Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 197-246. szám)

1942-10-12 / 230. szám

6., oldal. ^JtiruanDtK ^ZABOtCSt MIS nmißP (Trianon 23.) 1942 október 12. Közel negyedmillió hektoliter bor kivitelét biztosította a kormány Az idei. mennyiségileg és minőségileg egyaránt .kedvezőnek ígérkező bortermés értékesítésére a kormány többirányú intézkedést foganatosított. Az elmúlt években a magyar borexportot majdnem lehetetlenné tették a katasztrofális bor­termés következtében kialakult magas borárak. Az idén a nagy termés követ­keztében előreláthatólag alacsonyabb árak lesznek, ami már egymagában is biztosítja az export lehetőségét. A kor­mány ezen a téren is idejében közbelé­pett és a múlt hónapban Németország­ban folytatott tárgyalások alkalmával egyelőre 240.000 hektoliter bor ki­vitelét biztosította Németország felé. A közel negyedmillió hektoliteres ex­port jelentősen hozzá fog járulni a bel­földi piac tehermentestéséhez. Az ala­csonyabb árak ezenkívül a svájci expor­tot is valószínűvé teszik, bár ezen a vo­nalon Olaszország, Franciaország és Spa­nyolország versenyével is meg kell küz­deni. Ezek az országok közelebb esnek Svájchoz és a nagy termés miatt az ára­kat is mérsékelni tudják. Az exportot az is elő fogja segíteni, hogy már eddig is gondoskodás történt megfelelő mennyisé­gű tartálykocsiról,, mert a múltban a na­gyobb export kifejlődését tartálykocsi- hiány akadályozta. A jelenlegi vasúti szállítási nehézségek a csemegeszőlő ex­port kifejlődését nagyon akadályozzák. Emellett a szőlőkereskedelem is szerve­zetlen és így következett be az a hely­zet. hogy az utóbbi napokban kilónként 50—60 fillérnél jobban, vidékeken a cse­megeszőlőt értékesíteni alig leheteti. így a termelők nem szorgalmazzák a szőlő- nént való értékesítését úgyhogy az így elhelyezhető mennyiség is a bortermést fogja növelni Szüret megkezdésére egy­két héten belül lehet számítani s ekkor megkezdődi ka must értékesítése is. Rádió HÉTFŐ, október 12. Budapest II. 15.20; Szalonötös. 15.50; Előadás. 16,20: Hírek német, román, szlo­vák és ruszin nyelven. 16.45: időjelzés, hírek. 17.05: Macsiner Béla jazz-zongora- számai, 17.20: A Közellátásügyi Minisz­térium előadása. 17,35: Felolvasás. 18.00: Az Operaház zenekara, 18.50: Hírek. — 15.30: Hangfelvétel. 20,05: Rádiózenekar, 20.50: Előadás. 21.10: Károlyi Gyula zon­gorázik. 21.40: Hírek. 22.10: Fánczene. 23,00: A Budapesti honvédőrzászlóalj ze- zekara. 24.00: Hírek. Budapest II. 17.00: Felolvasás. 17.20: Rákosligeti Iparos Dalkör. 17.45: Szimfo­nikus zenekar. 18.00: Német nyelvokta­tás. 18,30: Cigányzene. 17.15: Csevegés. 19,30: Operettrészletek. 2ft,10: Hengfel- véíel. 20.30: Rácz Aladár cimbalmozik. KEDD, október 13. Budapest I. 15.20: Puky Judit zongorá­zik. 15.45: Gyermekdélután. 16.20: Hírek német^ román, szlovák és ruszin nyelven. 16.45: Időjelzés, hírek. 17.05: Magyar nó­ták. 17.50: Flelolvasás hanglemezekkel. 18.50: Hírek. 19.05: Előadás. 19,35: Tánc- zene. 20.40: A horvát rádió műsorából. (Népdalfeldolgozások.) 21.05: A m. kir. Honvéd Haditudósító század helyszíni közvetítése. (Hangfelvétel.) 21,25: Szim­fonikus zenekar.21.40: Hírek. 22,10: Mursi Elek cigányzenekara muzsikál. 23.00: Szórakoztató zene. 24.00; Hírek. Budapest II. 17.00: Az Operaház elő­adásának közvetítése. ,,Tonnhäuser". Müller Mária. Dalmű három felv. 20.35: A földmíveiésügyi minisztérium mezőgaz- dságí félórája. Kassa, 5.40-—900: Budapest I. 9.00: Hanglemezek. 11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés. 12.00: Déli harangszó a kassai Dómból. 12.10— 13.20: Bpest I. 13.20: Cigányzenekar. 14.00: Bpest I. —14.45: A 21-ik honvéd gyalogezred zenekara játszik. 15.45: Elő­adás, 16.00: Láttuk? Nem láttuk? 16,20: Budapest I. 17.00—21.00: Budapest II. — 21.00—végig: Budapest I. Hirdetmény Ragadós száj- és körömfájás veszé­lyezteti városunk állatállományát, A hatóság elrendeli, hogy mindenki, aki ál­latain a betegség fellépését, vagy annak gyanúját észleli, azonnal jelentse a pol­gármesteri hivatalban, hogy a hatóság a betegség elfojtása és a beteg állatok ke­zelése érdekében idejében intézkedhes- sék. Aki a betegséget eltitkolja, vagyis nem jelenti be, szigorú büntetésben ré­szesül és kiteszi magát annak, hogy ál­latai esetleg történő levágása esetén semmiféle kártérítést nem kap. 83—1941. vhsz. Árverési hirdetmény Dr. Láng Lajos bpestí (V. Vil­mos cs. ut 32) ügyvéd által kép­viselt Nemzetközi Gépkereske- reskedelmi r t végrehajtatónak, hátr. 566 P 59 fillér töke s jár. kielégítésére 1942- évi október hó 23 napján délután 3 órakor Darnó községben, adós lakásán az eset­leg teljesített fizetések betudása mellett a bpesti közp. kir. járás­bíróságnak 416872—1941. sz. kie­légítési végrehajtást elrendelő vég­zése következtében az 1941. évi junius hó 5. napján foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával lefoglalt és felülfoglalt és 2590 P-re becsült motorkerékpár oldalkocsi val, ügetőtalyiga stb. nyilvános bírói árverésen, készpénzfizetés ellenében a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén a becsár kétharmad is el lesz adva. Ezen árverés dr. Vizselvi Manó mátészalkai ügyvéd által képv. Weinstock Farkas és fia cégnek 1250 P tőke s jár., valamint mind­azok javára is meg lesz tartva, kiknek foglalásuk ezen ügyiratok­ból ki nem tűnik, de egyébként kielégítési jogot nyertek. Kelt Fehérgyarmaton. 1942. évi szeptember hó 28. napján, PABLE ANTAfe kir. jbír végrehajtó. MOSZ szabvány­füzetek író- és rajz­szerek az árkormánybiztosság által megállapított olcsó árakon kaphatók lóba papirüzletében Bethlen u. 1. Telefon: 20*77 Szabolcsvármegyei M. Kir, Gazdasági Felügyelőség, Nyíregyháza. 2333.1942. vgi. sz. Tárgy: A munkaidő teljes kihasz­nálása a mezőgazdaságban. fl'rdetmény A m. kir. földmíveiésügyi miniszté­riumnak 266.075/1942, IX. 1. számú ren­deleté alapján az érdekelt felekkel az alábbiakat közöljük: A mezőgazdasági munkás munkaideje az 1898. évi II. t.-c. értelmében nap­keltétől napnyugtáig tart. illetve s?á - míttatik. A munkaadó ezzel a rendelkezéssel ellentétes megállapodást köthet, de ép­pen most a termelő munka csúcspontján, különösen pedig a betakarítási és a jö- vőévré szóló előkészítő munkák elvég­zésének idején a munkatorlódásra való tekintettel indokolt, hogy a gazdák a munkásokkal szemben a napkeltétől napnyugtáig tartó munkaidőt kössék ki. Olásképpen nem is tudnának megfelelni a munkaadók annak a kötelezettségük­nek melyet a kormányrendelet támaszt velük szemben a mezőgazdasági munkála­toknak minden talpalatnyi földön való elvégzése tekintetében. Ennek a célnak elérését a munkafegye­lem biztosítására irányuló rendeleiek is alátámasztják. Minthogy a bevonulások okozta mun­kaerőhiányt a mezőgazdasági termelés számára csak úgy lehet pótolni, ha a munkaadók a megmaradó munkaerőt tel­jesen igénybeveszik és kihasználásukat a teljesítő képesség határáig fokozzák, természetszerűleg adódik a munkások­nak ez a kötelezettsége, hogy napkelté­től napnyugtáig tartoznak munkát vé­gezni. Ezen belül a munkásokat megil­leti a törvényes pihenő idő, Amikor véreink százezrei életük koc­káztatásával a harcmezőn küzdenek, hogy az ország létét és gyermekeink jö­vőjét megvédelmezzék, itthon semmi kö­rülmények között sem engedhető meg ennek a kötelezettségnek az elhanyago­lása miért is a kötelességszegőkkel szem­ben a törvény teljes szigorával kell fel­lépni és fog eljárni a hatóság is. A munkaidő minél jobb kihasználásá­val jól jár a mezőgazdasági munkás is, mert Szabolcsvármegyében a napszám­bérek kiszámításánál a tényleges mun­kában töltött munkaidő alapján órabér az irányadó, melynek legnagyobb határa a következő: Általános munka teljesítése esetében: I. o. munkás részére P 0.30 II. o. „ P 0.24 Ili. o. „ ., P 0.20 Nehezebb munka teljesítése esetében: I. o. munkás részére P 0.36 II. o. „ ... P 0.30 III. o. „ P 0.25 Az éjjel végzett, vagy különös szakér­telmet kívánó munkák teljesítése eseté­ben fenti órabéreken felül további 25% fizethető. Továbbá a 4520/1941. M. E. sz. rende­let alapián a munkaadó a legnagyobb munkabér összegének 20%-a erejéig ré­szesítheti jutalomban azt a munkaválltt- lót. akinek munkateljesítménye megha­ladja az átlagost. Különösen felhívjuk a mezőgazdasági munkavállalók figyelmét ezen jutalmazás lehetőségére, mert Szabolcsvármegyében mindazon gazdasági munkavállaló jogo­sult a fenti jutalomra, aki azt kiérdemli. Nyíregyháza, 1942 október hó 7. Hivatalvezető rendeletéből: Darvas Artúr m. kir. gazdasági munkaügyi s.-felügyelő. — MINDENFÉLE iskolai papír és író­szer beszerezhető a legolcsóbb árkor­mánybiztosi árakon JÓBA papirfizlaté- ben. Express hirdetések Eladó ház azonnal beköltözhető. Vécsei utca 14. szám. K legtökéletesebb tmtkánylrtószer kapható Sánassy ciánozónai Kúíísuth utca 9 Teiefonszám 29*55 flpró hirdetések KIADÓ LAKÁSOK Egy kis szoba kiadó magányos nőn-k. Mező us 19 7946 Négy szoba előszoba fürdőszoba és cselédszobás lakás újonnan épült házban nov. 1 re kiadó. Cím a kiadóban. 7831-2 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK in ... nnnsaasnamminir-­Fe leskertészt 6—’0 holdra felvesz^ Ná- nássy gazdaság Nyirpazony. 781Ö-3 Fűszeres segéd felvétetik. Blistyán fii szerüzlet Hatzel tér. 7873-2 Főző mindenest keresek azonnaíra vagy 15 re. Jelentkezni d. e. 10 tői 1 ig Széche­nyi utca 1. II. 7. 7830 ————I—W——Bi KÜLÖNFÉLÉK Bérlakást keresek 1-4 szobáig egy évre eióreíizetek Hauberger iroda, Nagy korona épüiet. Telefon 29 35, 771S-6 Mindenféle uj és használt hordót veszek Csermák Péter Morgó utca 4. 7627-7 Elcserélném a város kőzpon jához 20 percnyire fekvő modern, kétszoba, előszo­ba és fürdőszobás lakásomat, amely egyedül álló ház és nagy termő szőlő és konyha kerttel is rendelkezik. Az udvar­ban kitűnő ivóvíz van. Cím a kiadóhiva­talban- 7819-2 £ladó tanyásbirtok 8, 15, 28, 34, í60 stb továbbá parcel­lázásból feketeföld 750 P ért sürgősen eladó Hauberger iroda, Nagyborona épület. Telefon 29 35. 7774 5 Idősebb nő délelötre takarítást vállal. Cimet a kiadóba kér. ____________2x íó forgaimu vendéglő kiadó. Cim a kia­dóban.___________‘______________7829-2 Sz abó tanulót felveszek azonnali belé­pésre. Kecskés József Luther utca 6. F 7927-3 Gég és gyorsírásban jártas irodai gya­korlattal rendelkező fiatalember délutáni könyvelést vagy állást vállai. Cim a kia­dóban,___________________________ 7943 Gytrmekkabátok 8 évesre eladók jó állapotban. Zenta utca 4. 794! Eladó élénk forgalmú helyen Honvéd-u. 3. alatt 2 üzlethelyiség 2 szobás lakás nagy területtel 795! Eladó Csillag utcai ház. Értekezni Deb­receni utca 58. Vétel esetén beköltözhető. 7948 Keresek patkányfogó kutyát vételre vagy bérbe. Egyház utca 24. 7970-3 2 szobás konyhás elószobás lakás 344 négyszögöl termő gyümölcsös sürgősen eladó Szabadka utca 26. 7950 Egy darab uj vásározásra való láda, 1 méter hosszú, 80 magas és 72 széles. Ára 55 P. Árok utca 43 7944 A szerkesztésért felelős: Jóba Elek A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírt*? lapkiadó betéti társasig. Kovács B 4» Társai kiadótulajdonos Nyoosatoti • „Markor" a jutádéban, Nyír«gvháza. Barcaáayf-otca 3. szára Falatőar Oross Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom