Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 1-47. szám)

1943-01-02 / 1. szám

4. n\i*i ■-zsmam** (Tiian-on 33,) 1943 január 3 Helybeli és vidéki vendégek kedvenc találkozóhelye RACSKÓ ANDRÁS VENDÉGLŐJE Bessenyei tér. — Ha egyszer oh Óiként miggriizöiliia! róla, hogy a iogjoha magyar konyhája »an. Állandó menürendszer. Kitűnő italok. A Jó hangulatról GANDl, .1 kedvenc énekes prímás zenekara gondoskodik Egy nyíregyházi iparos értékes előadása a rádióban Az ,,őszinLe beszéd" c, vasárnap reg- deli rádió elő adá sokk an a magyar munká­sok szólalnak meg. Ezek az előadások mély visszhangot keltenek országszerte. A munkásság lelke eddig alig ismert mélységeket, a benne élő szolidaritás értékeit tárja fel a rádióelőadásckbaai. Vasárnap egyik nyiregyházi iparos, ríj, Tc-masovszky András kesztyűsül est e.r adc-tt elő a munkásság és az ér telim ég mindjobban erősödő kapcsolatairól. Iij. Tomascvszky András kcsztyüsmester adott elő a munkásság és az értelmiség mindjeban erősödő kapcsolatairól. Ifi. Tomascvszky András előadásában a töb­bek között a következő nagy figyelmei keltő megállapításokat tette: Eddig mindig az volt a vélemény, hegy egy értelmiségi ember nem állt szóba egy munkással és ez bizonyos el­lentéteket. az úgynevezett osztálykü- iömbséget teremtette meg. Most láthat­juk hogy erre az oszt álykülömbs égre igen nagy szükség volt, mert ha ez nem lett volna, bennünk munkásokba sem lett volna törekvés, hogy feljebb emel­kedjünk azokhoz az általunk sohasem szeretett értelmiségi emberekhez. Ha nincs csztálykülönbség nincs felemelke­dés akor sohasem értettük volna meg egymást, mert ők, nagyon helyesen, nem ereszkedtek le hozzánk, mert ők már akor tudták hogy mindig csak felfelé ve­zet az út, amit mi csak az ő magatartá­suk miatt tanultunk meg. De ahogy meg­tanultuk. mindjárt felemelkedtünk hozzá­juk és akkor láttuk, hegy nem nézik irigy szemmel a tör evésünket hanem igen. sok esetben segítik azt. Most már nem. kell külföldi példákkal előállni, hogy ott íeül a tanár a cipésszel egy asztalhoz, ha­nem minden magyar . munkás tudja, mert mindegyikkel megtörtént vagy hamarosan megtörténik hogy az orvossal, ügyvéddel, tanítóval, képviselővel, művésszel egy összejövetelre járnak, mindegy hegy azt. cserkészetnek, munkásszemináriumnak, vagy hangversenynek nevezik, mórt ott nemcsak egy asztalnál ülnek, hanem közös problémákat tudnak megvitatni. És eszükbe sem jut, hogy csodálkozzanak rajta hanem természetesnek veszik, hogy a munkás ember ért a jogi, pedagógiai vagy művészeti dolgokhoz, viszont az ügyvéd, a tanár a művész mind tisztá­ban van a cipő vagy éppen a fogaskerék vagy a motor előállításával, Hosszú volt az út idáig és nagyon fá­radságos de megérte a fáradalmakat és a küzdelmet. Magára ébredt a munkásság és most már nem a hordó tetejéről szóno­kol, hanem ezen képesésgeit rendes elő­adás keretében és rendes hallgatóság előtt érvényesíti, mert ezen előadás után nem rombolás, hanem építés fakad. Mert a szavakkal jobban lehet rombolni mint a bombákkal, de jobbat és tartósab- hat lehet vele építeni az acélállványok, vasbetonos épületnél. Mi, magyar munká­sok tanuljuk