Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 247-295. szám)

1942-12-03 / 274. szám

(Trianon 23.) 1942 december 3. ?. ntM ' Csokonai ásványvíz Szénsavas^ üdítő és gyógyhatású ásványvíz. r=HlREK A hídról Szeretlek híd. Korlátodon ülök s az őszi nap arany rózsája hull rám. Te tudod, mit sikolt a göztülök s a mély Dunán miről mesél a hullám. Nézd, életem nyugodtan átadom, már őszi ártól, már jégtől se félek; úgy tarts bennünket ívelt hátadon, akár az élet mélységén a lélek. Amíg kiáltom hozzád ezt a verset, iel-felddrögnek a roppant traversek. zeng, zeng a híd ujjongó éneke. Ma nem tudom még, holnap élek-e, de míg testem szét nem hull barna röggé mindennap áldalak. Áldalak örökké. BOR¥ ZSOLT. AP1BEID Róm. kát. Borbála. Gör. kát. Borbála. Prot. Bor­bála. A nap kél 7 óra 30 perckor nyugszik 16 óra 10 perckor; A hold kél 2 óra 34 perckor, le- ayugszik 14 óra 19 perckor. MAGTAR NAPIREND < A francia tisztek egyrészének á-uló cselekedetei feleit minden józant gon­dolkodó ember pálcát tör. Nyilvánvaló leit. hogy nem elsősoiban i emzeiük érdekei vezérelte őket árutó Cseleke detükben, hanem a hatalom megtér m tésevel járó egyéni hasznok. Az i yen áruló Cselekedetek megítélésével kap­csolatosan azonban észre kell vennünk azokat is. akik helyesléssel kísérték a kü önféle áruló cselekedeteket s meg kell állapitanunk, hogy nálunk Is akadna egy jó n hány ember, aki bol­dog lenne, ha nem a tengeiy győzne s akinek csak egy szórakozása van: meghallgatni, mit mond London és M iszkva s kéjelegni abban, ami sem­mi mást nem szolgál, mint a be sö el­lenállás erejínek gyengítését. Ha fi- gye müik a távo i eseményekre kitér jed is, ne feledkezzünk meg eiső.or- ban ezekről a mi népünknek az áiU- lóiról, GYÓGYSZERTÁRAI i Szombat estig a következő gyógywer tárak tártéinak ügyeleti szolgálatot; Osgyáni József (Bessenyei-tér) és Illés Zsófia (Deák Ferenc-utca) December hónapban a közgyógyszer­ellátás, Tüdőbetegszanatórium, gyermek- menhely, Stefánia Szövetség vényeire Török Gyula gyógyszertára (Hatzel-tér) szolgáltatja ki a gyógyszereket. A gyógyszertárak reggel I árától eete ? óráig, az éjeli szolgálatot teljesíti gyógyszertárak este 9 óráig varrnak ayitva. A 200.500—1934. BM. számé ren­delet értelmében este 9 6/t reggel 1 étáig vénykészitésnél 25 százaién, kézi eladásnál 50 fillér pótdíj {ár. Városi gőz- és kádfürdő; zárva. — Elütötte a gépocsí. Tegnap délelőtt özv. Helmeczy Elekné nyíradenyi lakos gépkocsija Sámson felöl Debrecenbe igye kezett, A kocsit Gedeon Antal vezette, a megengedett sebességgel. Debrecen határában egy fával megrakott szekér ahaladt a gépkocsival szemben, amely mögül egy óvatlan pillanatban előlépett Kanalas Mihályné sámsoni lakos. Gedeon Antal nem tudta lefékezni a kocsit, mely elütötte az asszonyt. Kanalasné bal alsó lábtörést szenvedett. Felvették a kocsi­ra és beszállították a sebészeti klinikára. — Meghalt dr. Szotyori Nagy Kálmán. Dr. háromszéki Szotyori Nagy Kálmán, aranydiplomás orvos, m. kir. egészség- ügyi tanácsos, volt császásri és kir, fő­orvos, járási tisztiorvos, kórházi igazgató főorvos hetven évi orvosi működés után 90. évének küszöbén Debrecenben no­vember 30-án rövid szenvedés után visz- szaadta áldozatos lelkét az Úrnak. Te­metése csütörtökön délelőtt 11 órakor volt Debrecenben nagy részvét mellett. — Minden erőt összefog a Misszió- Társulat vására. Vasárnap. 6-án nyílik meg a Szociális Misszió Társulat vására a Koronában. Ezt a vásárt a mai nehéz időkben is lelkes áldozatkészséggel ren­dezik meg. Minden missziós erőt össze­fognak. A Leányklub tagjainak teljes számban való megjelenését kérik a vá­sárt előkészítő munkára. — Városi gőz- és kádfürdő folyó hó 5-én, szombaton reggeltől nyitva. —- Négy zsák tormát lopott. Lukács József kenézlöi lakos négy zsák tormát lopott dr. Szalay Géza kenézlöi föld- birtokostól. A lopott tormát Sátoraljaúj­helyre vitte és a piacon eladta. A nyo­mozás során Lukács József tagadta a lo­pást, azonban a bizonyítékok ellene szól­tak . A nyíregyházi törvényszék a vád­lottat hathónapi börtönre ítélte. Katoiai felszerelési cikkek legelőnyösebb beszerzési forása Papp Dénes egyenruházáti felszerelések szaküzlete. — Korlátozták a karácsonyi és újévi posíaforgalmat. A kereskedelmi minisz­ter közölte a kereskedelmi és iparkama­rákkal, hogy a karácsonyi és újévi posta- forgalom lebonyolításának lehetővététele céljából a postahivatalok december hó 8-tól január 3-ig a legerősebben vár­ható forgalom idején nyomtatványokból könyvekből, árjegyzékekből, címzetlen nyomtatványokból, árumintákból, címe- zetlen árumintákból, továbbá egybecso­magolt küldeményekből egy feladótól legfeljebb 500 darabot vehetnek fel. A korlátozás nem vonatkozik a sürgős természetű nyomtatványokra, az újságok­ra, vásári értesítésekre, gyászjelentések­re, tőzsdei árjegyzésekre, de nem vo­natkozik a karácsonyi és újévi üdvözlé­sekre sem. — Megfagyott a konyári úton egy elmebeteg. Az elmúlt napokban a ko­nyári országút mellett az árokban halva találtak egy napszámcskülsejű embert. A nyomozás során megállapították hogy a halált fagyás okozta. A megfagyott ember Füredi Lajos 55 .éves konyári lo- kos, akit úgy ismertek, mint elmebeteg embert. Füredi elkóborolt gondozói la­kásáról és valahogyan a község öl távoli úton lefeküdt aludni az árokba s meg­fagyott. Az ügyészség tekintettel arra, hogy bűncselekmény nincs, a temetési engedélyt megadta. A török lapok csak röviden foglalkoznak a Churchill beszédével A Stefani Iroda ankarai jelentése sze­rint török lapok, a kimondottan angol­barát lapokon kívül, csak igen röviden foglalkoznak az angol miniszterelnöknek Churchillnek beszédével. (MTI.) , — Házasság. Pozsonyi István máv. fő- kalauz és Vietórisz Pálné sz. Török Ilona házasságot kötöttek, (Minden külön érte­sítés helyett.)-— A sóstói villamos menetrendválto­zása, A Nyíregyházavidékí Kisvasutak Üzemvezetősége értesíti a t. utazóközön­séget hogy folyó hó 4-tő.l kezdődőleg a Bessenyei ^térről 14.05-kor induló Sóstóig közlekedő helyivonat csak Erdei-kitérőig fog közlekedni. — A Sóstóról 14.30-kor induló helyivonat nem közlekedik. — Új vonatként közlekedni fog a 32. sz, helyivonat, mely indul Bessenvei-térről 14.35-kcr és Sóstóra érkezik 14.55-kor, —• Az Erdei-kitérőből 15.06-kor induló Bes- senyei-térig közlekedő helyivonat Sóstó­tól közlekedik, onnan 14.56-kor indul és Bessenyei-térre érkezik 15.15-kor. — Nem közlekedik továbbá ■ a Bessenyei- térről 14.55-kor induló helyivonat. Új vo­natként közlekedni fog Erdei-kitérő— Bessenyei-tér között a 33. sz. helyivonat, mely az Erdei-kitérőből indul 14.16 kor és Bessenyei-térre érkezik 14.25-kor. — Bankszünnap 7. és 8-án. Az ország összes pénzintézetei közös megállapodás alapján december 6., vasárnap és decem­ber 8. Szeplőtelen fogantatás ünnepe közé eső december 7-i hétfői napon pénztáraikat zárva tartják, mivel így az erősen igénybe vett tisztviselői karnak háromnapos pihenőt lehet nyújtani. Fel­hívjuk ennélfogva a közönség figyelmét arra, hogy a fentiekre való tekintettel a pénzintézeteknél ügyeit 5-én, szomba­ton, vagy 9-én, szerdán intézze el. 3x — Adomány a Vörös Kereszt részére. A Magyar Vörös Kereszt nyíregyházi fiókja elismeri, hogy a Huray írógép- tizem 20 pengőt juttatott a Vörös Ke­reszt céljaira. — Burgonyát loptak. Sápi Dánielné, HeJmeczi József, Éles Péter, Glück Zsig- mond. Szegedi Imre rohedi lakosokat burgonyalopásért a nyíregyházi törvény­szék fejenkint egy-egy heti fogházra ítélte. Tóth József őri lakos pedig ár- diágííásért 3 hónapi fogházat kapott. Községek részére sertéshizlalási szerződés kapható Orosz Károly nyomda­üzemeben. — Telefon : 25—77 — Megmérgeztek egy családot arzén­nel. A debreceni klinikára súlyos mérge­zési tünetek között szállították be Hor- nyák István 44 éves földmívest, a fele­ségét és két gyermekét. A vizsgálat so­rán megállapították, hegy mind a né­gyen súlyos arzénmérgezést szenvedtek. Az apa rövidesen meghalt. A család többi tagjának állapota is súlyos. — A vizsgálat megindult a mérgezés körülmé­nyeinek tisztázására. — Ellopták az utcai kíput. Tóth Vik- torné Kéz-utca 22 szám alatti lakos fel­jelentést tett a nyíregyházi rendőrkapi­tányság bűnügyi osztályán, hogy tegnapra virradóra ismeretlen tettesek az utcai kapuját kiemelték sarkaiból és elvitték. A lopás ügyében a nyomozás megindult. — A szaloncukor árát megállapította a miniszter. Eszerint a íorgalombahozott konzum szaloncukor legmagasabb gyári ára kilogramonkint 4 pengő. A luxus szaloncukor legmagasabb gyári ára hat pengőnél több nem lehet. — Kútbaugrott egy 70 éves öregasz- szony. December elstjén éjjel Kisari Dá­nielné szül. Jóni Júlia 70 éves tíszaesz- lári lakos az udvarán levő mély kútba beugrott és meghalt. Újabb francia tiszteket fosztottak meg állam- polgárságuktól A francia hivatalos lap ma reggeli száma rendeletet közöl, amelyben újabb francia tiszteket és polgárokat foszta­nak meg az állampolgárságuktól. (MTI.) Rádió CSÜTÖRTÖK december 3. Budapest I. 15.20; Vasziljeva Bojanka gordonkázik. 15.40: Szepesi-Stowasser Irén énekel. 16.00: Közművelődési elő­adássorozat. 16.20: Hírek német, román, szlovák és ruszin nyelven. 16.45: Időjel­zés, hírek. 17.00: Berlini Állami Opera zenekara. 17.15: A földmívelésügyi mi­nisztérium rádióelőadássorozata, 17.40: Hangfelvétel, 18.20: Sárváry János táro­gatózik, Segesdy Sándor cimbalmozik. 18,50: Hírek. 19.05: Részletek a Dohná- nyi Ernő december 7iki Vigadó nagyter­mében tartott hangversenyéből. 19.40: Versek. 20.00: Magyar nóták. — 20,45: Külügyi negyedóra, 21.00: A Légierők fúvószenekara. 21.40: Hírek. 22.10: Szim­fonikus szenekar. 23,00: Líontas Kontsan- tin énekel. 23.25: Tánczene. 23.45: Hírek. Budapest II. 17.30: Francia nyelvokta­tás, 18.00: Az Operaház előadásának is­mertetése. 18.05: Az Operaház előadá­sának közvetítése. ,,Mßnon‘‘. Dalmű négy felvonásban. PÉNTEK, december 4, Budapest I. 15.10: A jótékonycéhi ál­lami sorsjáték főnyereményének húzása. 15,55: Felolvasás. 16.20: Hírek német, román, szlovák és ruszin nyelven. 16,45: Időjelzés hírek. 17.00: Madridi szimfoni­kus zenekar. 17.15: Előadás. 17,35: Toro­nyi Aranka dalokat énekel. 17,50: Sport­közlemények. 18.00: Német hallgatóink­nak, 18.20: Magyar ének — magyar lélek. (Népdalfélóra.) 18.50: Hírek. 19.C5: Kény­telen házasság. Vígjáték egy felvonásban. 19.50: Rádiózenekar. 21.00: Csevegés. — 21.15: Antonio Janigro gordonkázik a magyar—olasz művészcsere keretében. (Hanfclvctel.) 21.40: Hírek. 22.10: Szóra­koztató zene. 23.00: Háborús dalok. Budapest II, 17.00: Kassa műsora. 18.40: Borsay Pál zongorázik. 19.05: Gyorsíró- tanfolyam. 19.35: Veress Károly és fia cigányzenekara muzsikál. 20.20: Előadás. Kassa. 5.4Ö—9,00: Budapest I. 9.00: Reggeli zene. 10.00—11.40:. Budapest 1. 11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés. 12,08: Déli harangszó. Rákóczi fohásza. Himnusz, 12.10—15.20; Bpest I, 15,20—16.20: Magyar nóták. — Közben: Előadás szlovák gazdáknak. — 16,20—17,00: Hírek Bpest I, 17,00: Ru­szin haliga'óinknak. 17.30: E őadás. 17.50 A Kassái Szalonzenekar műsora. 18.50— 19.00: Hírek Bpest I. 19.00—21.00: Buda­pest II. 21.00—végig: Budapest I. __________________________UJ FŐVÁROSI MŰVÉSZNŐK.!. U J SLÁGER MÜSO R! Várady Magda és Kozák Irén énekel esténként a népszerű Gyureskó Étteremben BESSENYEI TÉR.

Next

/
Oldalképek
Tartalom