Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 1-47. szám)

1943-01-02 / 1. szám

tlréaacö 23.) 1943 január 2. ■nHnmnna Jníyirutdék ä SZABOLCS! KIRLAP oldat. IZaraszty Marika r * a kitűnő fiatal fővárosi énekesnő minden este 7 órálól a gyuresko Étteremben énekei. Több szeretetett több megértést és egymáshoz simulást — mondotta Turóczy Zoltán evangélikus püspök az őt felkereső újévi küldöttség előtt Űjév első napján déli 12 órakor népes küldöttség kereste fel Turóczy Zoltánt, a tiszai evangélikus egyházkerület püspö­két, hogy előtte tiszteletét s jókívánsá­gait kifejezze. A küldöttség élén Szohor Pál polgármester, gimnáziumi felügyelő üdvözölte a püspököt. — Arra kérjük Méltóságodat — mondotta Szohor Pál — hogy legyen útmutatónk és szabja ki számunkra azt az utat, amelyen az új esztendőben járműik kell. Utalt üdvözlő szavaiban arra is, hogy az evangélikus egyház egyetemes felügyelőjét a közel­múlt napokban választották meg az egyik legfőbb közjogi méltóságra. Ebben a tényben az evangélikus egyház megbe­csülését is látja, de elkötelezést is lát az egyház minden tagjára, hogy minden evangélikus ember teljes erejével ve­gyen részt abban a nagy küzdelemben, amely a győzelmet hozza meg a nemzet számára. Vallja, hogy az Istentől kapott tehetségen kívül szükség van az emberi munkában a példaadásra is. És ezt a példaadájst az egyházközség minden egyes tagja látja az egyházkerület püs­pökében, akit éppen ezért a legmele­gebb szeretettel és tisztelettel köszöni. Turóczy Zoltán az üdvözlésre válaszol­va minden újesztendő titokzatosságára mulatott reá. Ez az új esztendő pedig ta­lán még az eddigieknél is titokzatosabb — mondotta a püspök. Úgy érzi az em­ber, mintha koromsötét éjszakán ismeret­len erdő széléhez érkezett volna s arra kapott volna parancsot, hogy induljon befelé s nem tudja, hogy melyik bokor mögül leske-lődik reá egv puskacső, vagy egy vadállat, amelyik az életét kioltsa. É* az embernek mégis menni kell. mert a parancsot teljesítenie kell. Úgy érzi, bogy ebben a nehéz helyzetben sok em­ber ajkán kél imádság. Meg kell ragadnunk az Isten kezét, mint ahogyan a nappal világosságában az atyjától elszaladó gyermek is vissza­tér a zatyjához, ha beáll a sötét és most már nem az atyának kell a gyermek ke­sét . megfognia, hogy vezesse a gyerme­két, hanem a gyermek fogja meg az atya kezét hogy magát biztonságban érezze. Szükségesnek tartja azonban azt is, hogy az emberek egymás kezét is ragadják meg, mert még két — gyönge ember is, ha összefog a veszélyben egymástól erőt remélhet. Több szeretetet, több megértést és egymást támogató készséget kíván a püspök minden embertől az új­év küszöbén. Az általános jellegű föpásztori meg- nyilakíozás mellett egyes konkrét kér­désekre is felhívta az egyházközség fi­gyelmét. Az egyházközség anyagi ügyei­nek rendezése nem jelentheti azt, hogy az egyházközség megszabadult minden nagyobb áldozathozataltól. Rámutatott azokra a kötelességekre, amelyek az egyházközségre a belraissziói munka és az iskolán fenntartása során hárulnak. Az iskolák munkájában az adott helyzet következtében beállott gátló akadályo­kat nem szabad annak tekinteni, hogy megalkudjunk a helyzettel, hanem lelke­sedéssel, munkaszeretettel kell pótolni a helyzetadta hiányokat. Utalt arra, hogy régen az evangélikus iskolák olyan sze-« rény körülményele között éltek, hogy ma olyan épületben és felszerelés mellett a törvény megtiltaná a tanítást és mégis azokból az iskolákból jellemben és tu­hogy balkarfát eltörte. A súlyosan, sérült munkafelügyelőt beszállították az Erzsé- bei-kórházba. Dereoskey Imre kórházi kihallgatása során elmondotta hegy balesetéért sen­kit sem terhel felelőség, véletlen szeren esetlenség történt. I Egy idős mnnlc a felügyelő snlyos balesete j Derec&key Imre 64 éves nyíregyházi, < Toldy-utca 82. szám alatti lakost súlyos j baleset érte. Az idős munkafelügyelő az j Ardíta gyümölcs- és zöldségszárító üze- : mében munkahelyére igyekezett, amikor : az üzem telepén, a gyalogjárón megcsű- I ázott és olyan szerencsétlenül esett el. á Dód meat) honvéd versben ir az ismeretien nyíregyházi kislánynak | A nyíregyházi diáklányok közül sokan. * írnak a Don mellett harcoló hős honvé­• deknek. Egyik ilyen kedves figyelemmel. I küldött tábori lapra írt Major István ti- zedes megható választ a zöld tábori la­I pon, A levelezőlapon a következő sorok I «. j üzennek haza „Valahonnan a Don part- j járói“: Kedves Ismeretien! * Én jutottam abba a szerencsés hely- | zetbe, akinek kezébe kerültek tábori. | számunkra írt kedves sorai, amelyeknek olvasása után új erő töltötte be és árasz­totta el leikemet. Az összes itt kint har­coló hajtársaim nevében fogadja bálámat és köszönetemeí kedves lapjáért, amely az alábbi ki® verset lobantotta lei belő­lem.'1 A vers a következő: MAGVAK HONVÉD! Zivataros éjben, halvány lámpafényben. Földbeásott házban, nem királyi székben Ül egy magyar honvéd, toll van a kezében S a levélíráson elmereng nagy mélyen!.,. Tábori tűz mellett jólesik az írás, Mintha messzebb szállna most el a sóhajtás, Mert köröttem alszik a sok fáradt bajtárs Néha behaliik a géppuska ropogás. Nagyritkán esetleg az ágyudurranás. De azért nyugodtan megy tovább az írás- Egy újabb gondolat járja át szívemé: Kir.ek is küldjem el halvány levelemet?]