Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 247-295. szám)

1942-12-03 / 274. szám

4. old«.!. _ Nyirvidék oZABOJLCS! HIS ip.»(i '-iiii—BMBBBapwmujfwwnfMrmmara 'Riß? (Trianon 23.) 1942 december 3. A főváros egyik leghíresebb djzőze UH át ray Heléna a „Rózsadomb Grill" sztárja ma estétől a a Korona kávéházban énekel. A közkedvelt Galambossy—Bondy szalon és jazz zenekara játszik. Kik adtak, mennyit adtak Nyíregyházán a Vörös Kereszt áldásos munkájának támogatására A Nyíregyházán folyamatban lévő vö- reskeresztes gyűjtés eredményeiről soro­zatosan a következőkben számolunk be: Adamy József íve. Csernák János, ifj. Kosa György. Mihók József, Nagy Ferenc, id. Ko.ska András, Koska Mihály, Koska János, Koska József. Kos­ka András, Szuhánszky Mihály, Bánszky József, Csesztoczkí András, Csesztoczkí János, Szu­hánszky András, Breznyiczky József, Szuhánszky János, Szu­hánszky István, Smílke János, Szuhánszky József, Sipos János, Szuhánszky Andrásné, Mar es ek József, Garay András, Koska Józsefné, Kerekréti József 1.— P Szuhánszky Andrásné, Keczkó András, Kárász Mihály, Keczkó Pálné, Cseszticzky István 2. _ P K árász József, ifj, Adamy István, Cseh János, Babicz János 3.— P id. Adamy István, 4.— P Horányi Józsefné 4.— P Greksza Andrásné 5.— P Cseh Mihály 5.— P ifj. Cseh János 5.— P Kósa János 10 — P özv. Cseh Andrásné 10.— P Nagy Julianna 10 — P Adamy József 10.— P Cseh András 20.—1 P Molnár János íve. Jeney M, ..Dajikó László. Kocsis György, Demeter Sándcrné Var­ga László, R, József, Péter Ist­ván, Aleksza Imre,, Barta Mi­hály 1 — P Eranczel Mihály, Ad árny János. K. Gyula 2.— P Kiss Pál 3.— P Tomasovszky András íve. Duljánszki András p Tomasovszky András, Gáfrik Mi­hály, Szuhánszky András, Gáf­rik András, Szakács János, özv. Szakács Andrásné, Tomasovszky Mihály, Tomasovszky Mihály II. Duljánszky András, Varga István, Bánszky András, Sebők István, Tomasovszky János 2— P Moravszky János, Moravszky Mi­hály, Gulyás Mihály, özv. Nagy Mihályné, Tomasovszky Mihály, Tomasovszky István, Moravszky János 3, __ p Bu dapesti nagyvállalat IrctÉlmi BDvnökséoei keres aki Szabolcs vármegye területén a kijelölt fűszer stb. kereskedőkkel összeköttetésben van és azokat (kisebb helységek­ben is) rendszeresen látogatja. Jó mellékkereset, könnvli akvizíció, he tenkentj kifizetéssel Ajánlatot pontos körzetmegtiatárezással „Szorgalmas 20 ‘ jeligére BALOGH hirdetőbe, Bu dapest V. Szt. István krt 9 kérjük Tomasovszky ^.ndrás ' 4.— P Moravszky Mihály 5.—• P Márföldy János 5.—• P Lányi Éva íve, Bencsik János, Dankó Pál, Sz. Pál, Henzsely István, Kiss Ká­roly, Lakatos András, Nagy Já- nesné, Demasevics Szaniszló, Hegyi András 1.— P Veczán József, Csesznák István, Soproni Gáspár, Kovács József 2.— P _ Palítz Pál íve. Bodovics Imre, Bodovics Mária, Bodovics József, Gyebrovszky Mihály, Humik József, Tóth Mihály, özv. Galló Jánosáé, Gal- ló Andrásné, Szabó István, Déri János, Mohácsi József, Hudák János, Nyárádi Pál, Toma- sovszki György, Ambrusz And­rás, Szurovcsák Mihály, Szécsi Dezső, Tóth János, Nemes Menyhért Bányai András, Hom- lai Gyula, Kárpátfalvi Lajos 1.— P Palítz Pál, Dvorcsák * István, Ze- leszkó Gregor, Havrilla Mihály, Jaczkó János, Gy. András, Ga­bulya István 2.— P Tomasovszky István 4,— P Szlojkó Demeter 4 — P V. Balogh, 5.— P Petrovics István 5.- P Merkovszky Mihály 5.- P Schmidt János ­5.- P Markovics Miklós 10.— P Pripol Nedelko 10— P Mihaló Szlávik 10 — P Nonovics Andrásné 12.— P Bánszky Mihály íve. Pokoraczky Istvátn, Szuhánszky András, Magna Mihály, Gulyás András,, Csernák János, Barzó András, Bánszky István 1.— P Moravszky István, Csernák And­rás 2.— P Mískolczy József 4.- P Laczkovszky János 5.— P Mócsán György 5- P Barzó Mihály 6.- P Bánszky Mihály 10— P Miskolczy András ­10 — P Kordován-bokor. Leszkoven András, Izsai István, Bodnárik József Szalay Mihály, Járkó Zsucsanna. Kresztyankó János 1.— P Sz. Mihály, Szalay József, Lippa András 2.— P Lőjek Józsefné 2.50 P Tóth István, Pócsik József, Ben- csík Jánosnó Lippa Mihály 3.— P Tomasovszky Pál 4.— P Járkó András 5.— P Pampuch József 5,—■ P Vitái János 5,—• P Bartha Pál 10.— P Farkas András íve. Izsay János, Virányi Antal, Varga Márton, Zajácz András, Barnák Mihály, Barnák András Izsay Mihály, Szalay Mihály. Fazekas József, Juscsák János, Halcsák Pál Paulik András, Maleczky János, Fazekas Mihály, Ács Ist­ván, özv. Fazekas Józsefné, Ma­lcczky András, Maleczky László Maleczk Sándor 2.— P1 Dcrkó Ag'ndrásné, Ferencz Pál. Fa­zekas András 3,— P‘ Tűz az Örökös föld ISI. szakaszban Tegnap délután 5 órakor a Damjanich laktanyából tüzet jeleztek. A telefonje­lentés arról számolt be, hogy az Örökös- föld III. szakaszban tűz van. A laktanyá­ból Bíró Áron vezetésével teljes felké­szültséggel vonultak ki tűzoltóink, ak­korra azonban egy szakasz katonaság a tüzet már eloltotta. Az Örö.kösföld III. szakasz 9 a számr alatt egy sertésól gyulladt ki. A közelbent levő laktanyából katonaság vonult at helyszínre, kimentette a sertésólban levőc sertéseket, majd hozzáfogtak a tűzoltás­hoz. Amire tűzoltóink a helyszínre ér­tek, már nem sok dolguk akadt, a tűzeti a katonaság eloltotta. A mélymagyarság költőjének hódolt emelkedett szellemű ünnep­ségén a tanítóképző ifjúsága ízléses rajzú és színezésű plakátok hir­dették városszerte Nyíregyházán hogy november 29-én és 30-án délután Arany Jáno9 halálának hatvan éves évforduló­ja alkalmából a mélymagyarság költője előtt hódoló ünnepség lesz az állami ta­nítóképző-intézetben. Szombaton délu­tán a nyíregyházi tanulóifjúság, vasárnap a nagyközönség részére rendezett ünnep minden vonatkozásban méltó volt a ta­nítóképzésre váró nagy feladatokhoz. A I közönség érdeklődésével és szeretetével I tüntette ki az intézet ifjúságát, amely egész erejével és rajongó hivatásszerete- tével készült az ünnepségre. Az üde és mély magyar szellemtől át­hatott műsor Benczúr Sándor előadásá­val kezdődött. Az előadó kimutatta, hogy Arany János a mély magyarság leikéből sarjadó költészetével ma is hatalmas nemeztnevelő és utat mutat arra, hogy egész .kultúránknak a nép erőforrásaiból kell táplálkoznia, hogy valóban minden ízében magyar lehessen. A szép és