meg tisztelni, becsülni és szeretni az értelmiségi embereket és ak­kor azok is megadják nekünk mindezt. Mert nagyon egymásra vagyunk utalva, mert mi sokat tanulunk és még többet fogunk tanulni tőlük és akkor ők is min­dent más szemmel fognak nézni, mer: nem lesz halott tárgy az íróasztal, a toll, az ecset, az autó. mert abba mindig ráta­lálnak a magyar munkásra, aki mc/st már nem egy fizetett egyén, hanem egy ma­gyar munkás, még helyesebben egy ma­gyar testvér, mert most már mindannyian testvérek vagyunk, mivel úgy lehet az értelmiségi embernek munkás fia mint a műi k ás embernek értelmiségi gyermeke. Ifj. Tcmasovszky /András nyíregyházi kcsztyüsmester előadásának tükrében az öntudatos, biztos látású, hazafias, müveit munkás új arcának vonásai villantak meg. Ez az arc az egészségesebb magyar társadalom biztató ígérete. v i * A«**»****'.t-yi«»** t Fényképalbumok, emlékkönyvek, nagy választékban 99 » töltőtollak laoigyi ipsin NYIRYJ ZP ALÜT A. Milyen az ölet a háborús Moszkvában ? Amerikai szemfényvesztés és valóság Milyenek a mosakvai viszonyok, már a háború előtt is olyan kérdés volt, mely­re az is alig tudott megbízható feleletet adni. akinek véletlenül volt alkalma Moszkvában saját tapasztalatokat is sze­rezni Ha iBa, a keleten tomboló háború kellős közepén vetődne fel ez a kérdés. Európában valószínűleg még a legtájéko- zcttab'o rémhirterjesztő is Oroszország henmetikus elzárkózetságára utalna, Ame­rikában azonban, a korlátlan lehetőségek hazájában természetesen más á helyzet. Mint a stockholmi sajtó jelenti, az egyik amerikai sajtóügynökség a mai moszkvai életről olyan híreket terjeszt, hogy most, ■amikor a aewyorki szabadságszobor légi­riadótól rettegő és különböző racionalázá • lási, elsötétítés* és más modern háborús problémákkal küzdő emberekre tekint le, talán még a dollárban dúskáló olaj-, fog­paszta-, cipőfűző- stb. király is a Kreml idillikus árnyékába kívánkozik. Azok a tudósítások, amelyeket az amerikai sajtó -a moszkvai paradicsomról közöl, mindenesetre kellőképpen indo­kolnák ezt a vágyakozást. ,,A szovjet fő­város kulturális élete ismét a régi me­derben zajlik/' ,A szovjet művészek új kiállítások és rendkívüli értekezletek elő­készítésével foglalatoskodnak. A szép- művészeti akadémia ünnepélyes keretek között megkezdte & legjobb tanítványok kitüntetését. Leningrádban a bizottságok előkészületeket tesznek a legjobb tudó­Vidéki ember már tudja: Vesszőshöz rezet az alja. Villásreggelit, ebéd«*, Vacsorát bay, Ízes étket. Vagy baráti sörözésre Vess zés várja vendégségbe. nionyos teljesítmények jutalmbzrésára ki­írt Sztalin-díj szétosztására. A moszkvai sakk-klub újból meg rend érte a szokásos bajnokságok at. ‘ ‘ Mindenesetre kár, de meglehetősen feltűnő is, hogy a moszkvai rádióadó, mely különben oly találékony szokott lenni, egy adattal sem tud a kitűnő kép­zelőerővel rendelkező amerikai hírszol­gálati ügynökség színes tudósításának ki­egészítésére szolgálni. Az amerikai kép­zeletben élő kulturális idillel és ünnepé­lyes keretekkel bizony nehezen Sehet összeegyeztetni éppen a moszkvai rádió­nak iakonikus rövidségű hírét: ,,A köz­ponti bizottság és a Szovjet-Unió népbiz­tosainak tanácsa elhatározta, hogy Lenin halálának 18 éves évfordulóját ez alka­lommal munkanapnak minőstík,“ Ám az egyébként jólértesült amerikai ügynök­ségtől természetesen mégsem vehetjük zokon ezt a kis tévedést, hiszen köztudo­mású, hogy a Kreml urai, bizonyára nem kellő o>k nélkül, Moszkvából minden kül­földi tudósítót eltanácsoltak. Ami pedig a derék moszkvai munkásságot illeti, ta­lán azzal is megelégszenek hogy szomo­rú rabszolgaéletüknek legalább az ame­rikai sajtó hasábjain békés és vidám szí­nezet jut osztályrészük —- (Szóló) — KIFESTŐKÖNYVEK színes trón- készletek különféle nagyságban, változa­tos mintákkal nagy választékban JÓBA- paptrüzletben. Az ügynökök arcképei igazolványáról szóló rendelet újabb magya­rázata Az ügynökök arcképes igazolókönyve rtárgyában kiadóit 3980—1942. M, E. ren­delet magyarázataképpen a Közigazgatási Értesítő legutóbbi száma a kereskedelmi miniszter alábbi fontos határozatát közli: Abban az esetben, ha valamely, keres kedő ügynöki cégnek ad ügynöki munka folytatására megbízást és az ügynöki oég a megbízás alapján alkalmazottaival végezteti az ügynöki munkát, a rendeled; rendelkezéseit a következőképpen kell alkalmazni: Megbízó iparos, vagy keres­kedő az ügynöki arcképes igazolókőnyv második és következő oldalainak megfe­lelő rovatait kitölti, amellyel az ügynöki cég a megbízás jogosságát saját szemé­lyére nézve igazolni tudja. Ha viszont az ügynöki cég az iparostól vagy kereskedőtől kapott megbízást al­kalmazott ügynökeivel végezteti az al kalmazott ügynökök már rendelkeznek arcképes igazolókönyvvei, amelybe az ügynöki cég az alkalmazás tényét máraz alkalmazott ügynökök alkalmazásba vé­telének időpontjával történt bejegyzéssel igazolta. Az ügynöki tevékenység folytatásának jogszerűsége tehát az ügynölá cég szem­pontjából a megbízó iparos vagy keres­kedő felé az utóbbi által foganatésitoLt bejegyzéssel, az alkalmazott ügynökök szempontjából pedig az ügynöki oég felé az ügynöki cég által történt bejegyzéssel és iparhatósági megerősítéssel igazolható. Az ipar jogosítvánnyal rendelkező ügy­nök alkalmazottja csak a munkaadójának adott megbízások keretein belül fejthet ki ügynöki tevékenységet. Ezeknek a ke reteknek megtartását a munkaadó ügy nők alkalmazottjának megfelelő ellenőr zésével köteles biztosítani, K. 1048—1942. Versnylárgyalási hirdetmény. Az 1943. évben elhaló szegé- nyék egyszerű eltemetésére és ko­porsóinak szállítására versenytár­gyalást hirdetek. A zártborltéku ajánlatokat 1943 évi január hó 10 napján déli 12 óráig kell benyújtani a polgármes­teri hivatalhoz (Városháza 7. sz* szoba) ugyanott a részletes aján­lat nyomtatványa díjmentesen át­vehető. Csak azokat az ajánlatokat ve­szem figyelembe, melyeket hiva­talos bélyegzővel ellátott ajánlati nyomtatványon az adott határidőig tesznek meg, Nyiregvháza, 1942. december 2S Saofaor Pál sk., potg&sraeager A budapesti vásáron nagy sikert aratott „Kárpátalja gyöngye1* Kertész Antal likórgyárának „A F O N Y A“ likórkülönle- gessége uj csomagolásban kapható mindenütt í A gvár: Deb*-eceni-u. 2. Telefon : 24-90.

Next

/
Oldalképek
Tartalom