... Vájjon szeretne-e hírt kapni felőlem Aki miatt éD most virrasztók az éjben? Mindazoknak szól ez — akik szép hazánkba Sokat gondolnak a harcos katonákra: Akik a Don partján állnak most a vártán jj S innen járnak haza a sóhajok szárnyán] | Abba is hagyom már versemnek írását, Mert érzi a szívem — szívük dobogását Az idő is eljárt, aludni kívánok. Szeretteim közé elvisznek az álmok. Igaz magyaroknak — szebb jövőí kívánok! Tábori lapomra pedig választ várok! Szeretettel: Egy magyar honvéd.. PHILIPS RÁDIÓK eredeti STEYR-WAF­FENRÁD és PUCH _ ____________________________________ k erékpárok és kerékpár alkatrészek műszaki kereskedőnél Városháza épület* Telefon 31*36. Javitóraühelv Bethlen utca 27­Uránia _____Filmszínház, J an. 2 3. Szombat-vasárnap A jókedv és kacagás fijmje Hungária Filmszínház. Jan. 2 3. Szombat-vasárnap Négylovas hintó Szereplők : Tolnay K, Turay I, Hajmássy, Vizváry M, Mály G. A szezon legmulatságosabbvígjá- léka, két óra szüntelen kacagás Szereplői: Szemere Vera, Turay Ida Maly Gero, Hajmássy M. Előadások hétköznap i fél 4, fél 6, fél 8 órai kezdettel. Vasárnap és ünnepnap: 3/42, 3A4, 3/Í6, 3/48 órai kézdettei Elővételi pénztár: d, e. 10— 32-ig. — HURAY írószer szaküzlet Telefon: 23-18 I dósban őrös-, kimagasló férfiak kerülnek : j ki, mert j nem az iskola épülete és nem a fel- j szerelés jelenti a nevelést, hanem magának a nevelőnek az egyénisége. Ezen a téren százszázalékos munkát vár el minden nevelő munkástól, már csak azért is, mert a nevelő munkások köte- \ í esség teljesítésén nyugszik az egyház és ! a nemzet jövendője. j Beszéde végén utalt a püspök az egy­házközség elmúlt évi népmozgalmi ada­taira s míg egyfelől örömmel állapította meg. hogy Szabolcsban és Nyíregyházán s benne az evangélikus egyházközségben 1 szeretik a gyermeket, szomorúsággal ál- \ lapította meg azt is hogy igen nagy j vol-t a gyermekhalandóság. A gyermek- { halandóság meggátláséra minden egyházi j tényező felvilágosító, támogató munka- j ját kéri és. elvárja- 5 \ Akiket az Isten adott drága ajándé- | i kai az embernek, nem szabad azok j közül egynek sem elveszni akár tu- j i datlanság, akár a nyomor miatt, — jj 1 Ezért mindenkinek felelősséget kel! j érezni. " j I Végezetül személyes vonatkozásokat I t idézett a püspök s a jelenlevők lelkes j • szeretetének megnyilvánulásai között . mondotta el, hogy bár idegenből jött ide közel négy évvel ezelőtt, mégsem érzi magát idegennek, sőt évről-évre jobban szereti ezt a népet minden hibájával és minden erényével együtt. Újév napján ezt a kölcsönös szere hetet kéri minden­kitől. A Nyíregyházára induló teher­vonat tolatómozdonya gázolta el Kovács Bélánét } - 4 \ Beszámoltunk röviden arról a borzal- 1 más gázolásról, amely a vámonpércsi úti I sorompónál történt ahol egy to’ató moz- > dony kereked alá került özv. Kovács Bé­li láné Nyilastelepi lakos. A kerekek a * szerencsétlen aszonynak bal alsóiábszá- ; rán és jobb bokáján mentek keresztül. A • szerencsétlenséget egy motorkerékpáros fedezte fel. aki értesítette a mentőket, i ’ í A súlyos kimenetelű gázolással kapcso- \ latban azonnal megindult a vizsgálat a ’ felelősség kérdésének tisztázására. Hely- ; színi szemlét is tartottak és megállapí­tották, hogy özv. Kovács Bélánét egy tolatómozdony gázolta el. Debrecenből Nyíregyházára indult egy teher von at, A vontató mozdonyon kívül a hosszú sze­relvény végén még egy tolatom ózd ony is volt. Amikor a tehervonat a vámospér- csi sorompónál elhaladt, a sorompóőr fel­engedte a sorompót, így történhetett | mge, hogy a mit sem sejtő szerencsétlen i -asszony alá került a mozdony kerekei­nek. Az elsötétítés miatt ezen a részen igen nagy a sötétség, az asszony nem láthatta a tolatómozdonyt. .A gázolás a vasúti örháztól 15 lépésnyire történt, a szerencsétlenséget mégsem a vasúti őr fedezte fel, aki nem hallotta meg az asz- szony • kétségbeesett jajkiáltásait, hanem egy arra járó motorkerékpáros siete:. a

Next

/
Oldalképek
Tartalom