emel­kedett színvonalon mozgó előadás után Korényi Lajos Bartók-darabokat zongo­rázott kultúrált muzsikalitással és elmélyedéssel, majd Bicskey István ma­gyar ízzel előadott fejtegetése emelte fel a lelkeket a szellemtörténeti látás gazdag­ságába. Bicskeöy az Őszikék mélabús költőjének lélektani forrásait csillantotta meg és bemutatta a valóság súlya ellen küzdő lélek fenséges erőit. Ezt az elő­adást megkapó szépségű interpretálás követte. Halasi Miklós az Öszikék versei közül A régi panaszt és az Epilógust mutatta be drámai erővel. Fokozta az ünnepi hó­dolat erejét és szépségét Kincses József előadása a magyar Shakespeare-ről, a balladák halhatatlan Arany Jánosáról. A ballada tragikus világának bcrulatát, fényeit és árnyait jól sejtető és képzelhe­tő elemzéssel mutatta be az előadó, aki­nek szavaira megszólaltak a nagy bal­ladák közül A hivatás, majd a Tetemre- hivás. A művészi érzéssel és megjáíszás- sal szavaló Szakmán, aki egybként is a lelke volt a rendezésnek és ihletett lé­lekkel idézte meg előadó társaival a nagy magyar költő igazi lelki arcát, — most szuggesztív előadói erővel jelení­tette meg a ballada szellemalakjait. A két utóbbi szabadelőadás között a ta­nítóképző regöseinek énekkara Halmos László feldolgozásában nemek együttes í ben szólaltatta meg a Lá!od-e babám.. . kezdetű örökbecsű háborús katonadaRl Bolvári Zoltán tanár vezénylésével nagy-\ hatással. Kiemelkedő kórusszám voM Kodály Toborzójának bemutatása. Simont László sokatígérő tenorja vezette a to-c borzót, a regösök kara és Bolvári Zoltáro művészi ihletű és technikájú nagyszeríF zongorajátéka kísérte. A tartalmas és mélyenjáró müsorh Nyíró József . Anikó a zárdában“ címűi hatásos székely komédiájának színpadra-£ vitele. A díszleteket az ifjúság készítet-J te szeretettel és áldozatkészséggel, Anikói huncut menyecske, majd zárdalakó sze«s repét a fiatalság üde bájával játszottál Hódy Gabriella, Bajzás Kis Danit, a furfangos férjet Belányi István alakították remekül, Nagy Bertalan méltóságot suu gárzó püspök volt. Munkácsy Mihály s népi lelkiság szép festésével játszottak Bojzás szerepét. Andrist Mihalkó Gy^y Palit Szilágyi Pál a püspöki küldöncö'ö: Nyeste Géza, a kedves apáca arcjátékán: Juha Miklós vetítette elénk kitűnően. A közönség a minden ízében magyaim szellemet sugárzó műsorról elragadtatáséi sál nyilatkozott. Ml------------------------------­E lfogtak a. rendőrök egy régen keresett zsebtolvajt Takács Béla László 34 éves, zilahi laei kost régen keresi a rendőrség- Hirhedba zsebtolvaj, aki lopásért már hatszor volio1 büntetve Közveszélyes munkakerüléséná; is kétízben büntették meg. Takács Béla László beismerte, hogv£c foglalkozása nincs és mégis „jól él“. — Alaposan gyanúsítható, hogy Zilahoíori bűncselekményt követett el, azért bujjuc kált Nyíregyházán. Csavargásért meggsj büntetik, majd átkísérik Zilahra, Aláírták a bolgár-némea gazdasági szerződéet j Szófiából érkezett jelentés szerinnn tegnap ünnepélyes keretek között aláéLs írták a bolgár—német gazdasági szerzőixi dést. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom