuzsi — Funk Erzsi. Gizi — Ti­hanyi Magda. Sásdi Kornél — Besse- : nyi Ferenc. Judit, leánya — Kiss Ilo­na. Tihamér, fia — Mezey Ferenc. Anita Prince, dizőz — Komlós Juci. Báró Ádám Tamás — Nagy Béla. Po- peíka, főpincér— Fekete Alajos. Zsem­lye Feri — Antalffy József. Ica, Zsu­zsi barátnője — v. Bcrbás Juci. Csip- hegyi, végrehajtó — Seress Gyula. Rendőr — Bíró Jenő. Öreg nyugdíjas — Kassai László. Szomszédasszony — Váradi Anci. Kopik, suszter — Ádám I. Béla. Rézi, szolgáló — Prókai Mar­git. Tóni, főpincér —• Borbély Ferenc, Lajos, pincér — Horvát András. Báró Ádám Félix — Várady László. Marian­ne — Mizsínszki M. Grófnő — Váradi Anci. Titkár — Bánó György. — Tör­ténik: I. felvonás 1 képe Szíkszaynénál, 2. képe és a II. felvonás 2, képre Cla- ri.dg'e bárjában, II. felvonás 1. képe és a III, felvonás a Vén diófához címzett nyári vendéglő kerthelyiségében. Színrekerülnek a következő darabok: Mária főhadnagy, Bácskai dinom-dáncm Párisi express, Nemes Rózsa, Vén dió­fa, Aranysárga falevél, Száz piros ró­zsa, Kata-Kitty-Katinka, Patyolat kis­asszony, Huszár kisasszony, Badacsonyi kéknyelű, Három huszár, Fehér ló, Gyertyafénynél, Csipkeálsrc, Gazdátlan asszony, Ártatlan vagyok, Tűzvész, Bo­lond Ásvayné, Ilyenek a férfiak, Bol­doggá teszlek, Szép az élet, Utód, Ud­varolni felesleges, Nők harca, Huncut kéménysep ő. Hamupipőke, Latyi-Matyi Helyárak: Földszinti páholy 16.— P. Emeleti páholy 16.— P. Zzöllye I. r. I—V. 4.- P. ' Zzöllye II. r. VI—VIII. 3.20 P. Támlásszék I. r. IX—XII. 2.40 P Támlásszék II. r. XIII—XVII. 1.80 P. Erkély közép I—III. 3.20 P. Erkély ol­dal I—IV. 2.60 P. Erkély oldal V—VI. 2.40 P. II. Emeleti zártszék I—II. 1.40 II. Emeleti zártszék III—IV. 1.20 P. Álló —.60 P. Bérletszelvények vasárnap és ünnep­nap kivételével minden előadásra érvé­nyesek. — A bérlők helyei délelőtt 11 óráig lesznek fenntartva. — Bérelni le­het a színház titkárságánál. Titkárom készséggel áll a bérelni akaró közönség íelvilágosításáraaés rendelkezésére a színházi irodában délután 5 órától este 8 óráig. Egy 77 éves ember öngyilkossága Szoták András 77 éves nyír karászi lakos a reggeli órákban lakóházának udvarán, az istálló egyik gerendájára kötelei erősített és arra felakasztotta magát. Dél előtt családiénak feltűnt, hog^ sehol sem látják Szoták Andrást, keresni kezdtek és megtalálták az istállóban — holtan Az öngyíl kossógot jelentették a csendőrség nek. A nyomozás megállapította, hogy kétségtelenül öngyilkosság történt, bűncselekménynek még a látszata sem forog fein. A nyír egyházi kir. ügyészség a temetési engedélyt megadta, Tarista kirándulás Tokajba A M. T. E. nyírségi osztáya e hó 23. ! napján, vasárnap Tokaj—tokaji hegyre i rendezi kirándulását. Indulás M. A. V. pályaudvarról reggel 9 óra 48 perkor, — érkezés este 9 óra 47 perckor (27 óra 47 perc). Étkezés a hátizsákból, esetleg vendéglőben. Vezető: Maurer Károly. E hó 29-én. szombaton délután 6 óra­kor a szomszédosztályek részvételével felavatjuk a Sóstógyógyfürdő ió melletti kertjében a turista emlékpadunkat. Ün­nepünkre való meghívóinkat még e hét folyamán széjjelküldjük. Maurer Károly üv, elnök. k borok a háború ellen Lisszabon. Mint Fokvárosból jelentik, dr. Maian, a nemzeti búrok vezére egy választási beszédében kijelentette, hogy Dél-Afrika szempontjából sokkal jobb lenne, ha Németország nyerné meg a háborút, mintsem, hogy a háborút Orosz­ország nyerje meg Anglia és Amerika számára azzal az eredménnyel, hogy a bolsevizmusnak Dél-Afrikában el kelle­ne terjednie, amely elpusztítana mindent, ami keresztény és nemzeti és mindazt, ami a fehér fajnak szent. Ha a búrok hatalomra jutnának —• jelentette ki dr. Maian, — beszüntetnék a háborúban va­ló aktív részvételt és visszavonnák a délafrikai csapatokat Dél-Airikába, amint ezt a véderőtörvény előírja. Nyíregyháza megyei város pol­gármesteri hivatala. K. 13.686—1943. szám. Tárgy: Mezőgazdasági caép* lögépek bejelentése. Hirdetmény Felhívom a város belterületén és a tanyabokrokban lakó Cséplő­szekrény és cséplőerőgép tulajdo­nosokat, — hogy gépeiket a Vá­rosháza emelet 30. számú hivatali helyiségében 8 napon belül beje­lenteni kötelesek. A bejelentést személyesen kell eszközölni. Bejelentendő a cséplőszekrények gyártmánya, dobátmérő és gyár­tási száma. Az erőgépek neme, gyártmánya, lóereje és gyártási száma. Aki jelen rendelkezésemnek eleget nem tesz, — kihágást kö­vet el, — s az 1929. évi XIX. törvénycikk 17 § értelmében 600 pengőig terjedhető pénzbírsággal büntethető. Nyíregyháza, 1943. május hó 12. SZOHOR PÁL sk. polgármester Szüksége van szappanra? gyűjtőn hulládéi! zsiradékot, mert SZAPPANRA cseréli át IABOK G¥HLá kijelölt körzeti szappanfőző. Kótaji ut (nem utca) 38 szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom