Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 247-295. szám)

1942-11-02 / 247. szám

& -»■ 2, oldal. f"HSUAF wmmsm (Trianon 23.) 1942 moremWer J. Megdöbbentő gyászhírt kaptunk ma reggel. Meghalt dr. Klonfár Alajos II. fiz. csoport jelleggel felruházott kír já­rásbíró. A nagy tekintélynek és megbe­csülésnek örvendő bíró halála általános és mély részvétet keltett városszerte. Ötven évet töltött az állam szolgálatá­ban, 8 évvel ezelőtt ment nyugdíjba. —• Tegnapelőtt hirtelen rosszul lett és rö­vid szenvedés után 73 éves korában el­hunyt. Dr. Klonfár Alajos temetése novem­ber hó 3-án délután 3 órakor lesz az Új­utca 28 szám alatti gyászházból. Az elhunytért az engesztelő gyászmi­sét november 4-én. reggel 9 órakor tart­ják a helybeli plébánia-templomban. Ejssabai betörőfiaissa Menekülés közben a tolva)ok négy kövér libát eldobáltak Tegnap éjszaka betötrőhajsza folyt a Csipke-utca környékén. Két vakmerő tol­vaj betöi't Fried Henrik Csipke-utca 27 szám alatti lakoshoz és az előszobájából elvittek hat kövér libát. A betörés éjjel két és három óra között történt. A tol­vajok csak a kövér libákra pályáztak, mert jól tudták, hogy azokan könnyen és jó áron tudják értékesíteni. A betö­rők az előszoba ajtaját kifeszítették, a háziak hallották a zajt, azonban kimen­ni nem mertek. A tolvajok az ott talált hat kövér li­bával megrakodva indultak útnak út­közben azonban rendőrörszemmel talál­koztak, aki megállásra szólította őket. Erre a két tolvaj futásnak eredi, a rendőr üldözőbe vette őket, a Kiss Ernő utcában a tolvajok a kövér libákat kezd­ték eldobálni, először egyet, majd ket­tőt, a végén a hat liba közül négyet el­hullattak az úton, kettővel aztán elme­nekültek. A rendőr a sötét utcákon elvesztette a két tolvaj nyomát. A libatolvajok fe­lett, ha kézrekeriilnek, statárium ítél­kezik Gyógyíthatatlan beteg­sége miatt felakasztotta magát Isvár Gáborné szül. Lantos Margit polgári lakos október hó 31-én, reggel 6 és 7 óra közötti időben szobájában fel­akasztotta magát. Családtagjai találták meg a szerencsétlen asszony holttestét. Az öngyilkos asszony búcsúlevelében azt írja. hogy gyógyíthatatlan betegsége keserítette el annyira, hogy öngyilkos­ságra határozta el magát. A nyíregyházi kir. ügyészség Isvár Gáborné eltemeté­sére az engedélyt megadta. rmTirrmTT^"TfiTriFr<,jiT^ ,^TTi7mriírr^ffF:M*iiTiTfirrrrrr-' ­Milánóban 143 ember halt meg a bombatáma­dás következtében A Milánó ellen intézett két angol támadás áldozatainak száma 143 halott­ra emelkedett, A sebesültek száma 300. : A halottak között egy német és egy svájci állampolgár is volt. A milánói lapok jelentése szerint egy angol gép alacsonyra ereszkedve gép- fegyevrrel lőtt a polgári lakosságra. En­nek a támadásnak 18 halálos áldozata volt. A Duce fogadta Milánó és Genova tar- tományfönökeit s meghalgatta jelentésü­ket a bombázás által okozott károkról és a segélyezés, valamint a rombadön- tött házak újjáépítésének módozatairól. A Duce a további segélyezésre vonatko­zóan adott utasításokat. (MTI.) Ryti mandátumát . meghosszabbították A finn szenátus Ryti államelnök man­dátumát 1945. évi március 1-ig meghosz- szabbította. (MTI.) Földrengés Istanbuli jelentés szerint Görögország­ban földrengés volt. A rengés 17 házat rombadöntött. Emberéletben nem esett kár. (MTI.) — Meghalt két deci rumtól. Révész Menyhért Ferenc túzséri lakos, útkaparó október 29-én betért az egyik vendég­lőbe két deci rumot fogyasztott. Utá­na rosszul lett és néhány perc múlva szíys^élhüdés következtében meghalt; Tám'étéséres.a nyíregyházi kir. ügyészség aiMg^-gédélyt megadta. riykí b fotßiiov a isH pltxj.. Milyen lesz Nyíregyházán az új üzleti záróra? Mint ismeretes, kormányrendelettel szabályozták az üzletek záróráját. A ren­delet szerint a megyei városokban a pol­gármester határozza meg az üzletek új záróráját. Értesüléseink szerint a polgár- mesteri hivatal már beterjesztette jóvá- hogyás végett a Kereskedelmi és ipar­kamarához ^Nyíregyháza városának úij üzleti záróra-tervezetét, amely a követ- * kezőképpen szól: A fűszer- és csemegekereskedök reg­gel 6 órától délután 6 óráig tarthatnak nyitva, ebédszünet déli 1 órától 3-ig. Szombaton a záróra 7 órakor lesz. A nyári hónapokban a fűszer- és cse­megekereskedők zárórája hétköznapon este 7, szombati napon este 8 óra. A többi üzletek a téli hónapokban reggel ’8 órától délután 5 óráig tarthat­nak nyitva, ebédszünet 1 órától 3-ig. Szombaton délután hat órakor zárnak a. kereskedők. A nyári hónapokban hétköznap délu­tán hat órakor, szombaton 7 órakor tör­ténik a bezárás. Fenti rendelkezés akor lép életbe, ha a polgármester errevonatkozó hirdetmé­nye megjelenik. tésszaggal, mert ma ezt az áldozatot fs meg kell hoznunk. A városban is nehéz a szabályrende­letek el'en való vétségek eltűrése, de a mai viszonyok között a városnak is az az elsőrangú érdeke, hogy lakóinak zsír­ellátását minden eszközzel biztosíthassa. Ez a főcél és most más esztétikai és egyéb hasonló ideá'is szempontot alá kell rendelnünk a hasznosságnak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az egészség rovására történjék a sertésólak megtűrése a tilos területeké« is. Ismerünk olyan be'ső területen levő házat, ahol évek óta sertésól van de senki sem veszi észre, olyan tisztán tart­ják, anyira mossák, takarítják az ólakat. Aki tehát sertést tart, saját érdekébem is, a hizlalás sikere érdekében is kettő­zött gonddal ügyeljen a sertésó'ak tisz­taságára. Össziégetí bárom gyomok Egy kipattanó szikra okozta a tüzet Megdöbbentő szerencsétlenség történt Petneháza községben. Burgonyafőzés közben a tűzhelyről kipattanó szikra meggyujtotta egy kisfiú ruháját és ebből keletkezett tűz még két gyermeket ége­tett össze. Varga Andrásné petneházi lakos me­zei munkával volt elfoglalva. Három gyermeke, a legdősebb 10 éves. a lakás­ban maradtak, felügyelet nélkül. A kis Andrist azzal bízta meg édesanyja, hogy hámozzon burgonyát és a tűzhelyen levő fazékban főzze meg. A 10 éves Andris­ka tűzrakás közben szerencsétlenül járt, egy kipattanó szikrától meggyulladt a ruhája. A másik két gyermek, az ötéves Varga Borbála és az ott tartózkodó ro­kongyermek, Takács Irén segítségére siettek, azonban tüzet fogott az ő ruhá­juk is. Jajgatásukra a szomszédok let­tek figyelmesek, segítségére siettek az égőruhájú gyermekeknek, azonban ak­korra már mindhárman súlyos égési se­beket szenvedtek. A súlyosan sérült gyermeket a nyíregyházi kórházban ápol­ják. A gondatlan szülők ellen megindult az eljárás. Ma este szerepel először Karácsonyi Margit, az országos hírű nagyar-nóta énekesnő A Korona-kávéházban ma este először lép fel az. országos hírű magyar nóta­énekesnő, Karácsonyi Margit, a rádió népszerű kedvence, aki a kívánsághang­versenyek ünnepelt sztárja is. Nyíregy­házi szereplése szenzáció számba megy. A Korona kávéháza ma este bizonyára ünnepi közönséggel fog megtelni, eljön­nek mindazok akik a riádióban már annyiszor gyönyörködtek Karácsonyi Margit szép magyar nótáiban, hogy so­kat tapsoljanak a kitűnő művésznőnek. A sertéshizlalási általánossá kell tenni Nyíregyházán is Ne vegyük szigorúan a sertéstartást korlátozó városi szabályrendeletet, hogy minél több hízott sertés legyen a városban — Ezerötszáz pengős zenei és irodalmi pályázat. A Máramarosvármegyei Kaszi­nó kiírta Ií-ik országos zenei és irodalmi pályázatát. A pálya dijak összege 1500 pengő. A pályaművek beküldési határ­ideje: 1942 december 1. Az érdeklődők forduljanak részletes tájékoztató meg- ikii'déséért — válaszbélyeg csatolása mellett — dr. Aczél László főispáni tit­kár (Máramarossziget, Vármegyeháza) A zsírellátás biztosítása érdekében számos helyen elhatározták, hogy ebben az évben minden eszközzel biztosítják a sertéshizlalást. Nagyon sok olyan nyír­egyházi családot ismerünk, amelynek tagjait e1 fogják látni a házi sertéshizla- ilás segítségével. Kétségtelen, hogy közér­dek ez, és az is, hogy ne gátoljuk sem­miféle vonatkozásban a sertéstartást. A város szabályrendelete akként intézke­dik, hogy a belső területen egyes utcák­ban és tereken levő házak udvarán nem szabad sertést tartni. Ha valaki ennek a szabályrende'etnek ellenére sertést tart a beilső városi udvarokban a szomszé­dok panaszt tesznek ellene, mert a ser­tésólak szaga átterjed az egész környék­re és sok ember nem szívleli ezt az il­latot. Ma azonban átmeneti időre, azt hisz- szük, nem ellenszenves a sertések sza­ga, mert amilyen ke'lemeblen most ez az illat, annyira tetszetős a füstölt sonka az asztalokon. Azt hisszük, nem kérünk tel- jesíthetelent, amikor arra hívjuk fel a sertésszag iránt érzékeny embereket, hogy egyidőre barátkozanak meg a vá­ros beilső területén 'evő házakba is a ser­Minerva ff ügyvédi határid® napló 1943. évre 2 féle alakban megjelenik és ka phaló JÓBA papirüzleiben ri'jdrt9' dói b November 2-3-4-5. Métfő-kedd-szerda-csütörtök. Budapestet megelőzve l Előadások; mindennap V-íá-Vaé-Va8 órakor* w mm w w m bjögsr -«ap '*&sm W m TORI W vasárnap 722, Veá, Véé és 72S órakor. rrc^AoricJÖRÍ^H világhírű regénye filmen. Fősz: Paal Wilker. — Kísérő film: BÉK\K(R4JjYFÍ. — Sdiasatt film visM ß aßtigogßlivlat gibbA .tnlösöd Juj i -a>!oixöz t üó lánájólizogólivlal chna'iJ'jnam zbmoHi; | -ádygaiiyt .öfßdqßd nedfiboiíygnjionam b | naftiléb tü

Next

/
Oldalképek
Tartalom