Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 1-47. szám)

1943-01-02 / 1. szám

Kohut Ibolya és Perényl Gabi fővárosi énekesnők szerepelnek esénktnf a KOROMA KÁVÉHÁZBAM Vasárnap sör délei ott a Korona Étteremben Szükség ?an*e magyar ébredésre? Ma, amikor az emberei* lelkét annvi- ra megöli a bizonytalanság félelmes érzé­se, amikor mindenki váltakozó remény - segged várja az új világot, az új renaet. mindannyiónkat. j kérdés: Mi­lyen lesz a magyar jövendő? Hol lesz a magyarság helye? Történelmi szemléletünk szerint a ma­gyarság sorsa, léte és jövendője össze van kötve' a keresztyénséggel. A magyar élet és történelem megoldása mindig csoda volt, felülről. Istentől jött. Ezért e mostani időben sem közömbös kérdés az, hogy vájjon a keresztvénség meny­nyire a gyakorlati hit és élet. mennyire cselekedeteinket megszabó világnézet és történelmi szemlélet? A ma egyik leg nagyobb kérdése az. hogy lesz e sónyi és kovásznyi magyar ember, akik magatartá­sukban és viszonyaikban cselekvöleg megmutatkozó kér esz tyénség ükét széf­tudják árasztani az egész magyarság-szá­mára. Ezeknek a kérdéseknek a terhe alatt rendezi meg január 3—10-ig minden este 6 órakor fűtött templomában a nyíregyháza refar- ] rnátus egyházközség a (magyarság sor- j sáért aggódó s azért áldozni tudó min j den érdeklődő számára A GYÜLEKEZÉSI ÉBREDeSI ESTEKET j melyeken az alábbi témák szerint Békeii ] Benő lelkész, a Református Gyülekezeti | Evangóiizáció Barátai Társasága ügyve- í zetője tart előadásokat. , „uuár 3-án: Szükség vau-e magyar 5 ébredésre? Január 4-én; Világnézeti aka \ dályok. Január 5-én: Közéleti gátak, — { Január 6-án: Hol legkeményebb az el- S lenállás? Január 7-én: Kétféle bünbánal. | Január 8-án: A második lépés. Január | 9-én; Út egyik magyartól a másikig. — [ Január 10-én délelőtt 10 órakor; Merre- í felé halad a magyar történelem? Délu- í tán 6 órakor: Lesz-e Istennek elég ma- jj gyár ja? A 7 órakor kezdődő utóösszejövetek.- * ken az egyetemes írnahét (a világ ősz- ! szes keresztyénéinek imahete) kérdései kerülnek megbeszélés alá. 3-án. Az imád­ság hatalma. 4-én; A bűnvallás és hála adás. 5-én: Hatóságok. 6-án; Az egyház. 7-én: Az egyház egysége, az egyház és a világ szétszakadása, Jézus visszajőve tele, 8-ánj Isten küldetése belmisszió. 9-én: Külmisszió, a zsidókérdés. Az egyes esték iránt már témájuknál fogva is komoly és széleskörű érdeklő dés mutatkozik. Kenyér-, kenyérváltójegy, cukor- éi petroleum elszámoló lap kaphat/ Orosz Károly nyomdaüzemébe*! Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. u Nváby A ládán, Bessewffy Gyula uradalmának főintézőjét jószágigazgatónak nevezték ki Sváiby A ládái méltán kiérdemelte elő­léptetését, mert ügyes szakszerű es elő­relátó gazdálkodásával nemcsak az ura­dalom nívóiát emelte, hanem nemzetgaz­dasága szempontból is a mai vászonviat- ban az elsők között foglal helyet' - tény­kedésével. Nagyon fontos különösen ál a, amikor igazán szükség van minden gazdasági termékre, hogy agilis hozzáértő emberek- vezessék a termelést. Gróf Dessewífy Gyula uradalmának a tehenészete xr. or­szág tehenészetei között az első helyem áll, mert olyan tejtermelést produkál, j hogy ilyen eredményi nemcsak a kör- | nyéken. de lehet mondani hogy égés*; I országban egy gazdaságban sem tudtak elérni. Hivatalos szakértők állapították cieg. iKgoy az elmúlt gazdasági években kalászosok 'és más gazdasági termények eredménye is a rekordot érte el. Nemcsak a szabolcsane gyei működésé ilyen eredményes hanem a Dunántúlon vezetett gazdaságait is mindig a legjobb eredménnyel vezette. örömünknek adunk kifejezési akkor amikor Sváby Aladár jószág igazgatói, mint á Keletenagyai-országi Gazdatiszt! Kór agilis tagját kinevezése alkalmából üdvözöljük és munkásságára továbbra, is az Isten áldását kérjük. őszi Dauer újdonság: gőz-, villany es előfütéses gépekkel. Wu2 és ólai pakolásokká