Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 146-196. szám)

1942-07-01 / 146. szám

Ara ÍO fillér Nyíregyháza, 1942 julíus 1 CT 7 (Trianon 23.) x. évfolyam 146 (2742) szám dCt .'st«rkesztöség és kiadóhivatal : Bethlen-utca 1. sz. Negytakaréki csekkszámla : 47.139. Telefon: 20—77. * POLITISál NAPILAP * Előfizetés : egy hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Nemzeti összefogás •A épvisejőhá-z legutóbbi ülésein egymás után hangzottak el f elszól alá- sox ás pártkülönb sé^ né/sül minde­gyikből! kicsendüllt az a felfogás, .hogy ma közérdekből szükség /vtan nemzeti összefogásra!. o.yan -érteiean* be?-, ahogyan azlt Káliliay Miklós mi- nisztrelenök már (hivatalbalépéae -ab ka mákul kifejtette és azóta is isme- telten hangsúlyozta. Az ellenzéki f-ed- szóiiaCók eövfésze azonban ezt az összefogást egy bizonyos paktumtól tette függővé, valamely meigáliapo- dásíótf, amelynek előzői eg ke.1 lerne ■létrejönni a a kormány, illetve a több­ségi párt és az ellenzék között. Az ilyen értélmű felszólalásokra adta meg a határozott feleletet a pénzűig y m imiszteir a f e h a talmu zás i javaslat- vitájában elhangzott záróbe­szédének egyik passzusában. Min­it eneke lőtt azt -fejtette ki, hogy _ a nemzeti összefogás nem jelenthet olyan értelmű elhatározást, hogy a törvény Ihozás mendjen le, vágy egye* képviselők mondjanak le a kritäikia -gyakorlásának _ jogá.'<a. Kij lentette Remenyi-SchneV.er Lajos pén zügyminószter, hogy a kormány agyáltalában nem fél a tárgyilagos, eszméket érlelő, azokat íd alaki tana segítő, jóindulatú kritikáktól, Nem­csak hogy nem fél ezektől a kritikák­tól, hímnem azokat Kívánatosnak és szükségeseknek tartja, mint ahogy minden alkotmányos államban tény­leg szükség van a komoly és tárgyi­lagos bírálatra. Ennek azonban való­ban hasznosnak és tárgy rágósnak kell lennie, megfelélő helyen és ke­retek között kell elhangzani, hiszen ma a dolog természete szerint nem olyasa időket élünk, amikor minden sürgős és igen fontos kérdés a legna­gyobb nyilvánosság eljött tárgyalt- ható. !Ezzel a ténnyel számolt akkic-r a kormánv és a törvényhozás, amikor létesített© a 42-es országos bizottsá­got, ahol tág tér nyílik a törvényho­zók számára észrevételeik megtelteié­re, kritikájuknak gyakorlására éspe­dig nem hangosan, nem -olyan mó­don, hogy a kritika feltűnést keltsen és a itájékozatlan közivélemény myug- tafanítására alkalmat szolgáltathasson Ha pedig a nemzeti összefogás ma .válóban közérdek, mint aihogy ma mindenki elismeri, akikor ennék a komoly összefogásnak megteremté­sét nem lehet és nem is szabad va­lamelyes paktumtól, valamely alku­szé rű előzetes megállapodástól füg­gővé tenni. — Abból, hegy valaki a nemzeti összefogás mellett van és ennek megteremtésével, vagy tiszte­letiben tartásával szolgálja a közérde­ket. -tehát a háborúban -álló ország erejét és egységét igyekszik fokozni, senki sem -követelhet a mágia szá­mára semminemű, akár egyéni, akár politikai előnyöket. Sem egyén, sem párt nem -telheti függővé a nemzet öszefogás szolgálatát semmiféle fel­tételektől. Mert ha valami közérdek, aktkor annak előmozdítását -nem lie­het feltételekhez, megállapodásokhoz előnyök biztosításához kötni. Ma egyébként Í9 ki kell kapcsolni a közszolgálatból, a nemzet nagy ér­Megindult a nagy német támadás BERLINBŐL JELENTIK. Az Inte­rim hírszolgálat jelentése szerint a keleti harctér középső szakaszán erős német csapatok támadásra indultak. Szebasztopol még szovjet kézen levő erődjeinek elfoglalásáért nagy harc fclyikr A szovjet csapatok ere­je egyre gyengül, úgy, hogy az erőd teljes elfoglalása már küszöbön áll. ISTANBULBÓL JELENTIK. Az Interim jelentése szerint a brit flotta június 29-én elhagyta Alexandriát és a Szuezí-csatornán át a Vörös-ten­gerre távozott. SZÓFIÁBÓL JELENTIK. Egyip­tom egész területét hadműveleti te­rületié nvilvánítoták. A városok ki­ürítése lehetetlenné vált. A vasútvo­nalakat a a katonaság vette birtoká­ba. Az utak elözönlésének megaka­dályozása érdekében a városokat le­zárták és engedély nélkül senki sem hagyhatja el a városokat. Különösen a zsidók körében pánik hangulat ke­letkezett az intézkedések miatt. ISTANBULBÓL JELENTIK. A tengelycsapatok az éjszaka folyamán annyiig megközelítették Alexandriát, hogy a város közvelen ostromával le­het számolni. (MTI.) Sfiüasiispuinái minden eddigi méretet felülmúló harc tembel A -brit hírszolgálat moszkvai jód - tés állapiján elismeri, hogy Szeba'szto- pod városát és kikötőjét a németek szakadatlan ágyútűz alatt tartják. Az ágyúzás olyan heves, hogy a szovjet katonák mem bag óhajtják el a fed'e­Stockholmból jelentik. Moszkvából érkező jéüemtiés szerint a /harc hé vés - ségie óráról-óráír a fokozódik s oftyain heves, mint amilyen eddig még sehol sem volt a keleti hairotérem (MTI.) Japán az egyiptomi forrongás jelelt figyelt A j-aplán közvélemény feszült fi­gyelemmel kísérd a t-engélyfhatajlmak haderőinek egyiptomi előnyomulását A -francia hírszolgálati iroda tokiói jelentése szerint Jlapánhain- nagy fi' gye,lemmel kísérik az egyiptomi for­rongás jeleit s úgy vélik, hogy csak egy szikra kell és a lángok átcsap­hatnak Indiára is. Ez pedig -végzetes lenne az angol világbirodalomra. IA Kokiumiin című japán Lap ezzel kapcsolatosan megjegyzi, hogy Ázsia és Afrika (népeit egyenlő jogiok ille- (td-k meg Európával. Angik -e kiéit földrész 'bemnszülötteit a iegaíaeso- nyablb sorsba szorította vissza. A modern Jaipáin azért küzd, hogy fel­szabadítsa ezeket a népeket is -az an­golszászok igája alól. (MTI.) A földmivelésügy! miniszter tájé­koztatója a kormány gazdasági munkájáról A képviselőbá-z maii ülésén a -mező­gazda-sági javaslat vitája előtt Bámffy Dániel iföldmíve-Lésügyi miniszter szó­lalt fel. s a Ház nagy figyelme és megújuló teászéstmyillvánítá-sa közben ismertette a kormány mezőgazdasági dek-ei szolgálatának egész fogalmi és gondolatköréből minden egyéni és párt szempontot, .minden politikumot. Ma a h arcbánállló nemzet érdeke megköveteli, hogy i-dehaZlai -megte­remtsük azt a nyugodt, békességes légkört, amelyre szükségünk van, hogy az itthon mar adottak dolgozni és termein ti tudjanak, katoqáiink pedig abban a tudatban, teljesíthessék ha­zafias kötelességüket, hog!y odahaza reind -van, ny ugatom van, nincsenek zavarok, indnesen-ek -fölösleges tor­zsalkodások. iNém köivietel sem a kormány, se-m a párt senkiitől sem elvtagadást. Leg- kevésbbé követeli tzt a józan -nem­zeti közvélemény. Annál inkább kö­veteli azonban, hogy tegyünk félre mindem kicsinyes pártpolitikai szem­pontot, mindén egyéni -érdeket és ál­dozatok (árán is ötMüda-tosian szolgál­juk a hadlb'análló niemzet vitális ér­dekeit. Amint az -egyszerű polgár s.zó -nélkül lemond kenyerének egy - (darabjáról, lefokozza igényeit, mert (tudja:, hogy ezzel tartozik -nemzeté­inek., úgy a politikusnak is tartó-zikcd- ni-a kell mi minden ilyan hangos sze­repléstől, amely a könnyen befolyá­solható tömegek részéről hoz száma­ira úgynevezett népszerűségi b-aibéró­kát. -agyo-n kétesér tó hűek ma ezek a babérok, mert ha szárnyra -is kaptat­nak a -hírnévvel egyesekét, vagy pár­tokat, -a köznek feltétlenül ártalmára vannak, gyengítik a hadviselő or­szágnak egységben rejlő -erejét. programját A miniszter elsősorban az ál-kitite- nvesztés fel-ká-roláisát sürgette. Káje- 1-enette, hogy a kormány jóminőségü anya- és apaállatok szétosztásával fog hozzájárulni a kérdés -megoldásához. Szükséges ennek megfelelően a ta­kar mán óhiány,r ói is gondoskodni­Másik fontos feladata a kormány- naiv a növénytermelés fejlesztése. —- Nem fogják magén igei n.i az úgy neve zett fekete tarló meghagyását, ezeket be kell vetni lakarmánytnövén-yekkel. A törpe- és kisbirtokosok részére mezőgazdasági gépeket bocsát a kői­méi :.y rendelkezésre. Gonda-t fordíta­nak arra is, hogy a föld megkapja kellő tápértékét. A szükséges építkezéseket is ei­nend élik. A gazdasági szakoktatást az egész vonalon kiépítik. Jó és olcsó könyve­ket juttatnak a mezőgazdaságii szak­oktatás céljából gazdáink kezébe. 'Elvárja azonban a kormány, hogy a mezőgazdasági t-örivényt betartsa mindenki. Az egyforma termelési vi­dékek egységes irányítása céljaiból a ga z da sági elől j ár óságok a t ki építik. ló. \z arany- és ezüst karásza-s gaz­dákra gondol, akiket tanfolyamra rendelnek be. Kijelentette végül, hogy azokat az. intézkedéseket, amelyekhez nem kell felhatalmazás, azonnal megteszi, a töbibekre vi-natkozóan pedig felhaital- mázást kér a Háztól. (MTI.) A Szentatya áldását küldte vitéz Béidy Alajosnak Seré-di Jus-z/tim-ián heroe,rpri más Ró­mában átnyújtotta a Szent/aíyámuk azt az albumot, amely 32.000 magyar lővienlt-e első szantiá-ldo,zásáról felvé­teleket tartalmaz. A Sz ein-1 atya a her­cegprímás jelenlétében magy tetszés­sel lapozta át az albumot és áldását küldte vitéz Béidy A-kj-os ifjúságv-e- zctőnek. Erről Seredi Jusztinján her­cegprímás meleghangú levélben érte­sítette Beide Alajos a:ltábornagyot. (MTI.) A görögök fegyvert fogtak az Egyiptomban sorozó angolokra A Stefiam-i Iroda arról ad hírt, hogy az angol katonai param-csnok-ság Egyiptomban! fegyverbe szólította a görög állampolgárokat. Amikor -a-z afiigoloik látták, hogy a görögök kö­zül csak egy-két ember jelentkezik, elrendelték -a kényszer-sorozást. iA görögök nem engedelmeskedtek a so- rozási parancsnak, amire .az angol ka­tonák fegyverüket használták. A gö­rögök és az angolok között tűzharc keletkezett, amelyben mindkét félről számosán -elestek vagy mltgseb-esül­tek. (MTI.) Norfoiknái hajótemetőre bukkantak ArgenJthui ’hajósok hazatérve meg- döbben-éssel beszéltek arról, hogy Norfolk-nál valóságos hájóteimetöro bukkantak. A temgerből barmi,ne al- süi.lyeszteitt hajó .roncsa áll ki. MTI.

Next

/
Oldalképek
Tartalom