Kelemennél Horthy Miklós tér 6« „Keresztény magyar «ratet“ Vidáman és a háborús idők komolyságához illő feg:yelmez«it- ióggel búcsúztatta Ryiregyháza az őe«ztendőt A kávéházak, vendéglők zsúfollak voltak Kevés volt a részege mb er, előállítás nem történt 1942, Bővelkedett eredményekben. —• Történe lm: év volt, telve a teng el va Há­mok nagy katonai sikereivel és zsúfolt volt világeseményekkel. Ezt a nevezetes évet búcsúztatta csütörtök este a nyír­egyházi közönség is, vidáman, de az idők komolyságához illő fegyelmezett seggel, Minden' szórakozóhely megtelt íúlhan- gosság azonban nem volt seholsem, nem duhajkodtak részeg emberek, nem volt a rendőrségen előálitás sem, A mozik esti előadásaira mar napokkal Szilvesz­ter előtt elfogytak az összes jegyek. a kávéházak, éttermek asztalait is jóelöre lefoglalta a közönség és tekintettel a korát egyórai zárórára, ezeken a helye­ken már este 8 órakor megkezdődött a szilveszteri forgalom s mindenütt megle­pően nagy volt az italfogyasztás. A Korona-kávéba* új fénykorát élte át Szilveszter éjszakáján. A Korona-kávéhaz , békebeli" fényt ■árasztott ezen az estén és igen előkelő közönséggel telt meg. A regi fénykorá­ban levő Szilveszter-estéket is messze felülhaiadta a Korona, melynek agilis tulajdonosa Miké .András mindent elkö­vetett^ hogy vendégei egy feledhetetlen szép szilveszten est emlékeivel távozza nak. Ez teljes mértékben sikerült is. — Mintaszerű rend volt, kitűnő hangulat s éjfélkor amikor kialudtak a villanyok, — a jövőbe vetett győzedelmes hittel kö­szöntötték az új esztendőt. A zenekara Himnuszt játszotta, a közönség áhitatos lélekkel együtt énekelte a szent magyar írnád ságot. A Gyureskó-étterem rekordforgalma. A népszerű Gyureskó-étterem már a kora esti órákban megtelt közönséggel. A i szép étterem háromsoros asztalaival, : zsúfolt közönségével impozáns látványt j nyújtott. Sáray Elemér zenekara pompás í hangulatban tartotta az étterem elegáns I közönségét A gyors és előzékeny kiszol l gálás itt is döccenés nélkül bonyolította f 1c a hatalmas szilveszteri forgalmat, j Kiskorona-étterem. i Hihetetlen nagy .tömeg szorongod: ; egész este a Járó Gábor-féle Kiskorona étteremben. Remek hangulatban köszön­tötte a közönség itt is az új esztendőt. Az Abbázía-kávéház, a Dobos bá­csi vendéglője. Hegedős Ferenc „Három rózsa*" vendéglője, a Racsk.ó- és a Csordás-féle ven­déglőkben volt még kitűnő szilveszteri hangulat. Nem volna teljes a vendéglőkről szóló •szilveszteri beszámolónk ha meg nem emlékeznénk az előkelő Vesszös-ÉtteremrőL ahol zene nélkül, de annál kitűnóbb szil­veszteri vacsorák s remek borok mef lett töltötte el a közönség az ó-esztendő utolsó estéjét. FERENCJÓZSEF KESERÜVIt Hétfőn nyílik meg a Népfőiskola A Bessenyei Társaság által rendezett Népfőiskola idei tanfolyamát hétfőn dél­előtt 9 órakor nyitja meg Szobor Pál polgármester. A tanfolyam a ref. elemi iskolában lesz, | l i n.i I—II MW— Angol dicséret a német katona erejéről A Német Távirati Iroda a Daily Express egyik cikkét ismerteti. Az an- goi lap visszapillantást vet a katonai helyzetre, A lap óva inti olvasóit at­tól, hogy derűsen nézzen a jövő elé, mert vannak alkalmak, amelyek a legkevésbbé sem változtak. így a német hadsereg • szilárdan áll Európa partjain, mig mil­liós hadereje töretlen erővel harcol. A német gyárakban millió és millió szak­munkás készíti a német hadsereg számá­ra a legjobb fegyvert. Sem Tuniszban, se ma szovjet vonalon a harcoló katonák nem hiszik el. hogy a német katona ereje csökkent volna, Ellenben mindkét helyen azt tanúsíthat­ják. hogy a német katona okos, lelkes és hozzáértő. (MTI ) APOLLO filmszínház leletei* 25-24 JHiunr 2 3 4. ZQRO Dili Szombat vasárnap hétfő. a két örimapa Előadások: hétköznap V^-Vsó-VsS órakor, vasárnap 7a2. 7a4 7s6 és l/iS órakor. — Vasárnap délelőtt 11 órakor matiné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom